Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ, Postbus 1 3430 AA
Tel. 14 030 | e-mail | Adresgegevens en openingstijden

36-urige werkweek

uitklappen
      Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Nieuwegein

36-urige werkweek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nieuwegein
Officiële naam regeling36-urige werkweek
Citeertitel36-urige werkweek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2011Onbekend

03-08-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

36-urige werkweek

Brochure 36-urige werkweek

In deze brochure treft u alle afspraken en regels aan rond de 36-urige werkweek bij de gemeente Nieuwegein.

Begrippenlijst

Bij de toepassing van de 36-urige werkweek zijn de volgende begrippen van belang:

 • -

  arbeidsduur:Het totaal aantal werkuren van een medewerker in een bepaalde periode.

 • -

  het aantal te werken uren per jaar:Volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein bedraagt dit voor de fulltimer 1836 uur; bij de vaststelling van deze uren is rekening gehouden met een gemiddelde van - afgerond - 6 feestdagen per jaar.De gemeente Nieuwegein kent naast deze feestdagen nog een tweetal andere feestdagen, namelijk Goede Vrijdag en 5 mei; op jaarbasis is dit gemiddeld 1, 71 dag x 7,2 uur = 12,31 uur.Het totaal aantal uren dat een medewerker moet werken bedraagt dus 1836 – 12,31 = 1823,69 uur per jaar.Voor de parttimer geldt dit naar rato.

 • -

  werktijdenDe werktijden zijn de tijden die per jaar worden gewerkt volgens roosterafspraken die de werknemer maakt met zijn / haar direct leidinggevende. De werktijden en de inroostering worden op een zogenaamd registratieformulier vastgelegd.

 • -

  Inroostering werktijden:Het voor een periode – meestal een jaar - vastleggen van de dagelijkse en wekelijkse werktijden zoals overeengekomen door de werknemer en zijn / haar direct leidinggevende.Bij het maken van de roosters heeft de leidinggevende de continuïteit in de bedrijfsvoering op de afdeling als uitgangspunt. Hij / zij houdt rekening met de specifieke kenmerken van het betreffende organisatieonderdeel en houdt rekening met eventuele pieken en dalen in het werkaanbod, openingstijden van de afdeling enz. Deze afspraken gelden voor één jaar.Per jaar moet een werknemer het aantal uren werken dat er voor staat. Voor voltijders is dat 1823,69 uur, deeltijders naar rato.

 • -

  bedrijfstijden:De tijd waarbinnen de ambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten. Voor het gemeentehuis is de bedrijfstijd vastgesteld van 7.30 uur tot 18.00 uur.De bedrijfstijd kan verlengd worden tot uiterlijk 23.00 uur indien men tussen 18.00 uur en 23.00 uur wordt ingeroosterd

 • -

  lunchpauze:Bij een werktijd van tenminste 5 ½ uur per dag geldt een verplichte pauze van tenminste 30 minuten Bij een werktijd van 9 uur of meer per dag dient minimaal 45 minuten te worden gepauzeerd.Bij een werktijd vanaf 10 uur, dient men minimaal 1 uur te pauzeren Het tijdstip van aanvang van de lunchpauze en beëindiging ligt tussen 12.00 en 14.00 uur. Per dag kan maximaal twee uur worden gepauzeerd.

 • -

  roostervarianten:De verschillende manieren waarop de gemiddelde 36-urige werkweek kan worden ingevuld.

