Verlenging Actieplan Geluid

Het college van gemeente Nieuwegein heeft op 21 november 2019 besloten om het huidige Actieplan Geluid (2013-2017) te verlengen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting in 2022). Het Actieplan wordt opnieuw ter inzage gelegd, zodat eenieder zienswijzen kan indienen.

U kunt hier het Actieplan Geluid en de bijlagen vinden. Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in het Stadshuis, in de centrale hal op de 1e verdieping. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Heeft u vragen over het plan, maak dan een afspraak, bel naar 14 030. Een ieder kan van donderdag 10 september tot en met donderdag 22 oktober 2020 schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het Actieplan Geluid 2018-2022 kenbaar maken bij het college. Het college zal een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van B&W Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van 'Zienswijze Actieplan Geluid' t.a.v. P. van der Wal, afdeling Ruimtelijke Domein. Uw mondelinge zienswijze kunt u doorgeven aan de behandelend ambtenaar, P. van der Wal, via telefoonnummer 030–607 13 64.

Het Actieplan Geluid bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg. Na verwerking van de ingediende zienswijzen staat het vastgestelde Actieplan Geluid dan ook niet open voor bezwaar of beroep.