Tijdelijke huisvesting vluchtelingen met een verblijfsvergunning

Nieuwegein moet de komende jaren net als andere jaren vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) huisvesten. In het najaar van 2016 heeft de gemeenteraad met het voorstel van het college ingestemd om 100 statushouders op één locatie de Luifelstede (centrum) te huisvesten. De schaalgrootte en één locatie maakt de ondersteuning door Vluchtelingenwerk efficiënter en helpt de integratie. Daarnaast biedt dit de ruimte voor een meer geleidelijke uitstroom op de woningmarkt, wat ten goede komt aan alle Nieuwegeiners die op de wachtlijst staan.

U leest hier informatie over de tijdelijke huisvesting van statushouders in Luifelstede:

  • De Luifelstede
  • Ervaringen tot nu toe
  • Wilt u helpen?
  • Extra woningbouw voor iedereen

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad aangegeven het een goed idee te vinden om mensen met een verblijfsvergunning (ook wel statushouders genoemd) weer te huisvesten op één gemeenschappelijke locatie. Voormalig kantoor Luifelstede is aangewezen tot een geschikte locatie voor tijdelijke huisvesting. Deze locatie is geschikt voor 100 statushouders en kan gebruikt worden voor een periode van 5 jaar. In juli 2017 zijn de eerste statushouders ingetrokken in Luifelstede. Vanaf 2019 wil het college ook andere urgente woningzoekenden een plek geven in Luifelstede. De gemeente kan gebruik maken van een tijdelijke financiële regeling vanuit het rijk waardoor er geen extra kosten zijn voor de gemeente. 

Nieuwegein heeft ervaring met een gemeenschappelijke opvanglocatie voor statushouders. Tot eind 2016 woonden meer dan 100 statushouders in het voormalig woon- en zorgcentrum Zuilenstein.

De ervaringen met de huisvesting van statushouders in Zuilenstein waren over het algemeen positief. De bewoners van Zuilenstein waren erg dankbaar voor de mogelijkheid die hen is geboden om tot rust te komen en hun leven in Nieuwegein voort te zetten. De buurt heeft de bewoners van Zuilenstein positief ontvangen, wat erg is gewaardeerd.

Begin 2017 is Zuilenstein gesloopt en zijn de voormalige bewoners doorgestroomd naar permanente woningen. Deze ervaringen komen goed van pas bij de Luifelstede.

De afgelopen jaren is gebleken dat veel bewoners in Nieuwegein wel iets willen betekenen voor statushouders. Zo zijn er vrijwilligers actief bij Vluchtelingenwerk Nieuwegein die een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de nieuwkomers: zij helpen bij allerlei administratieve handelingen, bij het leren van de Nederlandse taal en inburgering, het wegwijs worden in Nieuwegein, etc. Ook vormen zich vriendschappelijke banden tussen inwoners uit Nieuwegein en statushouders via sportclubs, kerken en anderen maatschappelijke initiatieven. De statushouders in de Luifelstede willen heel graag in contact komen met Nieuwegeinse inwoners en stellen deze contacten zeer op prijs.

Wilt u ook iets betekenen? Neemt u dan contact op Vluchtelingenwerk Nieuwegein, telefoon: 0900-82 123 82, e-mail: mailto:vluchtelingenwerk@vitras.nlof kijk op www.vlw-nieuwegein.nl.

Alle urgent woningzoekenden, onder wie statushouders, zijn afhankelijk van het aantal woningen dat beschikbaar komt. Omdat de behoefte groot is en het aanbod beperkt, werkt de gemeente hard aan een aanvullend aanbod. De gemeente doet dit door het realiseren van kantoortransformaties en instapwoningen (sobere doelmatige woningen voor iedereen met een urgente woningbehoefte). Op dit moment is daarvoor in beeld het oude gemeentehuis aan de Martinbaan (een suggestie die werd gedaan tijdens de bijeenkomst met omwonenden van Zuilenstein). Daarnaast is er met woningcorporaties afgesproken 400 extra sociale huurwoningen te bouwen.