 • -

  Collectieve sluitingsdag:Met de ondernemingsraad is afgesproken dat indien een werkdag is ingesloten door een feestdag en een weekend, deze dag als collectieve sluitingsdag kan worden aangemerkt. Dit geldt zowel voor een vrijdag als voor een maandag. Een eventuele collectieve sluitingsdag wordt in mindering gebracht op de verlofkaart dan wel ten laste gebracht van de compensatie-uren. Ook kan de gemiste werktijd op een ander tijdstip worden ingehaald na overleg met de direct leidinggevende. De collectieve sluitingsdagen voor de komende jaren zijn:

  2009

  2010

  Vrijdag 2 januari

  Vrijdag 14 mei

  Vrijdag 1 mei

   

  Maandag 4 mei

   

  Vrijdag 22 mei

   
 • -

  Compensatie-uren:Compensatie-uren zijn die uren die de werknemer méér werkt dan hij / zij verplicht is volgens de arbeidsduur per jaar (voltijd 1823,69 uur per jaar) of volgens het rooster.Een voorbeeld: u heeft een voltijds-aanstelling: 36 uren per week; u werkt per week 38 uur, de twee meer gewerkte uren worden op het tijdschrijfformulier bijgeboekt als ‘compensatie-uren’. Afhankelijk van de afspraken met uw chef kunt u deze compensatie-uren gebruiken:

  • o

   Voor collectieve sluitingsdagen;

  • o

   Voor uren die u verkoopt bij het cafetaria model (dit kan ieder jaar omstreeks november);

  • o

   Om een snipperdag / verlof op te nemen;

  • o

   Om de spaarvariant te realiseren.

  Compensatie-uren kunnen – behalve bij de spaarvariant – niet worden overgeboekt naar het volgend jaar; per 31 december van een jaar moeten zij tot nul zijn teruggebracht; nog aanwezige compensatie-uren vervallen dan.

 • -

  Deeltijdfactor:Bij een deeltijdbetrekking, dat is een betrekking waarbij de arbeidsduur per jaar minder dan 1823,6 uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week minder is dan 36 uur, hanteren we de deeltijdfactor.Bijvoorbeeld een aanstelling voor 18 uur per week heeft een deeltijdfactor van 50 %; een aanstelling voor 32 uur per week heeft een deeltijdfactor van 89 % enz. Als we praten over ‘deeltijders naar rato’ wordt bedoeld de roostervariant voor voltijders vermenigvuldigd met de op deeltijdwerkers toepasselijke deeltijdfactor.

 • -

  Overwerk:Hieronder wordt verstaan: werkzaamheden door de ambtenaar in dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week;De feitelijke arbeidsduur per week is de arbeidsduur zoals die met de chef is afgesproken; dus volgens een rooster. Als de medewerker ‘vrijwillig’ meer uren maakt, zijn dat compensatie-uren. Als de medewerker in dienstopdracht extra uren maakt is het overwerk.

Rol van de leidinggevende

De leidinggevende bepaalt na een open overleg met de medewerker de roostervariant. De in te roosteren uren worden afgestemd op de bedrijfsvoering en het werkaanbod;De leidinggevende registreert de verlofuren of schrijft compensatie-uren af. Daarnaast schrijft hij / zij , indien hiervan sprake is, de verlofuren af bij feestdagen en/of bij de collectieve sluitingsdagen;Compensatie-uren worden bijgehouden op het tijdschrijfformulier in het tijdschrijfsysteem;Tenminste éénmaal per jaar zal de leidinggevende de vastgelegde afspraken met de medewerkers evalueren en ze zo nodig opnieuw vastleggen. Tijdens deze evaluatie zullen onder andere de volgende punten ter sprake komen:

 • -

  de planning van de werkzaamheden;

 • -

  de bedrijfsvoering;

 • -

  de vakantieplanning;

 • -

  het totaal aantal te werken uren per jaar;

 • -

  de duur van de te nemen lunchpauze;

 • -

  de wederzijdse ervaringen met de vastgelegde roostervariant;

Roostervarianten

Er worden verschillende mogelijkheden geboden voor de invulling van de 36-urige werkweek.De gemeente Nieuwegein heeft, voor zover het dienstbelang dit toelaat (een en ander ter beoordeling van het management), besloten de medewerker een vrije keuze te geven voor welke roostervariant deze kiest. Hierop zijn uitzonderingen die verband houden met de werksituatie.De meest voorkomende roostervarianten zijn:

