Slopen

Het is belangrijk dat sloopwerkzaamheden veilig en gezond gebeuren en dat het afval goed gescheiden wordt afgevoerd.

U moet vooraf een sloopmelding doen als u meer dan 10 m³ sloopafval heeft en/of wanneer er asbest verwijderd wordt.

Als u onderdelen van een monument of een beschermd dorpsgezicht wilt slopen, wil de gemeente vooraf controleren of dit toegestaan is. U heeft dan altijd een omgevingsvergunning nodig.

Veel sloopwerkzaamheden kunnen meldingsvrij worden uitgevoerd. Of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de hoeveelheid sloopafval, de aanwezigheid van asbest en of het gaat om de sloop van een monument of beschermd dorpsgezicht. U kunt dit zelf nagaan op www.omgevingsloket.nl. Dat is ook de plek waar u een melding kunt doen als uit de check blijkt dat dit vereist is.

Een sloopmelding doet u gratis. Let op: bij het slopen van een monument of een beschermd dorpsgezicht kunnen er wel leges in rekening worden gebracht. De kosten staan vermeld in het legesdocument bouwen.

Als u via www.omgevingsloket.nl (OLO) een aanvraag indient, dan vind u daar ook welke bijlage(n) u moet indienen. Bijlagen zoals een asbestinventarisatierapport voegt u daar toe. Er staat een checklist op OLO, zodat u kunt controleren of u alle vereiste gegeven heeft ingediend.

Als u een sloopmelding doet dan:

  • vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen;
  • krijgt u van de gemeente bij asbestverwijdering in bepaalde gevallen binnen 5 dagen al een afrondingsbrief van uw melding (zie hier voor meer informatie);
  • krijgt u van de gemeente binnen vier weken een afrondingsbrief van uw melding in alle andere gevallen;
  • neemt de gemeente in de afrondingsbrief voorschriften en aandachtspunten op waar u rekening mee moet houden tijdens het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden;
  • kan er geen bezwaar of beroep ingediend worden;
  • controleren de gemeente en de Arbeidsinspectie of u volgens de melding sloopt. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, voor het slopen van (een deel van) een monument, kijkt u dan bij Erfgoed aanpassen voor meer informatie.

Als u een sloopmelding nodig heeft dan heeft u aan uw meldingsplicht voldaan, indien de gemeente in de afrondingsbrief laat weten dat uw melding volledig is. In de afrondingsbrief die u van de gemeente krijgt, staan voorschriften en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden tijdens het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden.

Tip!

De wetgeving over sloopwerkzaamheden komt uit het Bouwbesluit.

Check of u geen andere vergunningen nodig heeft! Als u asbest verwijdert kijk dan op de pagina asbest verwijderen voor meer informatie. Als u een container voor het sloopafval wilt plaatsen op gemeentegrond kijk dan op de pagina container plaatsen voor meer informatie.

Bij vragen, neem contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.