Ontwerp woningbouw Stationsgebied City ligt ter inzage

Periode: 19 november 2021 t/m 30 december 2021

Omschrijving

Op de locatie Blok B1 in City die is gelegen aan de Weverstede, wordt de bestaande bebouwing gesloopt en vervangen door een nieuwbouwproject. De eigenaren van de betreffende percelen werken aan de gezamenlijke ontwikkeling van een gebouw met in totaal 467 woningen, ruimten voor horeca en commercie op de begane grond en parkeervoorzieningen in de onderste bouwlagen. De ingediende plannen zijn beoordeeld door de gemeente en zijn nu in de fase beland dat er besluiten genomen zijn. Het gaat om een wijzigingsplan en 4 besluiten die gecoördineerd voorbereid zijn. Dat wil zeggen dat ze gelijktijdig dezelfde procedure hebben doorlopen. Onderdeel van die procedure was het ter inzage leggen van de ontwerpbesluiten. Er is in die periode een zienswijze ingediend en daaraan is tegemoet gekomen. De besluiten liggen nu ter inzage in het kader van de beroepsprocedure Die periode loopt van 19 november tot en met 30 december. Belanghebbenden kunnen tijdens die periode beroep instellen. Alle stukken zijn digitaal beschikbaar.

In het geldende bestemmingsplan ‘Stationsgebied en Blok B1’ is voor de locatie Blok B1 aan de Weverstede een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de huidige kantoorbestemming naar een gemengde bestemming (o.a. wonen). De eigenaren doen een beroep op deze wijzigingsbevoegdheid en hebben hiervoor een wijzigingsplan opgesteld dat door de gemeente is vastgesteld. Dat plan gaat over de ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling.

Het wijzigingsplan met bijlagen kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam ‘Blok B1 Weverstede’ met planid: NL.IMRO.0356.BPWBI2021HER001-VA02.

Voor de ontwikkeling zijn, naast het genoemde wijzigingsplan, ook omgevingsvergunningen nodig om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan alle (bouw)voorschriften. De eigenaren hebben ervoor gekozen om de bouwontwikkeling op te knippen in drie bouwaanvragen. Van elke bouwaanvraag is nu een besluit voor de omgevingsvergunning genomen. Bij elk besluit horen bijlagen zoals bouwtekeningen en technische rapporten.

  1. Voor de bouwdelen A, B en C, bestaande uit 368 woningen en een horecafunctie (op de begane grond van toren C), vindt u hier het besluit omgevingsvergunning (pdf, 806 kb) en hier de bijlagen.
  2. Voor de bouwdelen D en E, bestaande uit 99 woningen met commerciële ruimte op de begane grond, vindt u hier het besluit omgevingsvergunning (pdf, 782 kb) en hier de bijlagen.
  3. Voor de gezamenlijke parkeerlagen onder het gebouw, vindt u hier het besluit omgevingsvergunning (pdf, 764) en hier de bijlagen.
  1. Voor de bouwdelen A, B en C, bestaande uit 368 woningen en een horecafunctie (op de begane grond van toren C), vindt u hier het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en hier de bijlagen.
  2. Voor de bouwdelen D en E, bestaande uit 99 woningen met commerciële ruimte op de begane grond, vindt u hier het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijlagen.
  3. Voor de gezamenlijke parkeerlagen onder het gebouw, vindt u hier het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de bijlagen.

Het project betreft nieuwe geluidgevoelige bestemmingen en de geluidbelasting als gevolg van wegverkeer en de spoorweg overtreden de voorkeurswaarden uit de Weg geluidhinder. Er worden maatregelen getroffen om te kunnen voldoen aan de in het gemeentelijk ‘Beleid hogere waarden Wet geluidhinder’ vastgelegde eisen voor een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Dit komt aan de orde in het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidhinder.

Hier vindt u het besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder (pdf, 1,27 mb).

Vanwege de grote hoeveelheid bijlagen die bij de besluiten horen, hebben we besloten om alle stukken digitaal ter inzage aan te bieden. Daarnaast is inzage mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht. Daar zijn de volgende stukken op papier beschikbaar: het wijzigingsplan met bijlagen, de besluiten omgevingsvergunning zonder bijlagen en het besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder.

Alle besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit samen met het wijzigingsplan “Weverstede Blok B1”. Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die start op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

Let op: Op dit besluit is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing, daarom dient het beroepsschrift de beroepsgronden te bevatten. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Door diegene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.