Hieronder vind je alle relevante informatie die betrekking hebben op je salaris, Individueel Keuze Budget etc.

Urenregistratie WBU stopt 1 januari

woensdag, 20 december 2017

De urenregistratie WBU stopt per 1 januari. Compensatie-uren kun je vanaf dat moment schrijven in de verlofregistratie in YouForce. Hierover ontvang je nog een speciale instructiemail.  

Alleen medewerkers die uren maken die gekoppeld zijn aan een financiële verantwoording blijven nog in WBU schrijven. De afdelingshoofden en hun financieel consulenten hebben in kaart gebracht voor wie dat geldt. Voor alle andere medewerkers wordt op 1 januari het tijdschrijven in WBU afgeschaft. 

Het management heeft hiervoor gekozen omdat de organisatie vermindering van procedures wil. Tot nu toe werkten we met een dubbele registratie van verlof: in YouForce én in WBU. Daar komt nu dus een einde aan.

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Els Tilma, tel. 1542.

Collectief contract / Tegemoetkoming ziektekosten

 

dinsdag, 19 december 2017

Onze sector heeft voor 2017 met CZ, IZA en Menzis een collectief contract gesloten. Hierdoor kunnen jij én jouw gezinsleden met korting bij deze zorgverzekeraars pakketten afnemen. Het collectiviteitsnummer is voor: CZ 0051791390, IZA 44795 en Menzis 58294.

Op de website www.collectiefzorgaanbod.nl kun je een vergelijking maken tussen de pakketten die de verzekeraars aanbieden.

Wanneer je een aanvullende verzekering Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 (IZA), Plus Collectief of Top Collectief (CZ) of Collectief Aanvullend 3 of 4 (Menzis) hebt afgesloten dan ontvangt je een tegemoetkoming in de ziektekosten.

De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van jouw salaris (meer precies: het voor jouw geldende schaalbedrag maal de deeltijdfactor). Wanneer dit bedrag hoger is dan het maximum van schaal 6 bedraagt de tegemoetkoming € 168,- bruto per jaar (peiljaar 2017). Bij een salaris gelijk aan of minder dan dit maximum bedraagt de tegemoetkoming € 296,- bruto per jaar (peiljaar 2017). Met andere woorden, een medewerker in schaal 8 met een klein dienstverband kan evenveel tegemoetkoming ontvangen als een fulltime medewerker in schaal 6.

 

De tegemoetkoming wordt in de maand december uitbetaald. Wanneer je gedurende een kalenderjaar in dienst bent gekomen dan heb je recht op een tegemoetkoming naar rato van de tijd die je in dienst bent.  

 

Digitaal declareren in YOUFORCE

 maandag, 27 november 2017

Vanaf vandaag is het mogelijk om in Youforce (Self Service) al je declaraties online in te dienen. Of het nu gaat om uren, kilometers, maaltijdvergoeding of een treinkaartje, je regelt het nu digitaal. Gewoon thuis, of op je werkplek. Geen papier meer, geen zoekgeraakte bonnetjes meer. Niet meer op pad voor de benodigde handtekeningen, en je nooit meer afvragen wat je laatste declaratie was!

Iedereen die toegang heeft tot Youforce ontvangt deze week een mail met instructies.

Veel succes met het declareren!

salarisadministratie@nieuwegein.nl

Diana Fuchs (1392)
Tjeerd Holtslag (1472)

Spreekuur dagelijks van 10-12 uur, kamer 5.10

Nieuwe CAO Gemeenten

Je hebt het vast al gehoord of gelezen, we hebben vanaf 1 mei 2017 een nieuwe CAO Gemeenten met een looptijd tot 1 januari 2019. De nieuwe CAO is op 5 oktober 2017 van kracht geworden.

Structurele salariswijzigingen

Je krijgt een salarisverhoging van 1% met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2017.

