Bodeminformatie

U kunt bij ons een bodemrapportage aanvragen. Deze informatie gebruikt u bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van een perceel, taxatie, bodemonderzoek, graafwerkzaamheden of wanneer u om een andere reden geïnteresseerd bent in de kwaliteit van de bodem. De bodemrapportage vervangt niet het daadwerkelijke bodemonderzoek.

U kunt bij ons een bodemrapportage aanvragen. Dit is een overzicht van alle, bij ons bekende informatie over (mogelijke) bodemverontreiniging.

U kunt kiezen of u een rapportage voor een geselecteerd perceel wilt of voor een gebied dat u zelf aangeeft.

 • Ga naar "rapport voor een perceel aanvragen" of "rapport voor een gebied aanvragen" om een rapport op te vragen.
 • U komt vervolgens in een zoekkaart.
 • Met de zoekfunctie linksboven in de kaart kiest u een adres.
 • U kunt ook inzoomen totdat de blauwe perceelgrenzen zichtbaar worden.
 • Selecteer een perceel of teken zelf het gewenste gebied met een maximum van 25.000 m².
 • Vul uw gegevens in om uw verzoek digitaal in te dienen.

U krijgt de rapportage meteen via e-mail, plus een link naar de beschikbare onderzoeksrapporten (pdf-formaat).

Let op: U kunt alleen een bodemrapportage aanvragen voor het grondgebied van Nieuwegein, niet voor andere plaatsen.

U betaalt voor deze geautomatiseerde bodemrapportage € 11,80 per opgevraagd perceel of gebied. U ontvangt hiervoor een factuur.

U krijgt de beschikbare informatie over onderstaande onderwerpen voor het geselecteerde perceel plus 50 meter rondom of voor het ingetekende gebied.

 • Bodemonderzoeken en saneringsrapporten.
 • Beschikkingen en beoordelingen van onderzoeken en saneringen.
 • Locaties waar de provincie Utrecht gegevensbeheerder van is.
 • Ondergrondse tanks bij particulieren.
 • Historische informatie over bodembedreigende activiteiten.
 • Globale ligging (voormalige) boerderijen.
 • Globale ligging voormalige boomgaarden.
 • Globale ligging gedempte sloten.

Zijn er bodemonderzoeken en/of saneringsrapporten beschikbaar? U kunt deze downloaden via een link in de e-mail die u ontvangt.

Voorbeelden

De informatie uit de rapportage kunt u gebruiken voor een inschatting van de bodemkwaliteit van een perceel. Het is geen vaststaande waarheid. Er is geen honderd procent zekerheid over de kwaliteit van de grond en het grondwater. Is er nog geen bodemonderzoek uitgevoerd? Dan zijn vooral de gevolgen van bodembedreigende activiteiten op de bodemkwaliteit moeilijk in te schatten. Maar ook in bodemonderzoeken zelf schuilt onzekerheid. Bodemonderzoeken zijn soms oud en voldoen niet altijd aan de huidige eisen. Zelfs recente, goed uitgevoerde bodemonderzoeken geven geen volledige zekerheid. Dit komt door de diversiteit van de bodem, het beperkte aantal boringen en onvolledige kennis van de geschiedenis van de onderzoeklocatie.

Heeft u vragen over de ontvangen bodemrapportage of wilt u een storing melden? Stuur een e-mail naar: bodem@nieuwegein.nl