Bouwen en verbouwen

Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een weg aanleggen? Op Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Omgevingsloket online

Heb ik een omgevingsvergunning nodig, of moet ik een melding doen? Via het Omgevingsloket kunt u checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Er staan op de website van de rijksoverheid ook handige folders over vergunningsvrij bouwen.

Bij vergunningvrij bouwen moet u wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit, de Bouwverordening en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Wij toetsen tijdens of na de (ver)bouw of uw bouwwerkzaamheden aan de regels voldoen. Dat heet bouwtoezicht.

In de wet staat waaraan wij uw bouwplan moeten toetsen. Voldoet uw bouwplan dan krijgt u de omgevingsvergunning. Zo niet, dan zijn wij wettelijk verplicht de vergunning te weigeren. Wij toetsen uw bouwplan aan:

  • Bestemmingsplan: U leest hier meer over bestemmingsplannen en de mogelijkheden om af te wijken. Als u een bouwplan aanvraagt dat in strijd is met het bestemmingsplan, zien wij dat als een verzoek om af te wijken van de bestemmingsplanvoorschriften. Alle bestemmingsplannen van Nieuwegein kunt u digitaal raadplegen.
  • Bouwbesluit: in dit landelijk geldende besluit staan alle eisen op het gebied van veiligheid (sterkte, brand), gezondheid (ventilatie, daglicht, geluid), bruikbaarheid (gebouwindeling en minimale afmetingen) en energiezuinigheid (warmte-isolatie, energieverbruik). 
  • Bouwverordening Nieuwegein: In de bouwverordening zijn voorschriften opgenomen over parkeernormen en het voorkomen van bouwen op verontreinigde grond. Ook staan er regels in over de uitvoering van de welstandsbeoordeling. 
  • Welstandsbeoordeling: De welstandsbeoordeling richt zich op het ontwerp en het uiterlijk van uw bouwplan. De criteria voor de beoordeling staan in de nota Ruimtelijke Kwaliteit.