Partijnaam registreren

Een partijnaam registeren doet u bij het centraal stembureau. De naam komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Een partijnaam registeren is niet verplicht. U kunt ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst.

Heeft u eerder meegedaan aan verkiezingen van de Tweede Kamer of provinciale staten? Dan hoeft u zich niet opnieuw te registeren. De naam heeft dan doorwerking.

  U kunt de procedure ook bekijken in een stroomschema (pdf, 521 kB).

  1. Vereniging oprichten

  Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid oprichten bij notaris.
  Wanneer: uiterlijk 21 december 2021 (42 dagen voor de dag van de kandidaatstelling).

  2. Registratieverzoek voorbereiden

  • Inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
  • Registratieformulier en verklaring aanwijzing gemachtigde invullen.
  • Waarborgsom aan gemeente betalen.

  3. Stukken inleveren bij centraal stembureau

  • Registratieformulier
  • Verklaring aanwijzing gemachtigde
  • Gewaarmerkt uittreksel KvK
  • Statuten notariële akte
  • Ontvangstbewijs betaling waarborgsom (sturen wij op)

  Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

  4. Centraal stembureau behandelt uw verzoek

  • Maakt besluit bekend aan gemachtigde
  • Publicatie van partijnaam en gemachtigde op deze website
  • Binnen maximaal 6 weken
  • Registratieformulier
  • Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde.
  • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen.
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom (sturen wij op).

  Een waarborgsom van € 112,50. U krijgt het geld terug als u bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

  Het centraal stembureau beoordeelt uw partijnaam. Een partijnaam kan in de volgende gevallen worden afgewezen:

  • De naam is in strijd met de openbare orde.
  • De naam is verwarrend omdat hij (bijna) overeensteemt met  een al geregistreerde naam van een andere politieke groepering. Of met een naam waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.
  • De naam is op een andere manier misleidend voor de kiezers.
  • De naam bestaat uit meer dan 35 letters of andere tekens.
  • De naam komt (bijna) overeen met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
  • Op dezelfde dag wordt bij het centraal stembureau een verzoek ingediend tot registratie van (bijna) dezelfde naam.

  Wordt uw partijnaam afgewezen? Dan kunt u nog een andere naam indienen.

  U kunt ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. Er staat dan alleen een nummer boven de lijst van de partij op de kandidatenlijst en het stembiljet.

  Hoe werkt het?

  Voor het inleveren van de kandidatenlijst geldt de normale procedure, op de volgende punten na:

  • U slaat de registratie van de partijnaam over.
  • Omdat er geen naam geplaatst hoeft te worden, is een machtiging om dit te doen niet nodig.
  • Op de ondersteuningsverklaringen kan de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg blijven. Dit geldt ook voor alle andere formulieren waar de partijnaam gevraagd wordt.
  • Een gezamenlijke lijst waarbij de namen van partijen worden samengevoegd is niet mogelijk.
  • Een lijstencombinatie is niet mogelijk.

  In het kort

  • Vereniging oprichten
  • Inschrijven bij KvK
  • Formulieren invullen
  • Waarborgsom: € 112,50
  • Stukken inleveren