Bestemmingsplan Doorslagzone lig ter inzage

Periode: 10 december 2021 t/m 20 januari 2022  

Omschrijving

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden maken woningbouwplannen mogelijk in het gebied voor het Stadshuis en theater De KOM aan het Doorslag-kanaal. In totaal komen hier 452 woningen in vier duurzame gebouwen, waaronder koopwoningen en vrije sector-, midden- en sociale huurwoningen voor starters en senioren.

Inzage van de bovengenoemde stukken is digitaal mogelijk:

Inzage stukken in het Stadshuis

Vanwege de grote hoeveelheid bijlagen die bij de besluiten horen, hebben we besloten om alle stukken digitaal ter inzage aan te bieden. Daarnaast is inzage mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht. Daar zijn de volgende stukken op papier beschikbaar: het bestemmingsplan met bijlagen en de besluiten zonder bijlagen.

Alle besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit samen met het bestemmingsplan Doorslagzone. Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die start op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

Let op: Op dit besluit is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing, daarom dient het beroepsschrift de beroepsgronden te bevatten. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Door diegene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.