Bodembeleid

In 2011 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein de Nota bodembeheer gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik (pdf, 12 MB) vastgesteld. Deze nota beschrijft het beleid waarmee vrij grondverzet mogelijk is. Dit vergroot de kans op een goede afstemming tussen vraag en aanbod van grond. En het bespaart kosten, terwijl de bodemkwaliteit gewaarborgd blijft.

De gemeente heeft in 2019 een nieuwe bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart vastgesteld. Hiermee kunnen saneringscriteria, de mogelijkheden voor hergebruik van grond en het toepassen van grond en baggerspecie worden bepaald.

U vindt de kaarten in het rapport Evaluatie bodemkwaliteitskaart en aanpassen bodemfunctieklassenkaart gemeente Nieuwegein (pdf, 51 MB). In het rapport staat ook informatie over de totstandkoming van de kaarten en het gebruik ervan. De Nota bodembeheer verwijst naar de kaarten.

De bodemkwaliteitskaart is alleen geldig voor locaties die onverdacht zijn voor bodemverontreiniging. Deze informatie kan in de loop van de tijd veranderen en vindt u daarom niet op de kaart. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar bodem@nieuwegein.nl. U kunt ook geautomatiseerd bodeminformatie voor uw locatie opvragen.