Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen

Het is van belang dat er duurzaam wordt verbouwd/gebouwd maar dat dit ook veilig en met gevoel voor het uiterlijk van de omgeving gebeurt.

Start met besparen

Veel duurzame maatregelen kunnen vergunningsvrij worden gerealiseerd. U kunt dit zelf nagaan op www.omgevingsloket.nl. Dat is ook de plek waar u een omgevingsvergunning kunt aanvragen als uit de check blijkt dat dit vereist is. Soms blijkt uit de check dat alleen een melding nodig is. Is er een omgevingsvergunning nodig, dan kunt u ervoor kiezen om eerst een principeaanvraag (vooroverleg) in te dienen. Op basis van uw schets en foto's beoordeelt een casemanager of de aanvraag haalbaar is. U hoeft dan nog geen officiƫle tekeningen aan te leveren.

Voor het realiseren van een open bodemenergiesysteem (WKO) heeft u een vergunning van de provincie nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de provincie Utrecht. Voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem bent u meestal alleen meldingsplichtig, maar let op want er zijn in Nieuwegein ook een aantal boringsvrije zones rondom drinkwaterwinningslocaties waar het aanleggen van diepe bodemlussen is verboden. Voor het realiseren van een luchtwarmtepomp is het afhankelijk van waar u de buitenunit plaatst of u een vergunning nodig heeft. Op www.omgevingsloket.nl (OLO) kunt u nagaan of hier een vergunning voor nodig is.

Voor het duurzaam (ver)bouwen hanteren we dezelfde tarieven als voor bouwen. De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag staan vermeld in het legesdocument bouwen [link naar legesdocument bouwen]. Let op: er kunnen meerdere categorieƫn van toepassing zijn.

Aan het in behandeling nemen van de aanvraag van de vergunning voor de provincie, zijn mogelijk ook kosten verbonden.

Als u via www.omgevingsloket.nl (OLO) een aanvraag indient, dan vind u daar ook welke bijlage(n) u moet indienen. Bijlagen zoals tekeningen voegt u daar toe. Er staat een checklist op OLO, zodat u kunt controleren of u alle vereiste gegeven heeft ingediend.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan:

 • ontvangt u van de gemeente binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging;
 • vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen;
 • beslist de gemeente binnen acht weken of binnen zesentwintig weken als er bijvoorbeeld moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Deze beslistermijnen kunnen bij ingewikkelder en omstreden onderwerpen eenmalig met zes weken worden verlengd;
 • kunt u starten met bouwen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend. Let op: het bouwen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen is op eigen risico;
 • vermeldt de gemeente in de informatie die u ontvangt, de bezwaar en beroepsmogelijkheden;
 • controleert de gemeente of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Tips!

 • Jouw Huis Slimmer is het onafhankelijke energieplatform van onze gemeente: het startpunt voor energiebesparing in huis.
 • Let op de volgorde van maatregelen; de ene maatregel kan invloed hebben op het effect van een andere maatregel en een belemmering vormen voor toekomstige maatregelen. Zorg eerst voor goede woningisolatie; denk daarbij aan gevel-, dak en vloerisolatie en HR++glas of wellicht tripleglas. Bij een lagere warmtevraag kan daarmee de eventuele nieuwe verwarmingsinstallatie wellicht een maatje kleiner.
 • Wilt u in de praktijk zien hoe andere woningeigenaars hun woning comfortabeler en energiezuiniger hebben gemaakt? Dat kan! U kunt contact met hen opnemen via de Nationale Duurzame Huizen Route.
 • Energie-N is een stichting met vrijwilligers die graag woningeigenaars in Nieuwegein helpen bij verduurzamen. Zij ondersteunen met collectieve inkoopacties voor energiemaatregelen, bijvoorbeeld voor kruipruimte vloer isolatie, en helpen ze enkele buurtinitiatieven. Kijk op de website voor de meest actuele acties.
 • U kunt ook zelf snel besparen met eenvoudige energiemaatregelen.
 • Op onze webpagina over Zonnepanelen vindt u specifieke informatie hierover.
 • Via de Energiesubsidiewijzer kunt u als woningeigenaar checken of u subsidie of een lening kunt krijgen voor verbeteren van uw huis. Sinds augustus 2019 heeft de gemeente twee leningen: de Duurzaamheidslening en de Verzilverlening.
 • Let op: een luchtwarmtepomp maakt geluid en kan negatief effect hebben op het uiterlijk van uw woning. Plaatst u een luchtwarmtepomp, let er dan op dat de buitenunit niet nabij de buren wordt geplaatst.

Check of u geen andere vergunningen nodig heeft!

 • Als u in een monument woont, kijk dan ook bij erfgoed aanpassen.

Bij vragen, neem contact op met het duurzaamheidsloket via telefoonnummer 14 030 of mail: duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl.

Meer informatie