Inspreken bij raads(commissie)vergaderingen

De gemeenteraad heeft drie raadscommissies:
• Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
• Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)
• Commissie Samenleving (SAM)

Alle raadsleden zijn lid van een raadscommissie en daarnaast zijn er verschillende leden, die geen raadslid zijn. Deze leden zijn op voordracht van hun fractie als lid benoemd.
In de raadscommissies worden voorstellen inhoudelijk besproken en bestaat de mogelijkheid om met een vertegenwoordiger van het college te overleggen. Iedere commissie heeft een eigen takenpakket, zoals de naam al aangeeft. De raadscommissies worden ieder voorgezeten door een eigen voorzitter, die tevens raadslid is. De commissies worden ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie.

Belanghebbenden kunnen de raadscommissieleden toespreken over een onderwerp waar de raadscommissie over gaat. Dit kan in enkele minuten aan het begin van de vergadering. Vervolgens kunnen de raadscommissieleden vragen stellen aan de spreker.

U kunt ook meepraten over een onderwerp dat op de agenda staat.Aan het begin van de behandeling geeft u uw naam en kort de reden waarom u mee wil praten. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, geeft u dit dan van tevoren op bij de griffier van de raadscommissie (telefoon 14 030 of mail naar griffie@nieuwegein.nl (onder opgave van naam, telefoonnummer en onderwerp van inspreken) of meldt u tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier. Deze overlegt met de voorzitter van de commissie, die vervolgens de volgorde en spreektijd van de sprekers bepaalt.