Nieuwe woning bouwen

Er zijn in Nieuwegein soms kavels of percelen beschikbaar waar u zelf een nieuwe woning op kunt bouwen.

Als zo’n kavel in de verkoop gaat, gelden daarbij allerlei bouwregels waar u aan moet voldoen zoals de rooilijnen, de maximale bouwhoogte, het maximaal bebouwingsoppervlak en vaak ook ontwerpeisen zodat de woning goed past in het totale straatbeeld. Die vereisten staan vermeld in het bestemmingsplan, de beheersverordening of in de aankoopvoorwaarden van de kavel.

Als u een perceel op het oog heeft dat nog geen bebouwingsmogelijkheden heeft (check hiervoor het bestemmingsplan of de beheersverordening), dan moet u eerst een verzoek indienen waaruit blijkt of het haalbaar is om op dat perceel woningbouw toe te staan. De gemeente maakt in dat geval een afweging van alle ruimtelijke aspecten die hierbij een rol spelen. Bouwen op een groenbestemming is bijvoorbeeld (zo goed als) uitgesloten omdat Nieuwegein het aanwezige groen in haar gemeente zoveel als mogelijk wil behouden ten behoeve van klimaat en een prettige leefomgeving.

In het vervolg van deze pagina gaan we ervan uit dat u een kavel/perceel heeft waarop bouwmogelijkheden voor een nieuwe woning vastliggen.

Het is belangrijk dat een woning voldoende bouwkwaliteit heeft. Dat betekent bijvoorbeeld dat het bouwwerk veilig en duurzaam is en dat u er op een gezonde manier gebruik van kunt maken. Verder is het van belang dat uw buren niet teveel hinder van (het bouwen van) de nieuwe woning ondervinden (zoals schaduwwerking, privacy). Omdat de woning vanaf de openbare ruimte te zien is, stelt de gemeente verder eisen aan het ontwerp zodat de straat en omgeving een goede uitstraling hebben. Voor de bouw van een woning is altijd een vergunning nodig.

Heeft u plannen voor het bouwen van een nieuwe woning, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl.

Het is verstandig om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en wellicht referentiebeelden beoordeelt een de gemeente of de aanvraag haalbaar is. U hoeft dan nog geen gedetailleerde bouwtekeningen, berekeningen en rapporten aan te leveren en kunt het plan pas laten uitwerken als uw schetsplan akkoord is.

Voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning brengen wij kosten in rekening. Dat noemen we leges. Onder het kopje "Wat moet ik doen?", staan de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag vermeld in de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Legestarieven bouwen

Als u een omgevingsvergunningsaanvraag doet, dan vragen we u het volgende in ieder geval in te dienen:

 • gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten), bestaande en nieuwe situatie. Denk hierbij aan details, plattegronden, gevels en doorsnede.
 • Foto’s (ook van de omgeving).
 • Constructieve tekeningen en berekeningen.

Verder is de kans aanwezig dat we aanvullende informatie vragen zoals: Rapporten over de milieukundige bodemkwaliteit, geluidsbelasting van de gevel, archeologisch bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, een GPR berekening (duurzaamheid) of een bouwveiligheidsplan. Welke onderzoeken we allemaal eisen, brengen we in beeld tijdens de principeaanvraag.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan:

 • Ontvangt u van de gemeente binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen.
 • Beslist de gemeente binnen 8 weken of binnen 26 weken als er bijvoorbeeld moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Deze beslistermijnen kunnen bij ingewikkelder en omstreden onderwerpen eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Kunt u starten met bouwen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend. Let op: het bouwen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen is op eigen risico.
 • Vermeldt de gemeente in de informatie die u ontvangt, de bezwaar en beroepsmogelijkheden.
 • Vontroleert de gemeente of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Als u een vergunningaanvraag doet, dan toetst de gemeente uw aanvraag in ieder geval aan:

 • Het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld sterkte, brandveiligheid, ventilatie & isolatie.
 • De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf-bestand, 13 mb). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat uw woning goed past in het straatbeeld/de directe omgeving.
 • Het bestemmingsplan of de beheersverordening. Hierin staan voorschriften over de positie, grootte en hoogte van uw woning en waarvoor u de woning mag gebruiken.

Als wij aanvullende rapporten eisen, moeten deze ook bij de aanvraag worden ingediend zodat wij deze kunnen controleren.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de omgevingsvergunning. Het gemeentelijk bouwtoezicht komt regelmatig langs tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Bepaalde momenten moet u vooraf melden, zoals de start van de bouw en heiwerkzaamheden.

Tip!

Weet u hoeveel energie u verbruikt of wilt u graag meer weten over verschillende duurzame maatregelen als dakisolatie, zonnepanelen of warmtepomp? Kijk dan eens op deze website.

Check of u geen andere vergunningen nodig heeft!

 • De Wet Natuurbescherming regelt bescherming van flora en fauna. U bent verplicht om na te gaan of er beschermde dieren, planten of nesten/verblijfsplaatsen aanwezig zijn. Voor advies van een deskundige zie onder meer deze link.
 • U heeft een vergunning nodig voor een nieuwe rioolaansluiting.
 • Het kan zijn dat u vooraf archeologisch onderzoek moet doen.
 • Het kan zijn dat u onderzoek moet doen naar bodemverontreiniging.
 • Het kan zijn dat uw woning vanwege de ligging extra last heeft van verkeers- of industrielawaai. Dan moet u vooraf een geluidsonderzoek doen.
 • Regel op tijd ontheffing als u een container wilt plaatsen voor het bouwafval.

Bij vragen, neem contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail via omgevingsloket@nieuwegein.nl.