 • 1

  5 x 7,2 uurDit is het standaardmodel voor de 36-urige werkweek; 5 x 7,2 = 36 uur

 • 2

  5 x 7,2 uur, met opbouw van compensatie-uren.In deze variant wordt vrijwillig meer gewerkt dan verplicht is; bijvoorbeeld een voltijdmedewerker die gemiddeld 36 uur per week moet werken, werkt 5 x 8 = 40 uur per week. De 4 uur extra die hij werkt wordt op het tijdschrijfformulier bijgeschreven. Afhankelijk van de afspraken die de medewerker met zijn direct leidinggevende maakt, kunnen deze compensatie-uren bijvoorbeeld gebruikt worden voor de collectieve sluitingsdagen,een snipperdag, vakantie etc. Maximaal kunnen per jaar ongeveer 200 compensatie-uren worden opgebouwd als de bedrijfsvoering dit toestaat. Deze compensatie-uren moeten voor het eind van het jaar opgemaakt zijn; meenemen naar het nieuwe jaar is niet mogelijk.

 • 3

  5 x 8 uur en 4 x 8 uur (wisselrooster; één week van vijf en één week van vier dagen van acht uur);gemiddeld 36 uur per week ´In deze variant wordt volgens een bepaald patroon gewerkt waarbij per twee weken een gemiddelde ontstaat van 36 uur per week. Eens per twee weken is er dus een roostervrije dag. Vaststelling hiervan gebeurt in overleg met de leidinggevende.

 • 4

  4x 8 uur en I x 4uur = 36 uur per weekPer week dus één roostervrije ochtend of middag. Vaststelling hiervan gebeurt in overleg met de leidinggevende.

 • 5

  4 x 9 uur ( werkweek van 4 dagen van 9 uur = 36 uur)Bij deze roostervariant moet een lunchpauze van minimaal 45 minuten worden genomen

 • 6

  piek – en dalrooster; bijvoorbeeld in de drukke periode 42 uur per week, in de rustige periode 32 uur per week;In overleg met de leidinggevende wordt een piek- en dalrooster opgesteld; de bedoeling is dat de medewerker per jaar 1823,69 uur werkt.

Al deze varianten zijn ook mogelijk voor deeltijders. De werk- en vrije uren zijn dan uiteraard naar rato.

In bepaalde gevallen kunnen, ter beoordeling van de leidinggevende, afwijkende roosterafspraken worden gemaakt.

De meest gestelde vragen

* Hoeveel van mijn verlof mag ik overschrijven naar een volgend jaar?

U mag hoogstens één vierde deel van het verlof meenemen naar het volgend jaar*. Wilt u meer uren meenemen dan moet u een verzoek daartoe indienen bij uw directeur.

* Hoeveel compensatie-uren mag ik overschrijven naar een volgend jaar?

Opgebouwde compensatie-uren kunnen niet worden meegenomen naar het volgend kalenderjaar. Bij niet opname komen deze te vervallen.

* Hoe moet worden gehandeld met de uren op een collectieve sluitingsdag?

Als een medewerker op de betreffende dag behoorde te werken moet hij:

 • -

  Verlof laten afschrijven van zijn verlofkaart of;

 • -

  De uren uit de compensatie voldoen of;

 • -

  De collectieve sluitingsdag, in overleg met zijn leidinggevende, op een ander tijdstip ‘inhalen’.

Indien de medewerker op die dag normaal volgens zijn rooster niet werkt, hoeft er niets te gebeuren.

* Hoeveel uren moet van het verlof worden afgeboekt als een dag vrij wordt genomen?

Bij het afboeken van verlof wordt uitgegaan van het werkelijke aantal uren dat op die dag volgens het rooster zou moeten worden gewerkt. Als er op die dag volgend het rooster 9 uur wordt gewerkt, zal er ook 9 uur aan verlof moeten worden afgeboekt. Is de werkdag 7,2 uur, dan zal 7,2 uur moeten worden afgeboekt, enz.

