Op weg naar aardgasvrije stad

In Nieuwegein maken de meeste mensen gebruik van aardgas om hun huis te verwarmen en om te koken. Ook voor de stadsverwarming waar ongeveer de helft van de huizen in Nieuwegein op is aangesloten, wordt voor een groot deel nog aardgas gebruikt. Dat gaat veranderen. In de komende 20 jaar komt er in Nieuwegein een andere warmtevoorziening waarbij we uiteindelijk geen aardgas meer gebruiken. Dat is onderdeel van een landelijke afspraak: heel Nederland stapt op termijn over op schone energie. Een grote verandering voor iedereen, en dat doen we in kleine stappen.

Landelijk is afgesproken dat dat de energievoorziening in Nederland in 2050 helemaal duurzaam is. Dat staat in het klimaatakkoord. Dit betekent dat het energieverbruik van huishoudens en bedrijven in Nederland geen negatieve of schadelijke effecten heeft op het klimaat.

Het is de ambitie van de gemeente om in 2040 alle benodigde warmte en elektriciteit met duurzame energiebronnen in te vullen. Dat is 10 jaar eerder dan de landelijke afspraak. Hierdoor verminderen we de uitstoot van CO2. Daar werken we nu hard aan. De Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040 geeft de richting aan. Elke vier jaar wordt een nieuw uitvoeringsplan gemaakt en we zijn nu halverwege ons eerste uitvoeringsplan.

Voor het verwarmen van huizen zonder aardgas zijn er verschillende mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een warmtepomp (met lucht of bodem als bron) of een aansluiting op het warmtenet. We verwachten dat er in de loop van de tijd nieuwe technieken bijkomen. Eén van de mogelijke duurzame alternatieven voor aardgas die nu onderzocht wordt is aardwarmte (geothermie). Warmtebron Utrecht zoekt daarvoor in Nieuwegein naar een locatie.

Nieuwegein werkt aan een warmtevoorziening die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. De uitgangspunten hiervoor staan in de visie op de warmtevoorziening

Meer weten over alternatieven voor aardgas? Kijk op hierverwarmt.nl.

Aardwarmte als duurzame bron

Van de woningen in Nieuwegein is 51% aangesloten op stadsverwarming. Did raait nu voor 80% op aardgas, maar zal ook 100% aardgasvrij moeten worden. Zowel college als de gemeenteraad ziet waardwarmte als een mogelijke en realistische optie (en duurzame warmtebron) om de stadsverwarming te verduurzamen. Voorwaarde is dat het veilig en maatschappelijk verantwoord gebeurt. Daarom werkt de gemeente, in opdracht van de gemeenteraad, samen met inwoners en deskundigen aan een "Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein" waarin concrete criteria met realistische, meetbare indicatoren staan beschreven. Met dit "Afwegingskader" kunnen locaties voor aardwarmtewinning worden beoordeeld op criteria als veiligheid, maatschappelijke aanvaarbaarheid en duurzaamheid. Een locatie die een initiatiefnemer voordraagt, kan zo zorgvuldig worden getoetst op geschiktheid.

Meer informatie vindt u op: www.ikbennieuwegein.nl/aardwarmte

Warmtebuffer

Begin januari 2021 stelde het college van B&W aan de gemeenteraad voor om medewerking te verlenen aan het realiseren van de warmtebugger. De plaatsing van deze warmtebuffer is een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van het warmtenet in Nieuwegein. Warmte die wordt geproduceerd op momenten van minder vraag kan door de buffer tijdelijk worden opgeslagen. Door dit warme water op te slaan dicht bij het Nieuwegeinse stadswarmtenet kan in de toekomst efficiënter worden omgegaan met de opgewerkte warmte. Op deze manier heeft iedereen duurzamere warmte en warm water als in de ochtend de douche en verwarming aan gaat. De gemeenteraad stemde in met het voorstel, onder de voorwaarde dat de warmtebuffer zo groen en gunstig mogelijk wordt ingepast, in samenspraak met inwoners die zicht hebben op het bouwwerk. dat betekent dat de warmtebuffer zoveel mogelijk met groenvoorzieningen moet worden ingepakt. Ook dient de plek van de warmtebuffer zo noordwestelijk mogelijk te zijn.

