Het vastgoedteam van de gemeente verzorgt het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (schoolgebouwen, sportaccommodaties, kinderdagverblijven en overige gebouwen), de daarbij horende buitenruimtes en van gemeentelijke terreinen, zoals sportvelden.

Melding gemeentelijke gebouwen

Sinds 2015 zijn de besturen van basisscholen zelf verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van gebouwen (zowel binnen- als buitenkant). Voor scholen/gebruikers in scholencomplexen is de afspraak gemaakt dat het onderhoud in samenspraak met de gemeente wordt afgestemd en uitgevoerd, na toestemming/melding door schooldirectie.

Uitzondering hierop is het jaarlijkse contractonderhoud (cv-ketel, brandblusmiddelen en dergelijke), waarvoor de gemeente mandaat heeft gekregen. Deze worden zonder toestemming vooraf uitgevoerd en nadien verrekend.

Het onderhoud van de buitenruimtes/schoolpleinen van basisscholen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeente. Dit geldt voor zowel de scholencomplexen, als de vrijstaande basisscholen, mits het schoolplein openbaar toegankelijk (niet volledig afsluitbaar) is. Het groot onderhoud van die pleinen staat opgenomen in een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP), klein onderhoud vindt plaats na melding en beoordeling. De kosten worden volgens een verdeelsleutel verrekend met de betreffende schoolbesturen.

Let op: voor een melding over de openbare ruimte bij/uw gebouw verwijzen wij u naar de pagina: Meld het ons.

Als huurder of gebruiker van een gebouw bent u vaak ook zelf verantwoordelijk voor het herstel van (vaak kleinere) gebreken en storingen. Dit is vastgelegd in de huurovereenkomst, gebruiksovereenkomst of aanvullende afspraken. Bij calamiteiten tijdens en na kantooruren belt u: 14 030.