Erfgoed aanpassen

Om ervoor te zorgen dat bijzondere bouwwerken vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde, niet verloren gaan, is er vaak een omgevingsvergunning nodig.

De volgende soorten erfgoed worden beschermd:

 • Rijksmonument.
 • Gemeentelijke monument.
 • Karakteristiek of beeldondersteunend (bouw)werk.
 • Beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Gebieden met cultuurhistorische waarden.
 • Archeologisch monument of verwachtingsgebied.

Er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn, in dat geval zult u aan meerdere voorwaarden moeten voldoen.

Of u te maken heeft met een beschermd gebouw/gebied kunt u nagaan via de volgende links:

Voor rijksmonumenten geldt dat een omgevingsvergunning nodig is voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gebouwd of aangelegd rijksmonument, of het monument zodanig herstellen of (laten) gebruiken dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Voor gemeentelijke monumenten is een omgevingsvergunning nodig voor het afbreken, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken op een wijze dat het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht. Verder is een vergunning nodig om op een terrein dat is aangewezen als gemeentelijk monument graafwerk of andere bodemingrepen te verrichten (uitgezonderd normale onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden in het kader van noodzakelijk archeologisch onderzoek).

Voor Archeologisch monumenten of verwachtingsgebied staan de regels opgenomen in het bestemmingsplan/de beheersverordening of de Erfgoedverordening.

In het bestemmingsplan/de beheersverordening staat vermeld wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft voor aanpassingen aan:

 • Karakteristiek of beeldondersteunend (bouw)werk.
 • Beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Gebieden met cultuurhistorische waarden.

Omgevingsvergunningen kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl.

U kunt er voor kiezen om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's beoordeelt een casemanager of de aanvraag haalbaar is. U hoeft dan nog geen officiële tekeningen aan te leveren.

Indien u een omgevingsvergunning nodig heeft (zie meer onder het kopje "Wat moet ik doen?"), staan de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag vermeld in het legesdocument bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, dan vragen we u het volgende in ieder geval in te dienen:

 • gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten), bestaande en nieuwe situatie. Denk hierbij aan details, plattegronden, gevels en doorsneden.
 • foto’s (ook van de omgeving);
 • constructieve tekeningen en berekeningen.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan:

 • ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging;
 • vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen;
 • beslist de gemeente binnen 8 weken als de gemeentelijke monumentencommissie om advies wordt gevraagd of binnen 26 weken als ook advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of de Provincie Utrecht moet worden gevraagd. Deze beslistermijnen kunnen bij ingewikkelder en gevoelige onderwerpen eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • vermeldt de gemeente in de informatie die u ontvangt, de bezwaar en beroepsmogelijkheden. U kunt starten met bouwen als de bezwaar of beroepsprocedure is doorlopen.
 • controleert de gemeente of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Er moet altijd worden voldaan aan het Bouwbesluit, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

De gemeente toetst uw aanvraag aan:

 • de Erfgoedwet en de Wabo, omdat daar regels zijn opgenomen voor Rijksmonumenten;
 • de Erfgoedverordening en de Wabo, omdat daar regels in zijn opgenomen voor gemeentelijke monumenten;
 • het Bestemmingsplan of de beheersverordening. Hierin staan voorschriften over hoe groot en hoog uw bouwwerk maximaal mag zijn en waarvoor u het mag gebruiken en staat wat de beschermde status inhoudt en in welke gevallen een vergunning kan worden verleend.
 • het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld sterkte, brandveiligheid, ventilatie & isolatie. Die eisen kunnen anders zijn bij erfgoed.
 • de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf-bestand, 13 mb). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat uw bouwwerk goed past bij uw huis en de directe omgeving.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de omgevingsvergunning.

Tips!

Check of u geen andere vergunningen nodig heeft!

Als u een monument aanpast zult u mogelijk ook een omgevingsvergunning voor een van de volgende activiteiten moeten aanvragen: Aan- en uitbouw, dakkapel plaatsen, schutting plaatsen, zonnepanelen realiseren.

Bij vragen, neem contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail omgevingsloket@nieuwegein.nl.