Meer informatie over de warmtebuffer vindt u op: www.eneco.nl/warmtebuffernieuwegein

Iedere buurt is anders. Daarom is er voor iedere buurt een andere aanpak nodig. We bekijken hoe, en in welke volgorde, buurten in Nieuwegein van het aardgas af gaan. Dat doen we samen met bewoners, woningcorporaties, Eneco (voor de stadsverwarming) en andere organisaties. We kijken wat de beste oplossing is voor een buurt en wanneer het een goed moment is om te starten met deze veranderingen.

In de Transitievisie Warmte Nieuwegein is vastgesteld wanneer welke wijk van het aardgas af gaat, op duurzame bronnen overgaat en welke duurzame alternatieven dit kunnen zijn.

We hebben 2 infographics gemaakt met de planning en de plannen voor elke buurt.

De Transitievisie Warmte is een plan voor duurzame warmte in Nieuwegein. In dit plan staat hoe de gemeente de komende 20 jaar onze huizen en gebouwen op een andere manier wil verwarmen, zonder aardgas. Ook staat in dit plan een voorstel met kansrijke buurten en projecten waar we al vóór 2030 een start mee willen maken. De Transitievisie Warmte is onderdeel van een landelijke afspraak (klimaatakkoord): heel Nederland stapt op termijn over op duurzame energie.

Leest u liever een samenvatting? Bekijk dan de infographics met de plannen per wijk en de globale planning tot 2050.

Vanuit het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein is begin 2017 het initiatief ontstaan tot het opzetten van een vereniging waarin bewoners elkaar helpen om de juiste stappen te zetten bij het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Energie-N bestaat sinds 27 maart 2020 als officiële stichting en heeft nu een groep van circa tien enthousiaste energieambassadeurs, die graag buurtinitiatieven in Nieuwegein willen ondersteunen. Bijvoorbeeld een collectieve inkoopactie in uw wijk voor isolatiemaatregelen, eventueel in combinatie met zonnepanelen.

Een dichtbevolkte stad als Nieuwegein heeft een grote vraag naar energie. Voor de huidige en toekomstige generatie is de gemeente daarom vandaag al bezig met de energie van morgen. En dat begint met slim besparen, want de duurzaamste energie is energie die je niet gebruikt en dus niet nodig hebt. Daarom ondersteunt de gemeente samen met Energie-N Nieuwegeiners met acties en adviezen over hoe je je huis kunt isoleren en duurzaam kunt wonen.

Door over te gaan op duurzame energie blijft Nieuwegein een prettige en gezonde stad voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Sinds 1 juli 2018 mogen er geen nieuwbouwhuizen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Voor nieuwbouw zijn er namelijk genoeg duurzame oplossingen.

City

De woningen in City worden allemaal gebouwd zonder aardgasaansluiting. De ambities zijn echter groter want we willen de duurzaamste binnenstad van Nederland realiseren en onderzoeken daarvoor het sluiten van waterkringlopen en energieneutraliteit.

Rijnhuizen

Rijnhuizen, oorspronkelijk  een kantoorwijk, wordt omgebouwd tot een gemengde leefwijk. Ook hier bouwt men nieuwe woningen zonder aardgasaansluiting. Maar de ambities voor een duurzame wijk Rijnhuizen zijn hoger gelegd. De gemeenteraad heeft op 14 november 2019 bij de Herijking Mooi Rijnhuizen besloten energiepositief bouwen tot de norm te verklaren. Energiepositief betekent dat een woning jaarlijks gemiddeld net iets meer energie opwekt dan de woning en haar bewoners gebruiken. Momenteel wordt onderzocht of en hoe dit kan worden gerealiseerd in samenhang met andere duurzame doelen zoals groendaken.