* Wat gebeurt er met compensatie-uren en de verlofuren als de medewerker ziek is?

Voor het (basis)verlof geldt dat bij langdurige ziekte het verlof wordt gekort over de volle periode behoudens de laatste 6 maanden tot aan de datum van herstel. Voor compensatie-uren geldt dat bij ziekte géén compensatie-uren worden opgebouwd;

* Hoe moet worden omgegaan met de 36-urige werkweek bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en / of bij gebruikmaking van de seniorenmaatregel (deeltijd VUT)?

Hiervoor geldt, net zoals voor parttimers, dat de werktijd naar rato wordt vastgesteld. Ook voor opname van verlof, feestdagen en compensatie-uren gelden dezelfde regels als voor parttimers.

* Worden uren bij ontslag uitbetaald?

Bij ontslag kunnen de nog resterende verlofuren worden uitbetaald indien de medewerker niet in de gelegenheid is geweest deze op te nemen. Dit ter beoordeling van de leidinggevende.Compensatie-uren worden in principe niet uitbetaald bij ontslag. Uitzondering op deze regel is bij het overlijden van de werknemer.Indien compensatie-uren / verlofuren worden uitbetaald, wordt het, op het moment van uitbetalen, geldende uurloon van de ambtenaar gehanteerd.

* Wat gebeurt er als de medewerker op een feestdag behoort te werken?

Niets, want in de arbeidstijd per jaar, die de medewerker moet werken (voltijd 1823,69 1uur) zijn alle feestdagen reeds verdisconteerd.

* Wanneer is er sprake van overwerk?

Als een medewerker meer uren werkt dan hij verplicht is te werken dan spreken wij over compensatie-uren. Er is pas sprake van overwerk indien de medewerker in dienstopdracht werkzaamheden verricht buiten de feitelijke arbeidsduur (rooster) per week. De overwerkuren worden gecompenseerd in vrije tijd. Over de eerste twee uren overwerk per week wordt geen overwerktoeslag betaald. Voor overwerk verricht op een zaterdag of zondag wordt altijd de toeslag betaald volgens de bestaande afspraken.

* Is herziening van de individuele afspraak van de gekozen roostervariant mogelijk?

De leidinggevende is verplicht minstens een keer per jaar het rooster te evalueren en zonodig nieuwe afspraken met de medewerker te maken. Ook tussentijds kan de leidinggevende, maar ook de medewerker, van mening zijn dat herziening van de individuele afspraak noodzakelijk is.

Brochure 36-urige werkweek

Sinds een jaar of tien kent de gemeente Nieuwegein de 36-urige werkweek. De regels en afspraken hierover zijn in die tijd een paar keer veranderd. De laatste keer gebeurde dat in 1999. Gemeente en Ondernemingsraad kwamen toen tot een overeenstemming over de 36-urige werkweek, die onlangs is geëvalueerd. Dat leidde onder meer tot de volgende afspraken:

 • -

  Bij de inroostering van de medewerkers wordt consequenter rekening houden met de bedrijfsvoering;

 • -

  Er komt een jaarlijkse evaluatie van de roosters met goede communicatie tussen leidinggevende en medewerkers;

 • -

  De compensatie-urenvariant wordt afgeschaft, compensatie-uren bij ziekte vervallen;

 • -

  Bij het opstellen van roosters wordt rekening gehouden met het aantal te werken uren per jaar;

 • -

  Er wordt rekening gehouden met de verplichte lunchpauze;

 • -

  Er komen verscherpte regels voor overwerk;

 • -

  Er wordt rekening gehouden met een financiële vergoeding bij spaarvarianten;

 • -

  Er wordt overwogen een elektronisch tijdschrijfsysteem in te voeren waarmee de tijdschrijfformulieren ‘automatisch’ door worden gegeven aan de betreffende controller.

Ondertekening


Noot
* B&W besluit van 22-09-1981