Nieuwe burgemeester

We hebben een nieuwe burgemeester! Op 5 juni 2023 is Marijke van Beukering-Huijbregts geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering. Daarmee is zij de opvolgster van Frans Backuijs, die op 15 september 2022 aankondigde dat hij na 12 jaar niet verder zou gaan als burgemeester van Nieuwegein.

Hieronder leest u wat er tussen 15 september 2022 en 5 juni 2023 allemaal gebeurd is in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor onze stad.

De zoektocht

Het is heel normaal dat de zoektocht naar een burgemeester ruim een half jaar duurt. Er moeten veel stappen gezet worden. Bekijk ook de infographic van de Rijksoverheid met alle officiële 14 stappen. Deze stappen zijn grofweg onder te verdelen in 3 fases.

Proces in het kort

Wat voor burgemeester hebben we nodig?
Sollicitatiegesprekken en aanbeveling
Minister van BZ beoordeelt kandidaat

Fase 1: Wat voor burgemeester hebben we nodig?

Om te bepalen wat voor burgemeester we nodig hadden, stelde de gemeenteraad een profielschets op. Iedereen kreeg de gelegenheid hierover mee te denken: raadsleden, collegeleden, maar ook inwoners, ondernemers, jongeren en partners van de gemeente. Wat er uiteindelijk allemaal in de profielschets stond? De titel: Nieuwegein zoekt een nieuwe burgemeester, die onze stad met lef verder brengt. U kunt de profielschets hier openen. De raad heeft de profielschets officieel vastgesteld tijdens de vergadering van 15 december. Tijdens dezelfde vergadering heeft de raad ook een vertrouwenscommissie gevormd, die de verdere sollicitatieprocedure heeft doorlopen.

De profielschets is ook gebruikt voor de vacature. Zo konden kandidaten bepalen of ze zichzelf geschikt achtten voor de functie. Tussen half december en half januari konden mensen reageren door middel van een brief. Na afloop van deze periode werd bekendgemaakt dat er 16 kandidaten hadden gesolliciteerd. Op de website van de provincie verscheen toen een bericht over de kandidaten.

De gemeenteraad maakte onderstaande video om de kandidaten kennis te laten maken met onze stad.

Fase 2: Sollicitatiegesprekken en aanbeveling

Na bekendmaking van de kandidaten was het de taak van de commissaris van de Koning Hans Oosters om een eerste selectie te maken. Hij bracht een onderscheid aan tussen de kandidaten die in zijn ogen wel en niet voldeden aan de door de raad gestelde eisen. De vertrouwenscommissie heeft hierin zelf ook mogen meebeslissen.

Daarna hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. Op basis daarvan heeft de commissie de 2 beste kandidaten gekozen en tijdens een besloten Raadsvergadering voorgelegd aan de gemeenteraad, met het voorstel om een van hen aan te bevelen als nieuwe burgemeester. Hieruit is de aanbeveling van Marijke van Beukering voortgekomen.

Fase 3: Minister van BZK beoordeelt de kandidaat

Nadat de raad akkoord was met de voordracht, is het advies met de aanbeveling van Marijke naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. De minister heeft de aangedragen kandidaat goed laten doorlichten. Omdat Nieuwegein meer dan 50.000 inwoners heeft, is de voordracht ook besproken in de ministerraad. Nadat alles en iedereen akkoord was, kon de nieuwe burgemeester tijdens een raadsvergadering worden beëdigd en dit is uiteindelijk gebeurd op 5 juni 2023. Met ingang van deze datum is Marijke van Beukering-Huijbregts dan ook officieel de burgemeester van onze stad!

Veelgestelde vragen

In Nederland kennen we niet het gekozen burgemeesterschap. De functie van burgemeester is geen politieke functie. Hij moet leiding geven aan het dagelijks bestuur van de stad. Daarbij is de burgemeester neutraal. Hij neemt niet deel aan debatten en heeft geen stem in de gemeenteraad. Daarmee ligt de macht bij de leden van de gemeenteraad. Wat die beslissen, moet door het college – onder leiding van de burgemeester – worden uitgevoerd.

