Reageer op de plannen van de provincie Utrecht

Datum:

De provincie Utrecht heeft drie conceptplannen ter inzage gelegd. Dat betekent dat u daar als inwoner of ondernemer op kunt reageren. Het gaat om:

  • het Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027;
  • de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022;
  • het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken.

In het Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 (hierna BWP) zijn de ambities voor bodem en water uit de Omgevingsvisie provincie Utrecht uitgewerkt. Onderdeel van het programma is het wettelijke verplichte Regionaal Waterplan onder de Waterwet. Het plan voldoet aan de eisen van een Regionaal Waterprogramma volgens de Omgevingswet. In het BWP wordt uitvoering gegeven aan vier verplichte Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Deze Europese richtlijn heeft als doel de waterkwaliteit in heel Europa te verbeteren. Ook actuele thema’s, zoals omgaan met toenemende periodes van droogte en wateroverlast, en toenemende drukte in de ondergrond, zijn onderdeel van het Ontwerp BWP. Verder wordt beschreven wat de relatie is met andere provinciale beleidsthema’s of programma’s. Het programma is een vervolg op het Bodem, Water- en Milieuplan 2016-2021.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de provincie beschikken over een omgevingsverordening voor de fysieke leefomgeving. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben daarom op 18 mei 2021 de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vastgesteld. Hiervoor is de Interim Omgevingsverordening op basis van de huidige wetgeving, die Provinciale Staten op 10 maart 2021 hebben vastgesteld, omgezet naar de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022. Naast de omzetting zijn in de Ontwerpverordening ook enkele inhoudelijke wijzigingen opgenomen ten opzichte van de Interimverordening, die op 1 april 2021 in werking is getreden. Het gaat onder meer om:

  • bescherming weidevogels breder dan alleen bij duurzame energie;
  • aanscherping regels voor biomassa;
  • regelgeving (reclame)borden is versimpeld;
  • nieuwe kaart kleine landschapselementen;
  • aanpassing van begrip erf in relatie tot regels voor natuurnetwerk Nederland; en
  • invulling van gereserveerde artikelen, die onder de huidige wetgeving nog niet opgenomen konden worden.

De aanpassingen ten opzichte van de Interim Omgevingsverordening zijn te vinden in de verschillentabel op de website van de provincie.

Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Het is een uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie en behandelt afspraken die gemaakt zijn over de regionale programma’s wonen en werken voor de regio’s U16, Foodvalley (Utrechtse gemeenten) en Amersfoort (Utrechtse gemeenten). Hierin is onderverdeeld naar regio en is per gemeente een programma voor wonen en werken opgenomen. Nieuwe uitbreidingslocaties, waarvan de ontwikkeling door dit programma mogelijk wordt gemaakt, zijn daarbij specifiek aangegeven. Daarnaast is ook een overzicht opgenomen van de met de gemeenten gemaakte afspraken op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en evenwichtige groenontwikkeling. Voor het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken is een milieueffectrapport gemaakt (planMER). Hierin worden de milieu- en leefomgevingseffecten van het programma beoordeeld. Doel is om de (milieu)effecten inzichtelijk te hebben ter ondersteuning van de besluitvorming over het programma.

Alle stukken liggen van dinsdag 1 juni 2021 t/m maandag 12 juli 2021 ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen bij de provincie. De stukken zijn te vinden op de website van de provincie en zijn tijdens kantooruren ook op papier in te zien in het Huis voor de Provincie Utrecht.