Provincie legt Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening ter inzage

Datum:

De provincie Utrecht heeft de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het planMER ter inzage gelegd. In de omgevingsvisie staan keuzes voor de inrichting van de provincie op de lange termijn.In de Interim Omgevingsverordening (interimverordening) staan de regels die bij de omgevingsvisie horen. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (planMER).

Gedeputeerde Staten hebben de Ontwerp Omgevingsvisie en de Ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Utrecht en het Milieueffectrapport (planMER) op 17 maart 2020 vastgesteld. Op 4 september hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Interim Omgevingsverordening vastgesteld.

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interimverordening en het planMER liggen van 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen bij de provincie. De stukken zijn te vinden op de website van de provincie (provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie) en zijn tijdens kantooruren ook fysiek in te zien op het stadshuis in Nieuwegein. Op 28 en 29 september zijn er online informatieavonden en op 8 en 12 oktober zijn er informatieavonden op locatie (in Amersfoort en Utrecht). Als u van plan bent een zienswijze in te dienen en hierover nog concrete vragen heeft kunt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten via provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie.

Kijk voor meer informatie op omgevingswet.provincie-utrecht.nl