Kabels en leidingen

Bent u een telecommunicatiebedrijf en gaat u aan de slag met de aanleg, instandhouding en het opruimen van uw kabels. Of bent u leverancier van gas, water of elektriciteit (nutsbedrijven) en moet werkzaamheden verrichten in onze gemeente? Op deze pagina leest u informatie over de regels en procedures waar u zich aan moeten houden. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Op meldingen voor graafwerkzaamheden is de Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) van toepassing. In de WION staat wanneer bedrijven en particulieren wettelijk verplicht zijn om hun graafwerkzaamheden te melden bij het Kadaster. Dit om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Meer informatie vindt u op de pagina over de WION op deze website.

Voor de aanleg, het verleggen en/of verwijderen van telecommunicatiekabels en voor het aanbrengen van handholes gelden regels. Die zijn vastgelegd in de Telecommunicatieverordening en in het Uitvoeringsbesluit Telecommunicatieverordening. Meld werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk altijd bij de coördinator kabels en leidingen. U heeft een melding nodig om een instemmingsbesluit op grond van Telecommunicatieverordening gemeente Nieuwegein te krijgen. Het hoofd Openbaar Domein verleent deze instemmingsbesluiten namens burgemeester en wethouders. Hieronder leest u meer over de melding en het instemmingsbesluit.

Wie moet melden?

Bent u een exploitant van een telecommunicatienetwerk? Dan moet u een melding doen voordat u werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk wilt uitvoeren. Dit geldt ook als u als bedrijf in eigen naam en voor eigen rekening kabels voor een telecommunicatienetwerk aanlegt, in stand houdt en opruimt, zonder dat u zelf exploitant van dat telecommunicatienetwerk bent.

Wanneer melden?

Meld uw werk uiterlijk 4 weken voor u aan het werk gaat. Wij raden u aan om ruim van tevoren met de coördinator kabels en leidingen van de afdeling Openbaar Domein te overleggen over de uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt zeker wanneer het om ingewikkelde grootschalige projecten gaat.

Een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard

  • Werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk met een tracélengte van minder dan 1 meter (met uitzondering van de plaatsing van handholes) die niet een ernstige belemmering of storing oplossen.
  • Het aanbrengen of verwijderen van kabels in en vanuit eerder aangebrachte voorzieningen.

Een melding om een instemmingsbesluit te verkrijgen

  • In een instemmingsbesluit staan de voorwaarden waaronder u werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk kunt uitvoeren.

Een melding in geval van ernstige belemmeringen en storingen

  • Meld bij spoedeisende werkzaamheden door een ernstige belemmering of storing direct voor de start van het werk de belemmering of storing bij de coördinator kabels en leidingen. Met een ernstige belemmering of storing bedoelen we bijvoorbeeld een kabelbreuk waardoor abonnees van telecommunicatienetwerk geen verbinding meer hebben (onderbroken verbinding).

Geef de melding na afloop via het registratiesysteem door aan de coördinator kabels en leidingen.

U meldt via het registratiesysteem het feitelijke begin en einde van uw werkzaamheden. U bereikt de helpdesk van het registratiesysteem via: support@andes.nl of bel (088) 210 03 50.

Graaftarieven 2018
Vergunning kabels en leidingen539,00
Instemmingsbesluit
Vaste legeskosten531,00
Variabele legeskosten
0-2500 meter1,20 per strekkende meter
2500-5000 meter1,18 per strekkende meter
5000 < meter1,15 per strekkende meter
Plaatsen handhole36,00 per stuk

Beslistermijn aanvraag

Wij proberen om uw instemmingsbesluit zo snel mogelijk af te handelen. Is uw melding op tijd en heeft u ook met de coördinator kabels en leidingen overlegd? Dan heeft u binnen 8 weken een instemmingsbesluit van ons.

Procedure

  • Uiterlijk 4 weken voor de start van de werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk doet u een melding bij de coördinator kabels en leidingen. Aan deze melding is mogelijk overleg voorafgegaan.
  • De coördinator kabels en leidingen neemt uw melding en de daarbij verstrekte gegevens in behandeling en beoordeelt of u een instemmingsbesluit krijgt.
  • Wordt het instemmingsbesluit verleend? Dan publiceren we dit via de openbare bekendmakingen. Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen. Een ingediend bezwaar schorst de uitvoering van uw instemmingsbesluit niet. Dit kan anders zijn als de indiener van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening tegen het verleende instemmingsbesluit indient bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht.