Riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en voor het tegengaan van wateroverlast. Wij zorgen voor:
• Inzameling en transport van afvalwater uit huizen en bedrijven.
• Inzameling en verwerking van regenwater.
• Het beheer van grondwater.

Aanvraag rioolaansluiting

Huiseigenaren zijn op hun eigen perceel zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Waar de aansluiting overgaat naar openbaar terrein, nemen wij de verantwoordelijkheid over. Wij verzorgen de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel en/of op het drainagestelsel. Dat doen we vanaf de perceelgrens naar de hoofdleiding. Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en de aansluitvoorwaarden riolering of drainage van de gemeente.

De regels van riool- en drainage-aansluiting zijn vastgelegd in de Riolering en drainageverordening Nieuwegein 2013.

U vraagt een aansluitvergunning aan met het aanvraagformulier riool- en drainage-aansluiting. Download dit formulier en stuur het volledig ingevuld op. Het adres vindt u onderaan het aanvraagformulier. Of e-mail het formulier naar:

gemeente Nieuwegein
afdeling Beheer/vakgroep riolering
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Omschrijving2017
Leges€ 86,90

De aansluitkosten worden berekend op basis van het tarievenbesluit riool- en drainage-aansluitingen.

Heeft u klachten over de riolering, grondwater of het oppervlaktewater? Bel dan met ons algemene nummer: 14 030.

U kunt ons bellen voor de volgende klachten:

  • Verstopping riolering Link of pdf naar formulier gebruik riolering Nieuwegein.
  • Stankklachten riolering, grondwater en oppervlaktewater
  • Water in de kruipruimte
  • Wateroverlast openbare ruimte
  • Waterstanden oppervlaktewater
  • Blauwalgen 
  • Dode of verlamde watervogels of vissen