College maakt Nieuwegein klaar voor de toekomst

Datum: vrijdag 7 juni 2019

Vooruitkijken, bijsturen en keuzes maken. Dat is volgens het college van B&W nodig om Nieuwegein nu en in de toekomst financieel gezond te houden en ook in de toekomst in de stad te kunnen blijven investeren. Het college neemt daarom nu al maatregelen die bijdragen aan een gezonde financiële positie van Nieuwegein in 2040. Dat blijkt uit de Kadernota die het college deze week naar de gemeenteraad stuurt.

Begroting duurzaam in evenwicht

De Kadernota, die de raad begin juli vaststelt, is een belangrijke stap naar de begroting van de gemeente voor 2020. De nota geeft bovendien een doorkijk naar de (financiële) ontwikkeling van de gemeente op langere termijn. Met een begroting die ook op de langere termijn in evenwicht is, kan de gemeente blijven investeren in een prettige en leefbare stad voor inwoners en ondernemers.

Uitdagingen

Het college bereidt met deze aanpak de gemeente optimaal voor op de uitdagingen die Nieuwegein de komende jaren te wachten staat, bijvoorbeeld op het vlak van verstedelijking, energie en mobiliteit. In deze Kadernota beschrijft het college een aantal van deze opgaven en geeft het een eerste doorkijk in de aanpak van de financiële gevolgen. Het college wil die gevolgen komend jaar verder uitwerken. Veel van deze uitdagingen vragen om samenwerking in de regio. Daar wil het college vol op inzetten. Nieuwegein kan daarbij bij uitstek een verbindende rol spelen tussen ‘stad en land’.

Investeringen

Het college blijft ook voor de kortere termijn investeren in de stad. Daarmee borduurt het voort op het beleid van de afgelopen jaren om onder meer voorzieningen en de bereikbaarheid te verbeteren en duurzaamheid te bevorderen. Afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld investeringen gedaan om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Dit wordt de komende jaren doorgezet. OnderwijsBladnummer en sportaccommodaties worden vernieuwd en er wordt volop ingezet om Nieuwegein energieneutraal en klimaatbestendig te maken. De huidige gezonde financieel situatie van de gemeente Nieuwegein maakt het mogelijk om noodzakelijke maatregelen voor een mooi en leefbaar Nieuwegein voort te zetten en zo nodig uit te bouwen.

Jaarrekening

Behalve de Kadernota stuurt het college deze week ook de Voorjaarsnota en de Jaarrekening naar de raad. Via de Voorjaarsnota informeert het college de raad over de financiën in de eerste maanden van het lopende begrotingsjaar. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. De Jaarrekening laat zien dat er in 2018 veel is bereikt om Nieuwegein nu en in de toekomst een plek te laten zijn waar het fijn wonen en werken is. Samen met partners is bijvoorbeeld gewerkt aan de transformatie van het sociaal domein en in nauwe samenwerking met inwoners is in het kader van het programma ‘Betere Buurten’ de vernieuwing van buurten aangepakt. Ook op het vlak van veiligheid zijn gunstige ontwikkelingen te melden. Het aantal delicten met grote impact, zoals woninginbraak en autokraak, daalde in 2018 aanzienlijk. In financieel opzicht boekte de gemeente in 2018 winst door grondverkopen op bedrijventerrein Het Klooster van € 3,6 miljoen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in de jaarrekening 2018 een bedrag van € 5,8 miljoen gereserveerd voor het vernieuwen van het tram- en busstation in City. Op de reguliere bedrijfsvoering bleef over 2018 een bedrag van € 140.000 over.

Gemeenteraad

Op 13 juni vindt een informatieavond voor de gemeenteraad plaats over de financiële stukken. Vervolgens bespreekt de raad de stukken tijdens een commissievergadering op 20 juni. Tijdens de vergadering van 4 juli debatteert de raad over de financiële voorstellen van het college en stelt de raad de stukken vast.