Leidingen

Aanvraag vergunning (graaf)werkzaamheden leidingen

U meldt via het registratiesysteem het feitelijke begin en einde van uw werkzaamheden.

Beslistermijn aanvraag

Wij proberen om uw vergunningsaanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Heeft u uw aanvraag op tijd gedaan en heeft u ook met de coördinator kabels en leidingen overlegd? Dan heeft u binnen 8 weken een vergunning van ons.

Procedure

  • Dien uiterlijk 4 weken voor de start van het werk aan uw leidingen een aanvraag voor een vergunning in bij de coördinator kabels en leidingen. Aan deze aanvraag is mogelijk overleg voorafgegaan. 
  • De coördinator kabels en leidingen neemt uw aanvraag aan. Hij neemt de daarbij verstrekte gegevens in behandeling en beoordeelt of u een vergunning krijgt. 
  • Krijgt u de vergunning? Dan publiceren we dit in de openbare bekendmakingen. Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen. Een ingediend bezwaar schorst niet de uitvoering van uw vergunning. Dit kan anders zijn als de indiener van bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening tegen de verleende vergunning indient bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht.

De actuele legeskosten voor een vergunning voor (graaf)werkzaamheden aan leidingen vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening (hoofdstuk 16, paragraaf 1.16.2.3.1).