Deze verhoging heeft ook gevolgen voor reeds uitbetaalde/ingehouden zaken zoals periodieken, ouderschapsverlof, overwerk, onregelmatigheidstoeslag e.d.

Op de salarisstrook van de maand november 2017 vind je de nabetaling en/of correcties terug onder ‘Herrekend vanaf'.

Ook zijn er afspraken gemaakt over een verhoging van het IKB. Het IKB (percentage eindejaarsuitkering) stijgt per 1 december 2017 met 0,5%.

Per 1 januari 2018 volgt er nog een salarisverhoging van 1,5%. Het IKB (percentage eindejaarsuitkering) stijgt per 1 juli 2018 met 0,25%.

De nieuwe salaristabellen kun je hier downloaden.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de Salarisadministratie (Diana Fuchs (030)607 13 92 of Tjeerd Holtslag (030) 607 14 72), dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur of bij voorkeur via salarisadministratie@nieuwegein.nl.

15-02-2017

Vanaf maandag 30 januari 2017 is Youforce uitgebreid met Flex Benefits (IKB). Je ziet op het bureaublad het nieuwe programma staan.

Zoals gemeld tijdens de twee IKB-bijeenkomsten tref je bijgaand een Quick Reference Card (QRC) aan. We hopen en verwachten dat de QRC er voor zorgt dat je op een makkelijke manier en zonder al te veel problemen je keuze(s) kunt maken. Uiteraard is deze QRC niet volledig en wij zullen de komende tijd dan ook gebruiken voor eventuele correcties en/of aanvullingen. Het is daarom ook van belang dat we jouw reactie krijgen niet alleen op het gebruik van de QRC maar ook van Flex Benefits.

Let op!

Zodra er een keuze gemaakt is ontvang/zie je een Overeenkomst. Deze hoeft niet getekend of ingeleverd te worden is dus voor jezelf. Het is de bedoeling dat de Overeenkomst automatisch in je Personeelsdossier terecht komt.

Inloggen Youforce

Inloggen in Youforce gaat via www.youforce.nl met  je gebruikersnaam en wachtwoord.
Lukt het niet om in te loggen omdat je je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer weet, dan kun je een verzoek voor inloggegevens richten aan salarisadministratie@Nieuwegein.nl.
Na het inloggen leidt Youforce je naar het scherm waarop je een nieuw wachtwoord (en een nieuwe gebruikersnaam als deze een combinatie van 2 letters en 6 cijfers bevat) moet vastleggen.

Let op !

 • Gebruik voor je gebruikersnaam minimaal 6 en maximaal 50 tekens. Je mag spaties gebruiken, behalve aan het begin of aan het eind van de gebruikersnaam. Verder zijn alleen de speciale tekens _ - . , toegestaan.  De gebruikersnaam mag geen gebruikersnummer bevatten (een combinatie van 2 letters en 6 cijfers).
 • Gebruik voor je wachtwoord ten minste 8 tekens, waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (het ‘<’-teken is niet toegestaan). Ook je gebruikersnaam of gebruikersnummer mogen geen deel uitmaken van het wachtwoord.

Mocht je ons willen spreken dan graag tijdens ons dagelijkse spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur (kamer 510).

 • Diana Fuchs, 1392
 • Tjeerd Holtslag, 1472

05-01-2017

Verlofregeling gewijzigd per 01-01-2017

Per 1 januari 2017 hebben we er naast  het wettelijk en bovenwettelijk verlof een nieuwe verlofsoort bij. Deze  nieuwe verlofsoort heet Gekochte verlofuren IKB en wordt automatisch gevuld zodra je via het Individueel Keuze Budget (IKB) aangeeft dat je uren wilt kopen. Deze uren zijn bovenwettelijk en hebben dus een verjaringstermijn van 60 maanden (5 jaar) en moeten altijd opgenomen worden. Het uitbetalen van deze verlofsoort is uitgesloten.
Wellicht is het je opgevallen dat het bovenwettelijk verlof maximaal 14.40 uur lager is dan in 2016. Dit komt doordat deze uren overgebracht zijn naar het IKB als bestedingsbron. Zie voor verdere informatie de informatie op deze site en op het Huisnet.

