Het college heeft onlangs ingestemd met de vrijgave van een nieuw voorontwerp bestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot voor inspraak en vooroverleg (inclusief het document “Spelregels bij particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat). Het vigerende bestemmingsplan uit 2008 is bijna tien jaar oud en toe aan een actualisering.

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat regelt waar mag worden gebouwd en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Het maakt duidelijk waarvoor een bouwwerk, gebouw of de openbare ruimte mag worden gebruikt.

Wijzigingen ten opzichte van bestemmingsplan uit 2008?

De belangrijkste wijzigingen die ten opzichte van het huidige bestemmingsplan zijn aangebracht betreffen:

  • De opname van enkele locaties als bestemming ‘Ontwikkellocatie Wonen”: te weten Kruyderlaan 31-35, Karwei/Van Benthemlocatie, Hildo Kropstraat 12-18, Hildo Kropstraat 35, locatie Mondriaan/EMC, Nedereindseweg 149, Kerkveld 63 (buurtcentrum Kerkveld), hoek Herenstraat-Armensteeg, Jukoterrein en Vredebestlaan.
  • Voor de panden aan Het Sluisje 1-10, de panden aan de zuidzijde van Nedereindseweg tot en met huisnummer 43 en Herenstraat 1-48 (inclusief Utrechtsestraatweg 1) zijn woonfuncties op de begane grond nu algemeen toegestaan. 
  • Daarnaast is het beschermd dorpsgezicht Jutphaas Opgenomen.

De bestemming ‘Ontwikkellocatie Wonen’ is een tijdelijke bestemming ten behoeve van het voorontwerp bestemmingsplan. Afhankelijk van onder andere het inspraaktraject zal blijken of de betreffende locatie daadwerkelijk een woonbestemming kan krijgen. Een mogelijkheid kan ook zijn dat wel de bestemming “Wonen” wordt gegeven, maar dat er nog geen bouwvlak kan worden toegekend. 

In 2007 is de notitie Kruyderlaan-Herenstraat vastgesteld door de raad. Deze notitie bevat een visie over hoe om te gaan met particuliere initiatieven om woningbouw te realiseren in het gebied en geeft daarbij richtlijnen mee aan initiatiefnemers. In de afgelopen periode is gebleken dat het lastig is om binnen deze kaders particuliere initiatieven te ontplooien. Dit heeft met name te maken met een “groene erfzone” die in het midden van het gebied was bedacht. Vandaar dat nieuwe richtlijnen zijn opgesteld, waarbij deze “groene erfzone” is geschrapt. Daarnaast is het streven opgenomen om de Herenstraat meer allure mee te geven door deze als een soort groene loper in te richten en daarmee de verbinding te herstellen tussen de binnenstad en de Herenstraat, Kruyderlaan en Hildo Kropstraat. Dit idee stamt uit de Buurtvisie Oude Jutphaas, die verder inmiddels grotendeels gerealiseerd is.

Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan
Overeenkomstig artikel 1.3.1, tweede lid, van het Bro delen wij u mee dat op grond van de inspraakverordening inspraak wordt toegepast op het voorontwerpbestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot. Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken (waaronder de geactualiseerde uitgangspunten voor particuliere initiatieven Kruyderlaan-Herenstraat) ligt met ingang van 29 augustus tot en met 11 september 2017 voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder een inspraakreactie indienen. Wij horen graag uw mening.

Inzage van bovengenoemde stukken is mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. Daarnaast kan het bestemmingsplan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPJW2017-VO01 en op de gemeentelijke website http://ropubliceer.nieuwegein.nl  en/of www.nieuwegein.nl/bestemmingsplanjutphaaswijkersloot/ .
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie tegen de voorontwerpbestemmingsplannen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

• schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot (incl. spelregels bij particulier initiatief Kruyderlaan-Herenstraat)

• mondeling op afspraak bij de heer M. Broersma, telefoonnummer (030) 607 14 17

• digitaal met het formulier “Inspraak ruimtelijke plan(nen)”, https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scInspraak.aspx

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Martijn Broersma (beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening), telefoon: (030) 607 14 17
  • Johan Haaksman (projectleider Kruyderlaan-Herenstraat), telefoon:  (030) 607 15 64.