Om de burgemeester rechtstreeks verkozen te laten worden door de inwoners van een gemeente, is een Grondwetswijziging nodig. Een argument dat voorstanders aanvoeren, is dat de burgemeester democratisch gezien sterker staat, als zij direct verkozen is. Tegenstanders vinden dat een burgemeester beter zijn neutraliteit kan behouden en boven de partijen kan staan, als hij door de Kroon benoemd is.

De leden van de gemeenteraad stemmen uiteindelijk over de vraag wie als burgemeester aanbevolen wordt. Daarmee is de benoeming nog niet rond: de minister kan om zwaarwegende redenen van het advies in de gemeenteraad afwijken, maar in de praktijk gebeurt dat vrijwel nooit.

Omdat het niet handig is als de héle raad zich met de procedure bezighoudt, wordt er door een aantal raadsleden een vertrouwenscommissie gevormd. Ook deze commissie wordt door de raad met een meerderheid van stemmen vastgesteld. De commissie voert vervolgens de rest van de sollicitatieprocedure uit en doet uiteindelijk een voorstel om één van de kandidaten bij de minister aan te bevelen.

Ja. De raadsleden die de burgemeester voordragen voor aanbeveling zijn democratisch gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en dit is een van de taken die zij als raadslid hebben.

Dit is vooral om de kandidaten die afgewezen worden te beschermen. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is vergelijkbaar met iedere andere sollicitatieprocedure. De meeste mensen willen liever niet dat hun werkgever weet dat ze op zoek zijn naar een nieuwe baan en vertellen dit pas als ze hun contract opzeggen. Hiermee worden ongemakkelijke of zelfs vervelende situaties op de werkvloer vermeden. Dit geldt ook voor de kandidaten voor het burgemeesterschap. Misschien nog wel sterker, want het is een publieke functie waarvoor veel belangstelling is. De kandidaten die afvallen, schieten er niets mee op als iedereen weet dat zij op die functie solliciteerden.

Dit is van tevoren uitgebreid besproken met de raadsleden, de ambtelijke organisatie en diverse adviserende partijen. Daarnaast is er gepeild onder inwoners, scholieren en ondernemers uit Nieuwegein. Daarbij kwam met name naar voren dat de nieuwe burgemeester betrouwbaar moet zijn, sterk op het terrein van leefbaarheid en veiligheid en zowel binnen als buiten het Stadshuis optreedt als verbinder.

Uiteraard is het daarbij van belang dat een burgemeester beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten. Een handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat de burgemeester in elk geval integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig moet zijn.

Op 11 april is de aanbeveling van de nieuwe burgemeester bekendgemaakt tijdens een openbare Raadsvergadering. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Tom Verhoeve heeft daarbij de keuze voor deze nieuwe burgemeester toegelicht. Vergadering terugkijken

De aanbeveling van de burgemeester wordt gedaan op basis van een eerder opgemaakte profielschets (pdf, 1 MB) .

Daarvoor is geen bijzondere reden. Al eerder werd bekend dat er 16 kandidaten hadden gesolliciteerd voor het burgemeesterschap. Hiertussen waren leden van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en een lokale partij, maar ook 4 kandidaten die niet aan een partij verbonden zijn.

Het komt vaak voor dat mensen die geïnteresseerd zijn om burgemeester te worden, lid zijn van een politieke partij. Zij hebben vaak interesse in de wereld van politiek en bestuur. Daarnaast bezitten ze kennis van en ervaring met onderwerpen die voor een burgemeester ook belangrijk zijn.

De kandidaat is geworven op basis van de profielschets (pdf, 1 MB) . In die schets is niet meegenomen óf de ideale kandidaat lid is van een partij, laat staan van welke politieke kleur deze partij zou moeten zijn. Voor het functioneren van de burgemeester is dit in het geheel niet van belang. De burgemeester is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad, staat daarbij boven de partijen en is dus volkomen neutraal.