Nieuwe woning bouwen

Soms komen er in Nieuwegein kavels of percelen vrij waar u zelf een nieuwe woning op kunt bouwen. U moet dan wel aan allerlei bouwregels voldoen. Denk aan rooilijnen, maximale hoogte en maximaal oppervlak.

De woning zelf moet van een goede kwaliteit zijn. Verder is het belangrijk dat uw buren niet te veel overlast hebben tijdens de bouw. Wij stellen ook eisen aan het ontwerp van de woning, zodat de straat en omgeving een goede uitstraling hebben. Voor de bouw van een woning heeft u een vergunning nodig.

Als u een nieuwe woning wilt bouwen, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. U kunt de vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Het is verstandig om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Dit kan u veel tijd en geld besparen. De gemeente beoordeelt dan op basis van uw schets of de aanvraag haalbaar is. U hoeft nog geen gedetailleerde bouwtekeningen, berekeningen en rapporten aan te leveren. 

Vergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, stuur dan mee:

 • Gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten). Denk hierbij aan details, plattegronden, gevels en doorsnede.
 • Foto’s van het perceel en de omgeving.
 • Constructieve tekeningen en berekeningen.

Het kan zijn dat we om extra informatie vragen. Denk aan rapporten over de milieukundige bodemkwaliteit, geluidsbelasting van de gevel, archeologisch onderzoek, flora en fauna-onderzoek, een GPR-berekening (duurzaamheid) of een bouwveiligheidsplan. U krijgt hiervan een overzicht als u een principeaanvraag doet.

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan gebeurt er het volgende:

 • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
 • We beslissen binnen 8 weken. Of binnen 26 weken, als u bijvoorbeeld afwijkt van het bestemmingsplan. Bij een ingewikkelde aanvraag kunnen we beide beslistermijnen één keer met 6 weken verlengen.
 • U mag beginnen met bouwen nadat u de omgevingsvergunning heeft gekregen.
 • Mensen kunnen bezwaar maken tegen uw vergunning. De bouw mag beginnen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen, maar dit is op eigen risico. Wij sturen u hier informatie over.
 • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

 • Het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld sterkte, brandveiligheid, ventilatie en isolatie.
 • De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 13 MB). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat uw woning goed past in de omgeving.
 • Het bestemmingsplan. Hierin staan regels over de locatie, grootte en hoogte van uw woning en waarvoor u de woning mag gebruiken.

Het kan zijn dat wij om extra rapporten vragen. Die moet u dan ook meesturen bij de aanvraag.

De aannemer moet bij het bouwen van de woning voldoen aan de omgevingsvergunning. Wij komen regelmatig controleren tijdens de bouw. Sommige momenten moet u vooraf melden, zoals de start van de bouw en als er wordt geheid.

Bouwen buiten het bestemmingsplan

Wilt u op een perceel bouwen waarop dat eigenlijk niet mag volgens het bestemmingsplan? Dan moet u een verzoek indienen waaruit blijkt of het haalbaar is om hier woningbouw toe te staan. Wij maken in dat geval een afweging van verschillende aspecten. Bouwen op een groenbestemming maakt bijvoorbeeld weinig kans, omdat wij het groen in Nieuwegein zoveel mogelijk willen houden.

Voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning brengen wij kosten in rekening. Dat noemen we leges. U vindt de kosten bij de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Wilt u graag meer weten over verschillende duurzame maatregelen zoals dakisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp? Kijk dan eens op Jouw Huis Slimmer.

Controleer of u geen andere vergunningen nodig heeft!

 • De Wet Natuurbescherming regelt bescherming van planten en dieren. U bent verplicht om te controleren op beschermde dieren, planten of nesten. Voor deskundig advies kunt u terecht bij het Netwerk Groene Bureaus.
 • U heeft een vergunning nodig voor een nieuwe rioolaansluiting.
 • U moet misschien archeologisch onderzoek doen als u gaat graven.
 • Het kan zijn dat u onderzoek moet doen naar bodemverontreiniging.
 • Het kan zijn dat uw woning extra last heeft van verkeers- of industrielawaai. Dan moet u vooraf een geluidsonderzoek doen.
 • Regel op tijd ontheffing als u een container wilt plaatsen voor het bouwafval.

Neem bij vragen contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.