Gewijzigd omgevingsvergunningen HN-locatie

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat (I) de reeds verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 58 appartementen met parkeergarage inclusief uitrit op het perceel HN-locatie (Herenstraat 130 t/m 187) en (II) de reeds verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 13 bomen met herplant van 9 bomen in verband met het bouwrijp maken op het perceel HN-locatie (bouwkavel ten zuiden van Herenstraat 111), allebei zijn gewijzigd hangende het beroep.

De gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein heeft eerder, op 28 juni 2018, het bestemmingsplan HN-locatie vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2018 de bovengenoemde  bijbehorende besluiten (omgevingsvergunningen) verleend. Deze besluiten zijn gecoördineerd behandeld en deze zijn gezamenlijk in één kennisgeving op 3 juli 2018 bekendgemaakt.
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met  bijbehorende  omgevingsvergunningen is één beroepsschrift ingediend.

Artikel 6:19 van de Awb biedt de mogelijkheid om hangende het beroep bovengenoemde besluiten (de omgevingsvergunningen) aan te passen (te wijzigen) in die zin dat de besluiten zoals hieronder aangegeven zijn aangevuld. 

 1. Omgevingsvergunning bouwen en aanleggen/veranderen van een uitweg
  Er was geen vrijstelling van de standaard parkeernorm verleend zoals aangegeven in de Nota Parkeernormen 2011-2015 van de gemeente Nieuwegein (die nog steeds vigeert). Het gaat om een vrijstelling om 1,2 parkeerplaatsen per woning in plaats van de standaard norm van 1,4 per woning te realiseren. Met dit reparatiebesluit is daartoe alsnog en gemotiveerd toe overgegaan. Verder is dit besluit aangevuld met een voorschrift om de watercompensatie die moet worden gerealiseerd nader te borgen.
 2. Omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kappen)
  Tijdens nader onderzoek is gebleken dat één extra boom moet worden gekapt op deze locatie, vanwege te verleggen kabels en leidingen. In de nabije omgeving zal daarvoor een nieuwe boom worden geplant. De wijzigingsaanvraag en de aangevulde tekening liggen tezamen met het wijzigingsbesluit ter visie en zijn ook digitaal te raadplegen (zie hieronder).
 • De gewijzigde besluiten vindt u hier onder. 
 • Daarnaast is inzage in alle besluiten mogelijk bij de receptie van het Stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

Tegen deze wijzigingen van de omgevingsvergunningen kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn start op de dag nadat de gewijzigde besluiten ter inzage zijn gelegd en bedraagt 6 weken.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener.
 • de dagtekening.
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht.
 • de gronden van het beroep (de motivering).

Het reeds ingediende beroep tegen de besluiten van 2 juli 2018 wordt op grond van artikel 6:19 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht mede geacht te zijn gericht tegen de besluiten tot wijziging (in de vorm van een aanvulling) van de oorspronkelijke besluiten (de bovengenoemde twee omgevingsvergunningen). Deze besluiten zijn om die reden ook aan de Raad van State toegezonden en ingebracht in de reeds lopende beroepsprocedure.

Let op: Op deze besluiten is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing, daarom dient het beroepsschrift de beroepsgronden te bevatten. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.
 
Tevens kan door diegene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hieronder kunt u alle bestanden downloaden.

HN-Locatie besluit hogere waarden (pdf, 787 kB)