Wil je er bij verlofopname op letten dat je eerst het wettelijke verlof opmaakt en daarna overschakelt op het bovenwettelijk verlof. Je kunt dit doen door op het icoontje naast wettelijk verlof te klikken. Het wettelijk verlof heeft een verjaringstermijn van 12 maanden. Het bovenwettelijk verlof heeft een verjaringstermijn van 60 maanden (5 jaar). Zaak dus om eerst het wettelijk verlof op te nemen.

Op je verlofkaart zie je hoeveel uren er per 01-01-2017 zijn vervallen.

05-01-2017

Vanaf 1 januari 2017 krijgt iedere gemeenteambtenaar naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken in het CAO-akkoord 2013-2015.


Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker.
Je krijgt meer zeggenschap over je geld en kunt nu keuzes maken die passen bij je levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Je krijgt zeg maar een eigen spaarpotje met geld.

Hoeveel is het IKB

IKB bevat standaard:

 • 8% Vakantiegeld van het salaris plus eventueel salaristoelagen
 • 6% Eindejaarsuitkering van het salaris
 • 1,5% Levensloopbijdrage van het salaris
 • 0,8% bovenwettelijke verlofuren (=14,4 verlofuren) van het salaris

Samen goed voor een percentage van 16,3% per kalenderjaar. In 2016 werd dit nog in de maand mei of december aan je uitgekeerd, nu wordt dit verdeeld over 12 maanden opgebouwd. Je krijgt dus ook 14,4 uur minder bovenwettelijk verlof in 2017. Uiteraard wordt er maandelijks rekening gehouden met je deeltijdpercentage.

Met de vakorganisaties vindt nog overleg plaats over aanvullende doelen zoals die tot 2017 ook in het cafetariamodel waren opgenomen. De fietsregeling, vakbondscontributie en fiscale uitruil mogelijkheden. Zodra daar iets over bekend is, informeren wij je daarover.

Hoe beheer je zelf je IKB

Je eigen IKB budget kan je in 2017 zelf beheren in Youforce van RAET. Net zoals je nu bijvoorbeeld verlof aanvraagt, vraag je straks de uitbetaling van je opgebouwde IKB budget aan of doe je een verzoek om verlof te kopen of te verkopen.
De eerste keer dat je dat kunt doen is nadat je eind januari 2017 salaris hebt ontvangen en je IKB voor de eerste keer is gevuld. Als je je IKB wil laten uitbetalen, of verlof wil kopen of verkopen, dan moet je steeds vóór de 10e van elke maand je aanvraag hebben gedaan. Je aanvraag geldt dan nog voor het salaris van die maand.

Wil je niets veranderen

Je kunt, net als in 2016, in de maand mei 2017 alles wat je op dat moment aan IKB hebt opgebouwd laten uitbetalen. Maar éénmalig wordt ook in mei 2017 je al opgebouwde vakantiegeld over 2016 uitbetaald. In december wordt automatisch alles uitbetaald, wat dan nog in je IKB spaarpot staat. Dat is landelijk zo geregeld. Doe je dus geen enkele aanvraag in 2017, dan ontvang je je volledige IKB ineens in december.

Voorlichtingsbijeenkomsten

De afdeling P&O verzorgt op dinsdag 24 januari 2017 om 10.00 uur een informatiebijeenkomst in de Raadszaal van het stadshuis en op donderdag 26 januari 2017 om 09.30 uur in het bedrijfsrestaurant van de Werf.

Jullie krijgen allemaal eind januari een Quick Reference Card. Hierin staat precies hoe je de diverse aanvragen kunt doen via Youforce.

