Legestarieven bouwactiviteiten

Als u de vergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten, dan betaalt u leges voor het bouwtechnisch toetsen van uw bouwplan en ook voor het bouwtoezicht tijdens de uitvoering. Die leges zijn afhankelijk van (de raming van) uw bouwkosten.

Let op: Wij sturen geen betaalverzoeken via SMS of Tikkie, maar altijd een factuur per e-mail. Twijfelt u of een factuur echt is, neem dan contact op met de gemeente.

BouwactiviteitenTarief
Bouwkosten tot € 10.000,00€ 225,00
Bouwkosten tussen € 10.000,00 en
€ 225.000,00
€ 225,00 (vermeerderd met 3,70% van de bouwkosten boven de € 10.000,00)
Bouwkosten tussen
€ 225.000,00 en € 2.250.000,00
€ 8.180,00 (vermeerderd met 2,89% van de bouwkosten boven de € 225.000,00)
Bouwkosten tussen
€ 2.250.000,00 en € 10.000.000,00
€ 66.702,50 (vermeerder met 1,89% van de bouwkosten boven de € 2.250.000,00)
Bouwkosten tussen
€ 10.000.000,00 en € 25.000.000,00
€ 213.177,50 (vermeerderd met 1,10% van de bouwkosten boven de
€ 10.000.000,00)
Bouwkosten vanaf € 25.000.000,00€ 378.177,50 (vermeerderd met 0,63% van de bouwkosten boven de
€ 25.000.000,00)

Als u de vergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactivteit, ook leges voor de welstandstoets. Die toets gaat over uw onderwerp. De leges zijn afhankelijk van (de raming van) uw bouwkosten. Als uw bouwwerk tijdelijk is, of geen invloed heeft op het uiterlijk an een gebouw, dan is er geen welstandstoets nodig.

BouwactiviteitenTarief in €
Bouwkosten tot € 10.000,0028,10
Bouwkosten tussen € 10.000,00 en
€ 50.000,00
56,00
Bouwkosten tussen
€ 50.000,00 en € 225.000,00
279,60
Bouwkosten tussen
€ 225.000,00 en € 450.000,00
671,20
Bouwkosten tussen
€ 450.000,00 en € 1.000.000,00
1.006,80
Bouwkosten tussen 
€ 1.000.000,00 en € 2.250.000,00
1.342,20
Bouwkosten tussen € 2.250.000,00 en € 10.000.000,001.789,90
Bouwkosten tussen € 10.000.000,00 en € 25.000.000,002.684,70
Bouwkosten vanaf € 25.000.000,004.027,00
Reclameobject tot € 10.000,0056,00

Als u een vergunning aanvraagt om bouwactiviteiten te legaliseren die u al zonder de vereiste vergunning heeft uitgevoerd, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactiviteit, ook leges voor het legalisatieonderzoek.

Achteraf ingediende aanvraagTarief
Indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit10% van de leges voor bouwactiviteiten met een minimum van € 106,80 en een maximum van € 1.149,60.
Advies welstandscommissie voorafgaande aan de aanvraag per uitgebracht advies.€ 64,50

Als u de vergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactiviteit, ook leges als uw bouwplan afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Hoe ingrijpender de afwijking is, hoe hoger het legestarief.

BouwactiviteitTarief in €
Binnenplanse afwijking106,80
Buitenplanse kleine afwijking tot 50 m2 op woonpercelen209,80
Buitenplanse  kleine afwijking overige bouwactiviteiten419,60
Buitenplanse afwijking tot 100 m21.707,90
Buitenplanse afwijking vanaf 100 m25.123,70
Tijdelijke afwijking960,50

Als u geen vergunnig aanvraagt voor bouwactiviteiten, maar wel om af te wijken van het bestemmingsplan, dan betaalt u onderstaande tarieven. Hoe ingrijpender de afwijking is, hoe hoger het legestarief.

