Financiën

Jaarlijks stelt de gemeente Nieuwegein verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden. Hierover vindt u de meest actuele informatie en een overzicht van de stukken.

De kadernota die de gemeenteraad vaststelt, is een belangrijke stap naar de begroting 2019 en geeft een doorkijk naar de (financiële) ontwikkeling van de gemeente op langere termijn.

De begroting 2018 is te raadplegen op: nieuwegein.begroting-2018.nl/

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. In de voorjaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de financiën in de eerste maanden van het lopende begrotingsjaar.

De financiële positie van de gemeente is in 2017 verder verbeterd. De financiële getallen laten ook voor dit jaar en komende jaren een positieve ontwikkeling zien. Mede door het economisch herstel dat gedurende de collegeperiode heeft plaatsgevonden, heeft Nieuwegein kunnen werken aan de kwaliteit en kracht van de stad. In de vorm van Betere Buurten, maar ook door aan de slag te gaan met het onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente is verheugd met de positieve financiële ontwikkelingen, maar geeft aan ook inzet uit de opgebouwde reserves nodig te hebben om investeringen te doen, risico’s op te vangen en taken uit te voeren. Met name voor ontwikkelingen binnen het sociale domein, de taken die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid zoals zorg, welzijn, beschermd wonen en sociale activering, is dit de komende jaren nodig.