In- of uitrit aanleggen

Het is belangrijk dat een nieuwe in- of uitrit zo wordt aangelegd dat het mogelijk is om veilig van de tuin de weg op te kunnen rijden, dat het groen wordt beschermd en het uiterlijk van de omgeving niet onnodig wordt aangetast.

Heeft u plannen voor het aanleggen van een in- of uitrit, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl. U kunt ervoor kiezen om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's beoordeelt een casemanager of de aanvraag haalbaar is. U hoeft dan nog geen officiële tekeningen aan te leveren.

De kosten voor het aanleggen van en in- of uitrit bestaan uit de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag en de kosten voor de aansluiting van de in- en uitrit op de openbare weg:

 • Kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag: de kosten staan vermeld in de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Legestarieven bouwen

 • Kosten voor de aanleg: de gemeente zal de aansluiting op de openbare weg realiseren en de werkelijke gemaakte kosten bij u in rekening brengen. De aanlegkosten zijn afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Voor alleen het aanleggen van een in- uitrit moet u al gauw rekening houden met een bedrag van:
  € 400,00 per vierkante meter (exclusief BTW). Dit bedrag wordt hoger als er ook sprake is van bijvoorbeeld het aanbrengen van inritbanden, het verlagen van de stoeprand, het verplaatsen van een straatkolk (put), het verplaatsen of compenseren van een parkeervlak, het verplaatsen van lichtmasten of ander straatmeubilair.

U ontvangt van de gemeente een offerte voor het aanleggen van de uit- en inrit gelijk zodra die beschikbaar is. Dat is echter soms pas nadat de omgevingsvergunning is afgegeven. Voor een prijsindicatie is de gemeente afhankelijk van externe partijen die enkel met gedetailleerde (vergunnings)tekeningen een prijsopgave kunnen maken. Door vroegtijdig een zo precies mogelijke tekening aan te leveren, kan dit proces zoveel mogelijk worden versneld.

Als u via www.omgevingsloket.nl (OLO) een aanvraag indient, dan vindt u daar ook welke bijlage(n) u moet indienen. Bijlagen zoals tekeningen voegt u daar toe. Er staat een checklist op OLO, zodat u kunt controleren of u alle vereiste gegevens heeft ingediend.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan:

 • ontvangt u van de gemeente binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging;
 • vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen;
 • beslist de gemeente binnen acht weken. Deze beslistermijn kan bij ingewikkelder en omstreden onderwerpen éénmalig met  zes weken worden verlengd;
 • kunt u starten met bouwen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend; Let op: het bouwen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen is op eigen risico.
 • vermeldt de gemeente in de informatie die u ontvangt, de bezwaar en beroepsmogelijkheden;
 • controleert de gemeente of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Als u een vergunningsaanvraag doet, dan toetst de gemeente uw aanvraag aan:

Enkele voorwaarden waaraan wordt getoetst:

 • Er moet voldoende ruimte zijn om minimaal een personenauto te kunnen laten parkeren (2,50 bij 5,00 meter).
 • De uitrit moet haaks op de weg uitkomen en mag niet uitkomen op een kruisingsvlak.
 • Voor de uitrit mag geen (hoog) groen opgeofferd worden.
 • De in- en uitrit mag niet ten koste gaan van een bestaande parkeerplaats tenzij deze parkeerplaats elders kan worden gecompenseerd.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de vergunning.

Bij vragen, neem contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.