Wet en regelgeving geluid

Er zijn verschillende wetten en regels die van toepassing zijn op geluid. De belangrijkste zijn hieronder beschreven. Opgemerkt wordt dat de Omgevingswet op korte termijn zal worden ingevoerd. Onderhavige site zal dan aanzienlijk veranderen.

In 2002 is de Europese Richtlijn omgevingslawaai in werking getreden. De inhoud hiervan is in 2004 doorvertaald naar hoofdstuk IX van de Nederlandse Wet geluidhinder (die overigens al sinds 1979 van kracht is om overlast te voorkomen en verminderen). Om de schadelijke en hinderlijke gevolgen van hoge geluidniveaus te bestrijden, worden de volgende drie instrumenten ingezet:

  • Het inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai met behulp van geluidbelastingkaarten. Deze kaarten worden elke 5 jaar geactualiseerd.
  • Het vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken, met name gericht op locaties met hoge blootstellingsniveaus. De geluidbelastingkaarten bieden hiervoor zinvolle basisinformatie.
  • Het voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan. Onderdeel hiervan vormt de publicatie van de geluidbelastingkaarten en het organiseren van inspraak over de actieplannen.

De Wet geluidhinder bestrijdt geluid dat veroorzaakt wordt door wegverkeer, spoorwegverkeer en industrieterreinen. De wet treedt in werking bij de aanleg van nieuwe wegen of woningen. Er gelden geen eisen voor wegen met een maximum snelheid van 30 km per uur. Ook voor bestaande situaties geeft de Wet geluidhinder beperkt bescherming. Zo was er tot voor kort helemaal niets geregeld voor de toename van geluid door de geleidelijke groei van het verkeer. Door een recente wijziging is dat voor snelwegen inmiddels wel het geval (zogenoemde ‘geluidproductieplafonds’).

Het Bouwbesluit bevat een groot aantal technische voorschriften die van toepassing zijn op het bouwen van onder meer woningen. Een aantal hiervan hebben betrekking op geluid. Om bewoners te beschermen tegen geluid van buiten dient de buitengevel bijvoorbeeld voldoende geluid tegen te houden. Hetzelfde geldt voor wanden tussen verschillende woningen in een appartementencomplex. Ook zijn er regels opgenomen om het geluid van installaties (liften, verwarming, ventilatie) en galm te beperken.

De geluidnormen voor bedrijven zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en het onderliggende Activiteitenbesluit. Voor de meeste bedrijven gelden de standaard geluidnormen. Bij specifieke situaties kan de gemeente strengere of ruimere geluidnormen opleggen aan individuele bedrijven, bijvoorbeeld met een maatwerkvoorschrift of een aangepaste geluidnorm in de vergunning.