Bekijk het filmpje op youtube om te zien hoe en wat het IKB nu precies is.
Vragen?
Heb je vragen? Bel met Diana Fuchs of Tjeerd Holtslag, toestel 1392 of 1472

23-06-2016

Momenteel gaat het inloggen via het netwerk (tijdelijk) niet meer automatisch.

Je kunt inloggen met gebruikersnaam Nieuwegein en met het wachtwoord !d083f3d.

26-05-2015

Het netto uit te betalen vakantiegeld bij een gelijkblijvend bruto salaris, kan dit jaar lager uitpakken dan vorig jaar.
Met ingang van 2015 is de afbouw van de arbeidskorting en algemene heffingskorting ook opgenomen in de tabellen voor bijzondere beloning. Hierdoor wordt voor werknemers met een jaarloon bijzondere beloningen tussen de 19.823 en 100.671 euro mogelijk meer loonheffing ingehouden bij een bijzondere beloning.

Met een bijzondere beloning bedoelen wij bijvoorbeeld:

 • vakantiegeld
 • 13e maand
 • gratificatie
 • bonus
 • uitbetaling overwerkuren
 • afkoop vakantiedagen
 • nabetalingen salaris

Het gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld, bij gelijkblijvend bruto vakantiegeld, het netto bedrag aan vakantiegeld lager kan uitvallen dan vorige jaren.

De achterliggende reden voor de bovengenoemde wijziging in de tabellen voor bijzondere beloning is, dat de berekende loonheffing zo beter aansluit op de te berekenen inkomstenbelasting.

Dit heeft tot gevolg dat er in 2016 bij het afrekenen van de inkomstenbelasting over 2015, in veel gevallen minder inkomstenbelasting over 2015 hoeft te worden verrekend.

12-05-2016

Salariswijziging

Je hebt het vast al gehoord, we hebben vanaf 1 januari 2016 een nieuwe CAO gemeenten met een looptijd tot 1 mei 2017.

Structurele loonsverhoging

Je krijgt een salarisverhoging van 3% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.
Deze verhoging heeft ook gevolgen voor reeds uitbetaalde/ingehouden zaken zoals periodieken, ouderschapsverlof, overwerk, cafetaria-uren e.d.
Op de salarisstrook van de maand mei 2016 vind je de nabetaling en/of correcties terug onder ‘Herrekend vanaf'.
Per 1 januari 2017 volgt er nog een salarisverhoging van 0,4%.

Herrekening declaraties (update)

De herrekening vanaf 1 januari van uitbetaalde declaraties buitendagvenstertoeslag, ORT en beschikbaarheidsdienst is in sommige gevallen niet correct aangestuurd door Raet. Zij zullen in juni een correctie uitvoeren waardoor met terugwerkende kracht alsnog de uitbetaalde declaraties worden herrekend en nabetaald.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de Salarisadministratie (Diana Fuchs (030)607 13 92 of Tjeerd Holtslag (030) 607 14 72), dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur of via salarisadministratie@nieuwegein.nl.

27-01-2015

Het UWV houdt een registratie bij van het opgebouwde arbeidsverleden van elke medewerker.
Een aantal medewerkers hebben ontdekt dat in het overzicht van hun arbeidsverleden bij 2007 staat dat er geen arbeidsverleden is, terwijl ze gewoon in dienst waren bij ons. Het lijkt erop dat door een technische fout dit bij heel veel medewerkers (zo niet alle) verkeerd geregistreerd staat.
Het is mogelijk dat dit bij jou ook het geval is. Daarom is het goed om zelf je arbeidsverleden bij het UWV te checken en het te herstellen.

Je kunt dit doen door te gaan naar www.UWV.nl en in te loggen bij "mijn UWV" met je DigiD.

