Financiën

Jaarlijks stelt de gemeente Nieuwegein verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden. Hierover vindt u de meest actuele informatie en een overzicht van de stukken.

De kadernota die de gemeenteraad vaststelt, is een belangrijke stap naar de begroting 2018 en geeft een doorkijk naar de (financiële) ontwikkeling van de gemeente op langere termijn.

Nieuwegein investeert in kwaliteit van de stad

De kwaliteit van de stad op orde voor bewoners en ondernemers. Die ambitie spreekt het college van B&W uit in de laatste kadernota van deze collegeperiode. Het college zet met Betere Buurten in op duurzame vernieuwing van buurten. Goed ingerichte en onderhouden buurten zorgen voor prettig samenleven. In samenwerking met de stad wil de gemeente de komende jaren verder werken aan het vergroten van de veiligheid. Voor meer diversiteit in het woningaanbod is er het ‘Woningbouwprogramma 2030’. Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen, faciliteert de gemeente de inzet van bewoners om elkaar te ondersteunen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

De begroting 2018 is te raadplegen op: nieuwegein.begroting-2018.nl/

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. In de voorjaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de financiën in de eerste maanden van het lopende begrotingsjaar.

Nieuwegein realiseert ambities en verbetert financiële positie

Het jaarlijkse overzicht van de financiële situatie van de gemeente laat zien dat de financiële positie van Nieuwegein in 2016 is verbeterd. Samen met de stad heeft het college van B&W veel concrete ontwikkelingen en acties gerealiseerd. In 2017 verwacht de gemeente op een aantal terreinen lagere inkomsten of hogere uitgaven dan geraamd. De gemeente zet zich in om deze uitgaven binnen de begroting op te vangen.