BouwactiviteitTarief in €
Binnenplanse afwijking266,90
Buitenplanse kleine afwijking tot 50 m2 op woonpercelen367,30
Buitenplanse  kleine afwijking overige bouwactiviteiten734,40
Buitenplanse afwijking tot 100 m22.134,90
Buitenplanse afwijking vanaf 100 m26.083,20
Tijdelijke afwijking1.067,20

Als u bouwactiviteiten aanvraagt voor een monument, dan betaalt u naast de leges voor de bouwactiviteiten ook de onderstaande tarieven voor de beoordeling van de monumentale waarden. Onderstaande tarieven gelden daarnaast als u sloopactiviteiten uitvoert bij een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht.

BouwactiviteitTarief in €
Wijzigen rijksmonument100,00
Wijzige gemeentelijk monument100,00
Slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht100,00
Andere activiteiten dan slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht50,00
Wijzigingen aan een karakteristiek of beeldondersteunend (bouw)werk0,00
Wijzigingen in een gebied met cultuurhistorische waarden0,00
Wijzigingen in een archeologisch monument of verwachtingsgebied100,00
Als meerdere van de bovenstaande activiteiten van toepassing zijn, worden de tarieven niet bij elkaar opgeteld, maar geldt alleen het tarief met het hoogst bedrag.
Advisering door gemeentelijke monumentencommissie

50,00

Advisering door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed50,00

Soms staat in het bestemmingsplan aangegeven dat u geen werkzaamheden in of op de grond mag uitvoeren (zoals graven, bestalen e.d.), zonder omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten. Daarnaast kan het zijn dat u aanvraagd om te mogen graven in/bij de openbare weg, bijvoorbeeld voor het aanleggen van leidingen.

AanlegactiviteitenTarief in €
Aanleggen op grond van het bestemmingsplan104,20
Aanleggen van leidingen op grond van een provinciale verordening of de APV320,30
Aanleggen of veranderen weg of grond van een provinciale verordening of de APV106,80

Als u een vergunning aanvraagt voor het aanleggen van een nieuwe uitweg/inrit of het wijzigen van een besstaande uitweg/inrit, dan betaalt u de volgende tarieven.

Uitweg/inritTarief in €
Ten behoeve van een individueel woonperceel310,20
Ten behoeve van overige percelen524,70
Verbreden van bestaande uitweg206,50
Aanleggen van een tuinuitgang206,50

Als u een aanvraag doet om bomen te kappen, bent u hiervoor geen leges verschuldigd.

Kappen van een boomTarief
Vellen houtopstandLegesvrij

Als u een melding of vergunningaanvraag doet dat te maken heeft met de milieukundige aspecten van uw bedrijfsproces, bent u hiervoor geen leges verschuldigd.

Melding milieuTarief
Milieuvergunning of -meldingLegesvrij

Als u ontheffing of een VVGB nodig heeft voor beschermde dieren, planten of verblijfplaatsen, dan doet u dat via een omgevingsvergunning. Deze tarieven zijn in die gevallen van toepassing.

Handelingen wet natuurbeschermingTarief in €
Ontheffing Wet Natuurbescherming320,40
Verklaring van geen bedenkingen542,40

Als één van de onderstaande rapporten nodig zijn voor uw aanvraag, dan brengen wij voor de beoordeling van die rapporten de volgende leges in rekening.

Beoordeling bodem- of geluidsrapportTarief in €
Milieukundig bodemrapport427,00
Archeologisch bodemrapport427,00
Rapport geluidsbelasting op de gevel427,00
Beoordeling van een cultuurhistorisch overzicht427,00

Indien sprake is van bedrijfsmatig verschaffen van nachtverblijf, of verschaffen van nachtverblijf in het kader van verzorging, of verschaffen van dagverblijf aan personen jonger dan 12 jaar en voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, aan:

Brandveiligheid nachtverblijfTarief in €
11-50 personen1.284,80
51-250 personen1.927,30
251-500 personen2.408,80
501-750 personen2.569,50
Meer dan 750 personen3.211,90
  1. Als u eerder een principeaanvraag voor uw project heeft gedaan waarbij al leges voor bepaalde onderdelen in rekening zijn gebracht, dan worden diezelfde leges niet opnieuw berekend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.
  2. Soms heeft u eerder een anterieure overeenkomst gesloten met de gemeente voor het kostenverhaal van de ruimtelijke procedure (afwijken van het bestemmingsplan). De tarieven voor onderdelen die daarin al zijn meegenomen, worden niet opnieuw berekend bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.