Bodembeleid

29 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein de Nota bodembeheer gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik vastgesteld. Deze Nota beschrijft het beleid waarmee vrij grondverzet mogelijk is. Dit vergroot de kans op een goede afstemming tussen vraag- en aanbod van grond en bespaart kosten, terwijl de bodemkwaliteit in het gebied gewaarborgd wordt.

Op 11 juni 2019 heeft het college van Nieuwegein een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart voor haar grondgebied vastgesteld. De bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart zijn instrumenten die kunnen worden gebruikt voor bepaling van saneringscriteria, de mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende grond en voor het toepassen van grond en baggerspecie. In de Nota Bodembeheer (pdf-bestand, 12 mb) wordt verwezen naar deze kaarten. De vernieuwde kaarten en een toelichting hoe deze tot stand zijn gekomen en hoe deze gebruikt kunnen worden, zijn opgenomen in het rapport Evaluatie bodemkwaliteitskaart en aanpassen bodemfunctieklassenkaart gemeente Nieuwegein (pdf-bestand, 51 mb).

De bodemkwaliteitskaart is alleen geldig voor locaties die onverdacht zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Deze informatie kan in de loop van de tijd veranderen en vindt u daarom niet op de kaart. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar bodem@nieuwegein.nl. U kunt ook geautomatiseerd bodeminformatie voor uw locatie opvragen via deze website.