Buurtbericht

(per post verstuurd aan de wijkbewoners)

Dinsdag 6 juli 2021

Vanwege omvorming van het groen wil de gemeente 38 bomen in uw wijk weghalen. Voor 26 bomen is de gemeente verplicht een omgevingsvergunning (kapvergunning) aan te vragen. Dode bomen vallen niet onder de kapvergunning. Bij u in de omgeving staan één of meerdere bomen die worden weggehaald. Ter vervanging van deze bomen planten we 28 nieuwe bomen terug. Misschien niet op dezelfde plek waar de oude bomen stonden maar wel in uw buurt. In dit buurtbericht leest u waarom de bomen worden weggehaald
en hoe u mee kunt denken over de nieuw aan te planten soort bomen.

In 2019 hebben we een plan gemaakt voor het anders inrichten van stukken bos, het kappen van onveilige bomen en het weghalen van struikgewas/opslag langs de sloten. Op de gemeentelijke website kunt u het plan bekijken. Alle werkzaamheden die we uitvoeren, staan per wijk op tekening aangegeven. U vindt de link onder bij het kopje Meedenken verderop in het buurtbericht.

Waarom gaan de bomen weg?

Wij willen graag gezonde en veilige bomen in de stad. Daarom controleren we alle bomen eenmaal in de 3 jaar. Als tijdens de controle blijkt dat een boom een mogelijk gevaar voor de veiligheid van de omgeving vormt, zoals bij een storm, controleren we deze voortaan jaarlijks. Zo nodig plegen we extra onderhoud om de boom weer veilig te maken. Als dat niet kan, komt de boom op de lijst van te kappen bomen.

Ook kan het zijn dat bomen wordt weggehaald omdat deze overlast veroorzaakt in zijn omgeving. In het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 is afgesproken dat wanneer de waarde van een boom lager is dan de overlastwaarde de boom weg mag. Dit is echter in deze wijk niet aan de orde.

Uitvoering proces

Over de uitvoering van het weghalen van de bomen ontvangt u nog een buurtbericht. We willen de nieuwe bomen voor uw wijk voor eind 2021 geplant hebben.

Achtergrond

Het kappen van bomen heeft grote impact op de leefomgeving. Daarom betrekken we u hier als bewoner graag zo vroeg mogelijk bij. De noodzaak van de uitvoering van de werkzaamheden staat vast. We willen een grotere variatie groen aanbrengen dan nu het geval is, met soorten die in dit gebied thuishoren. Daardoor verspreiden mogelijke boomziektes zich minder snel.

Meedenken

U wilt meedenken over de nieuwe soort bomen? U kunt de informatie bekijken op Nieuwegein.nl/bomenzuilenstein. Uw reactie kunt u daarna mailen naar samendoen@nieuwegein.nl.

Waar krijg ik meer informatie?

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit buurtbericht? Neem dan contact op met Herman Westland, bereikbaar via telefoonnummer 030-607 152 of via het algemene nummer 14 030.

Vervolg

Na dit buurtbericht vragen we één Omgevingsvergunning aan voor het kappen van de bomen. Als de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend, wordt dit gepubliceerd in het Digitaal Gemeenteblad.

U vindt de omgevingsvergunningen ook op onze website onder Bekendmakingen (vergunningen). Als de gemeente de vergunning heeft verleend, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden bezwaar maken. Bezwaren kunnen gericht worden aan gemeente@nieuwegein.nl ter attentie van het college van burgemeester en wethouders. Tegen het kappen van niet-kapvergunningplichtige bomen kan geen bezwaar gemaakt worden. Ook moet u bij het indienen van een bezwaarschrift belanghebbende te zijn. Dit bent u als u op minder dan 100 meter van de boom woont en/of u vanaf 200 meter de boom vanuit uw woning kunt zien en/of u namens een belangenvereniging bezwaar indient en de belangenvereniging als doel heeft om het bomenbestand in Nieuwegein te beschermen.

Wilt u op de hoogte blijven van gemeentelijke bekendmakingen, meld u dan aan bij Overuwbuurt.overheid.nl.