Vergunning monumenten

Wilt u een monument veranderen of verbouwen? U heeft dan bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt voor rijksmonumenten en ook voor gemeentelijke monumenten. Tenzij anders vermeldt, geldt de beschermde status voor monumenten voor zowel de inrichting (interieur) als de buitenkant (exterieur). Ook bij werkzaamheden binnen een beschermd dorpsgezicht heeft u al snel een omgevingsvergunning nodig. Neem bij twijfel vooraf contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030.

Wij leggen uw veranderplannen voor advies voor aan de gemeentelijke monumentencommissie. In sommige gevallen vragen wij ook advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als uw plan (ver)bouw betreft, dan toetsen wij strenger aan de richtlijnen uit de nota Ruimtelijke Kwaliteit. Dit geldt ook voor bouwplannen voor andere gebouwen die in de nota Ruimtelijke Kwaliteit als waardevol object (maar niet als monument) zijn aangemerkt. 

De gemeentelijke monumentencommissie is een onafhankelijke deskundige commissie met diverse expertise. Zij adviseert het college van Burgemeester en Wethouders bij aanvragen voor het wijzigen van cultuurhistorisch waardevolle gebieden en panden. Het gaat bijvoorbeeld om verbouwingen of nieuwe bestemmingen voor onder andere rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten of wijzigingen aan panden of de openbare ruimte in één van de beschermde dorpsgezichten. Ook adviseert de monumentencommissie het college bij het aanwijzen van nieuwe monumenten en bij het opstellen van gebiedsvisies en ruimtelijk beleid.

De commissie is als volgt opgebouwd

Een voorzitter(vertegenwoordiger vanuit de Historische Kring), drie leden uit de gemeente Nieuwegein, een ambtelijk secretaris en een ambtelijk notulist.

De commissievergaderingen zijn openbaar
De monumentencommissie komt één keer per maand bijeen. De vergaderingen vinden plaats in het Stadshuis.

Vergaderdata en aanvragen indienen
Voor het beoordelen en agenderen van een plan dient u de aanvraag 3 weken voorafgaande van een vergadering in te dienen. Het vergaderschema 2018 is als volgt: 

Datum*Locatie
2 augustusStadshuis
6 septemberStadshuis
4 oktoberStadshuis
8 novemberStadshuis
13 decemberStadshuis

*Data zijn onder voorbehoud
De vergaderingen vinden plaats van 14.00 tot 17.00 uur.

Het contactpersoon van de monumentencommissie is Edmée Sleijpen, bereikbaar via 14 030.

 

Hier leest u meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning of een principeaanvraag.