Onder Algemeen (rechts op de pagina) aanklikken <>
Klik op <>
Met het formulier Correctieverzoek en je jaaropgave 2007 kun je het arbeidsverleden herstellen. Op het correctieverzoek wordt verzocht alle loonstroken bij te voegen. Dit is nagevraagd bij de UWV, het mag ook een jaaropgave zijn als je geen loonstroken meer hebt over deze periode. Vermeld dan op het formulier dat je geen loonstroken meer hebt.
Als je zelf geen jaaropgave meer hebt, kun je die opvragen via e-mail:  salarisadministratie@nieuwegein.nl.
Iedere medewerker moet dit zelf aanpassen, wij kunnen dit niet als werkgever doen.
Het is wel belangrijk dat dit goed geregistreerd staat bij het UWV. Met de gegevens over het arbeidsverleden en loon bepaald het UWV de hoogte en duur van een eventuele uitkering wanneer je daarvoor in aanmerking komt.

23-01-2015

De werkbonus is sinds 2013 in de Wet Inkomstenbelasting opgenomen. De werkbonus is een heffingskorting voor belastingplichtigen van 60 tot 64 jaar die een arbeidsinkomen genieten, van maximaal € 33.694,00 per jaar (in 2014). Deze (extra) heffingskorting wordt ontvangen na afloop van het jaar of maandelijks van de Belastingdienst via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Wijziging vanaf 2015

Vanaf 2014 verloopt de verrekening van de werkbonus via de inhouding van loonheffing bij de werkgever. Hiervoor is gekozen omdat de werknemer zo iedere maand dat hij werkt, een deel van de werkbonus waar hij recht op heeft, terugziet in de vorm van een hoger nettoloon. De werkbonus over 2014 wordt via de aangifte automatisch verrekend in de inkomstenbelasting. De werkbonus voor 61- tot 64-jarigen wordt vanaf 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen. Vanaf 2018 verdwijnt de werkbonus helemaal.

Voorwaarden voor het ontvangen van de werkbonus

 • Je moet wel een redelijk inkomen hebben om de werkbonus te krijgen. Verdien je minder dan € 17.327,00, dan ontvang je geen werkbonus.
 • Je mag ook weer niet te veel verdienen. Als je meer verdient dan € 33.694,00 krijg je ook geen werkbonus.
 • De maximale bonus (€ 1.119,00 per jaar) ontvang je bij een inkomen tussen de € 19.252,00 en € 23.104,00.
 • Je bent geboren in 1951, 1952 of 1953.

Door inkomenswisseling en/of neveninkomsten kan het voorkomen dat bij de berekening van de inkomstenbelasting blijkt dat er geen (volledig) recht bestaat op de werkbonus. Heb je teveel werkbonus uitbetaald gekregen, dan moet deze in 2016 worden terugbetaald.
Als je liever geen risico wilt lopen dat je in 2016 (een gedeelte) van de teveel uitbetaalde werkbonus terug moet betalen, dan kunnen wij de automatische berekening/uitbetaling via het salaris stopzetten. Een mailtje naar salarisadministratie@nieuwegein.nl met het verzoek om de Werkbonus niet toe te passen is voldoende.

30-12-2014

Verlofregeling gewijzigd per 01-01-2015

Per 1 januari 2015 is het verlof in 2 delen opgesplitst: wettelijk en bovenwettelijk verlof. Het verlof van een ambtenaar bestaat uit 158,40 uur (parttimers naar rato), eventueel aangevuld met leeftijdsdagen, salarisdag of dagen wegens onregelmatige dienst. 144 uur hiervan is wettelijk en heeft een verjaringstermijn van 12 maanden. Alle uren daarboven zijn bovenwettelijke uren, en hebben een verjaringstermijn van 60 maanden (5 jaar). Heb je de wettelijke uren van 2015 niet volledig kunnen opnemen? Dan schuift het door naar 2016, en blijven nog 12 maanden staan. Heb je de wettelijke uren op 1 januari 2017 nog niet opgenomen, dan verjaren ze, en verdwijnen van je verlofkaart. Overigens is je saldo op 31-12-2014 volledig bovenwettelijk, en blijft dus nog 60 maanden (5 jaar) staan.

Voor de volledige tekst, zie de bijlage.