Wat doet de gemeente?

In Nieuwegein zijn diverse voorbeelden te vinden van maatregelen om geluidoverlast te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan de geluidwallen langs de Wijkerslootweg en de A2. Ter hoogte van de wijk Blokhoeve ligt stil asfalt. Op de A2 heeft Rijkswaterstaat een stiller type asfalt aangebracht. Nieuwe woningen moeten daarnaast voldoende bescherming bieden tegen geluid van buiten. Langs drukke wegen worden daarom vaak maatregelen toegepast die de isolatie van de gevel verbeteren (zoals betere kierdichting van ramen en deuren) of die het mogelijk maken te ventileren zonder het raam open te zetten (suskasten).

Sinds 2008 stelt de gemeente elke 5 jaar een Actieplan geluid op, waarin wordt aangegeven met welke maatregelen ze geluidoverlast wil voorkomen en beperken. Hiermee komt dit onderwerp structureel op de politieke agenda. Het opstellen van een Actieplan is een verplichting vanuit de Europese richtlijn omgevingslawaai en de Wet milieubeheer. Het moet maximaal een jaar na realisatie van de geluidkaart gereed zijn.

De gemeenteraad heeft op 29 mei 2013 het nieuwe Actieplan geluid (2013-157) (pdf-bestand, 1,85 mb), vastgesteld. Hierin vindt u een geactualiseerd beleidskader en maatregelprogramma voor het bestrijden van geluidhinder in Nieuwegein.

Het Actieplan geeft uitleg over het abstracte begrip geluid, de gevolgen ervan voor de gezondheid en het subjectieve begrip geluidhinder. Ook is een overzicht opgenomen van wet- en regelgeving en een beschrijving van de mogelijkheden om geluid terug te dringen. Het laatste hoofdstuk gaat in op geluid in Nieuwegein. Het beschrijft de historische opbouw van de stad en geeft een overzicht van de reeds getroffen geluidmaatregelen. Daarna volgt een toelichting op de huidige situatie, gebaseerd op de vastgestelde geluidkaarten en de uitkomsten van een in september 2012 gehouden enquête onder het inwonerspanel. Het Actieplan sluit af met het voorgenomen maatregelprogramma. Dit programma is erop gericht het geluid van verkeer op gemeentelijke wegen terug te dringen.

De geluidafscherming langs de A.C. Verhoefweg kon 2012 nog zeker 5 jaar mee. Daarom wordt over de aanpak hiervan pas in het Actieplan 2018 een besluit genomen. Hetzelfde geldt voor de eventuele toepassing van stil asfalt. Het eerstvolgend onderhoud aan de daarvoor geschikte wegen is namelijk pas na 2020 gepland.

Vanwege de geringe kostenefficiëntie treft de gemeente geen maatregelen om de geluidisolatie van bestaande woningen te verbeteren. Ook zijn er geen maatregelen voorzien voor geluid van de sneltram, industrie en snelwegen. Uit de geluidkaarten blijkt namelijk dat deze bronnen van beperkte invloed zijn op de gemiddelde geluidbelasting in Nieuwegein.