Toezicht en handhaving

Gemeente Nieuwegein vindt veiligheid en leefbaarheid belangrijk. De medewerkers van Stadstoezicht dragen hieraan bij door toezicht te houden en te handhaven. Onze opsporingsambtenaren (boa's) zijn hiervoor aangesteld door justitie en hebben specifieke trainingen gevolgd om hun taken uit te kunnen voeren. Samen met u en met collega's en partners zorgen zij ervoor dat het in onze stad prettig wonen, werken en vertoeven is. U herkent onze medewerkers aan het blauwe uniform met boa-vignet.

Boa's gemeente Nieuwegein

Boa is een afkorting voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Een boa is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen en daarbij mag optreden. Deze feiten staan officieel vastgelegd in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar BOA. Voor elk domein gelden specifieke opleidingseisen. De boa's van Stadstoezicht Nieuwegein vallen onder Domein I: Openbare Ruimte.

Vroeger bestond Stadstoezicht alleen uit Fiscaal Toezichthouders die zich vooral bezighielden met het opsporen van parkeerovertredingen. De meeste Toezichthouders hebben inmiddels plaatsgemaakt voor boa's. Zij hebben veel meer taken en hebben hiervoor een uitgebreide training gehad. Hun taken zijn:

 • Surveilleren en toezicht houden
 • Afhandelen van meldingen 
 • Handhaven op verkeerd aangeboden huisvuil en afvaldumps
 • Handhaven hondenoverlast
 • Handhaven op betaald parkeren
 • Wegslepen van foutparkeerders bij weekmarkten en evenementen
 • Wegslepen van autowrakken
 • Weghalen van fietswrakken
 • Optreden bij jeugdoverlast.
Hulpverlening door Stadstoezicht Nieuwegein
 • Hulp verlenen, bijvoorbeeld bij ongevallen, als iemand onwel wordt en reanimaties
 • Ondersteunen bij calamiteiten
 • Ondersteunen bij evenementen
 • Ondersteunen van andere hulpdiensten, zoals brandweer en politie
 • Toezicht houden op taken uit de Drank- en Horecawet
 • Samenwerkingsverbanden en projecten met de politie, zoals aanpak woninginbraak

Een boa is geen politieagent. Een politieagent mag alle strafbare feiten opsporen. Een boa mag alleen de strafbare feiten opsporen die binnen zijn domein vallen. In Nieuwegein is dat Domein I: Openbare Ruimte.

Een boa mag verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Als een boa een strafbaar feit ziet dat buiten zijn domein valt, draagt hij dit over aan de politie. Boa's mogen dus niet zelf optreden tegen deze feiten, maar signaleren ze wel.

Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

Boa krijgt een reanimatietraining

Niet iedereen kan boa worden. Om boa te worden moet u een uitgebreide opleiding volgen waarin onder andere wetskennis, gespreks- en benaderingstechnieken, dienstverlening en optreden bij calamiteiten aan bod komen. Daarnaast moet u ook aan fysieke eisen voldoen.

Als u de opleiding goed heeft doorlopen en alle examens heeft gehaald, krijgt u een getuigschrift. Hiermee kunnen wij een akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen. Heeft u de akte gekregen en ook de eed afgelegd? Dan bent u aangesteld als boa. Vanaf dat moment mag u de werkzaamheden uitvoeren waarvoor u bent getraind.

Boa worden in Nieuwegein? Houd de vacaturesite in de gaten.

Vanaf 14 oktober dragen boa’s in de gemeente Nieuwegein een bodycam op hun uniform. Een bodycam is een kleine draagbare camera. Het doel van de bodycam is het vergroten van de veiligheid van de boa. Er worden alleen opnames gemaakt als de boa vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Zonder deze beelden is het achteraf niet mogelijk om incidenten goed te onderzoeken. Alle beelden worden veilig opgeslagen. Alleen een aantal medewerkers met toestemming mogen de beelden bekijken.

Het gebruik van de bodycams wordt getest tijdens een pilot van 6 maanden (14 oktober 2020 tot 14 april 2021). Daarna besluiten wij of de boa’s standaard met bodycams gaan werken.

Veelgestelde vragen

Mogen de handhavers bodycams wettelijk gebruiken?
Ja. Wij zetten de bodycam in om de veiligheid van onze werknemers te vergroten. Dit is een ‘gerechtvaardigd belang’, zoals omschreven in artikel 6.1f AVG. We zetten de bodycams niet in vanuit onze publieke taak als overheid, maar vanuit onze privaatrechtelijke taak als werkgever die de veiligheid van haar werknemers wil vergroten.

Wanneer mogen opnames worden gemaakt?
Opnames zijn toegestaan als de boa vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Alle incidenten die (mogelijk) escaleren mogen gefilmd worden met de bodycam.

Kunnen de opnames ook stiekem worden gemaakt?
Nee, de bodycam wordt altijd openlijk en duidelijk gedragen en het is duidelijk zichtbaar wanneer er een opname wordt gemaakt.

Kan de politie de opnames gebruiken?
Ja, wanneer er een opname is gemaakt van een strafbaar feit kan de politie deze beelden gebruiken bij opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren?
Nee, de handhavers zijn bevoegd om te filmen en hebben geen toestemming nodig om een opname te maken.

Hoe worden de opnames beveiligd?
We gaan zorgvuldig om met de bodycamopnames. Alle opnames worden op de bodycam zelf versleuteld opgeslagen, hierdoor zijn ze onleesbaar. De opnames worden na elke dienst automatisch opgeslagen. Een klein aantal geautoriseerde personen heeft toegang tot deze omgeving. Zij mogen de opnames alleen bekijken voor de vooraf vastgestelde doelen, namelijk; overdracht aan de politie, een verzoek voor inzage, klachten en zelfevaluatie door de handhaver verwijderd of gewijzigd wordt dit automatisch gelogd door het systeem. Hierdoor is altijd te achterhalen op welk moment, door wie en voor welk doel de opnames zijn opgevraagd.

Hoe lang worden de beelden bewaard?
Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Behalve wanneer binnen deze termijn een verzoek of vordering wordt ingediend. Dan worden de bodycamopnames bewaard voor de duur van de afhandeling van het doel waarvoor ze zijn veiliggesteld. Hierna worden ze alsnog verwijderd.

Kan de drager van de bodycam de opnames zelf verwijderen?
Nee, alle opnames blijven 28 dagen bewaard en – als er een incident is gebeurd – tot na de afhandeling van dat incident. De drager kan de opnames niet verwijderen.

Kan ik de beelden inzien die van mij gemaakt zijn?
Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, hebt u recht op inzage in uw eigen gegevens. Uw recht op inzage betreft alleen uw eigen persoonsgegevens en niet die van andere personen die in beeld komen (of waarvan de stem is opgenomen). Die andere personen zullen dus eerst onherkenbaar worden gemaakt, want het recht op inzage betreft alleen uw eigen persoonsgegevens. Op deze website staat informatie over het privacybeleid van de gemeente Nieuwegein. U kunt daar ook een verzoek voor inzage indienen.

Wordt er toezicht gehouden op het rechtmatig gebruik van bodycambeelden?
Elke gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die een adviserende, toetsende en controlerende functie heeft. De FG houdt toezicht op de manier waarop de gemeente met de persoonsgegevens en privacy omgaat, dus ook op de bodycams. De FG heeft het recht controles uit te voeren op plekken en in systemen waar de bodycamopnames worden verwerkt om te zien of de gemaakte afspraken worden nagekomen.