Locatie waar woningbouw Deventerschans komt

Vragen en antwoorden

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2022

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de woningbouw aan de Deventerschans. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Woningen

Vroeger stond op deze plek basisschool 'De Evenaar' voor speciaal basisonderwijs. Het was daarna altijd al het plan om hier woningen te bouwen. In het Woningbouwprogramma 2030 (pdf, 2 MB) is deze plek aangewezen als woningbouwlocatie. Niet al het groen op deze plek verdwijnt, maximaal 55% wordt bebouwd.

Meer bewoners betekent natuurlijk extra bewegingen in de wijk. Maar wat parkeren betreft wordt het niet drukker, omdat er parkeerplekken op de bouwlocatie komen.

Dit staat niet in het bestemmingsplan, omdat het bestemmingsplan nooit eerder is aangepast. Het plan om hier woningen te bouwen is al wel langer openbaar bekend. Het stond bijvoorbeeld ook in het Woningbouwprogramma 2030 (pdf, 2 MB), vastgesteld in 2017.

Er mogen maximaal 16 woningen gebouwd worden. De woningen zijn bedoeld voor senioren vanaf 50 jaar.

Volgens het huidige bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte 6 meter. Dit is gebaseerd op De Evenaar, de school die op deze plek stond. Volgens het nieuwe bestemmingsplan mag er deels 3 meter (7 meter inclusief dak) en deels 6 meter (9 meter inclusief dak) hoog gebouwd worden. Dit betekent dat de meeste bebouwing lager wordt dan de bestaande huizen, in elk geval niet hoger. Concreet betekent dit dat er onder meer patiowoningen passen.

Het wordt een mix van koop- en huurwoningen. We willen dat minimaal de helft sociale huur wordt, dus in elk geval 8 woningen. De rest worden koop- of huurwoningen. De ontwikkelaar maakt daar een keuze in.

De huur- of koopprijs van de woningen hangt af van veel factoren. Daar is nu nog niet veel over te zeggen. Als de ontwikkelaar een definitief ontwerp heeft, kan de prijs worden bepaald.

Ja, er zijn meer seniorenwoningen nodig. In Nieuwegein zijn in de afgelopen decennia vrij veel eengezinswoningen gebouwd. Daardoor zijn er minder woningen voor ouderen, terwijl daar nu veel vraag naar is. Als inhaalslag worden er nu veel woningen voor ouderen gebouwd. Dit staat ook in de Omgevingsvisie.

De gemeente bouwt seniorenwoningen in zogenoemde zorgcirkels. Dat zijn locaties waarin voorzieningen op loopafstand zijn. De Deventerschans ligt in zo'n zorgcirkel.

De gemeente werkt aan doelstellingen voor woningbouw. We willen bijvoorbeeld een bepaald aantal woningen voor bepaalde doelgroepen bouwen. We bepalen dit door een analyse te maken van vraag en aanbod, nu en in de nabije toekomst. Verschillende woningbouwlocaties worden daarna ingevuld om de doelstellingen te bereiken.

Het hoogste deel van de woningen ligt precies in het midden van de bouwlocatie. Dat staat in het voorontwerpbestemmingsplan en de schetsen van het stedelijk ontwerp, waar nu aan gewerkt wordt. Dat voorkomt verlies van zonlicht en beperkt inkijk.

Ja, dat is zeker mogelijk. Het is aan de ontwikkelaar om dit uit te werken. Als gemeente kunnen we hier wel invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door een beeldkwaliteitskader.

Ja, waar dat mogelijk is willen wij voorrang regelen voor bewoners uit de wijk. Bij sociale huurwoningen zijn er mogelijkheden als we kunnen bewijzen dat er sprake is van schaarste. Voor de vrijesector-huur en koop kunnen we geen regels opleggen. We kunnen initiatiefnemers wel vragen om dat te doen. Zo is er ook voorrang gegeven bij de seniorenwoningen aan de Van Reeshof.

Dat is nu nog niet bekend. De toewijzing van de sociale huurwoningen gaat via WoningNet. U moet daarvoor ingeschreven staan bij WoningNet.

Voor de vrije huur en koopwoningen verloopt dit via een makelaar, die gekozen wordt door de ontwikkelaar. U kunt op een later moment aan de gekozen ontwikkelaar laten weten dat u geïnteresseerd bent.

Omgeving

Nee, maximaal 55% van het bouwvlak wordt bebouwd. De bomen en het groen aan de oostkant blijven. Ook de bomen aan de westkant blijven staan. In het midden van de bebouwing kan een klein hofje komen, bijvoorbeeld tussen 2 blokken met woningen. Al het groen blijft openbaar.

Ja, de werkzaamheden van Betere Buurten en de woningbouw proberen we goed op elkaar af te stemmen. Als de bouw begint, zal het Betere Buurten-project al bijna klaar zijn.

Het bouwplan voor de Deventerschans gaat over deze specifieke bouwruimte. Er zijn richtlijnen om de stoep in dit gebied rolstoelvriendelijk te maken. Bij het terrein zelf kunnen we daar extra rekening mee houden.

Voor de stoepen in de rest van de wijk kunt u contact opnemen met Betere Buurten. Dit project heeft als doel om de openbare ruimte van de wijk te verbeteren. 

De speeltuin valt onder het Betere Buurten-project. Betere Buurten is in het voorjaar van 2022 gestart met de plannen voor de speelplaats. Waarschijnlijk wordt de speeltuin einde van dit jaar gemaakt. Dat is ruim voor de geplande start van de bouw van de woningen (eind 2023).

Het projectteam van Betere Buurten wil bij de invulling van de speeltuin rekening houden met de kinderen in de buurt. Mensen krijgen na de zomer de vraag om te reageren op een aantal voorstellen, om zo de wensen van de kinderen door te geven.

De parkeerplekken voor de nieuwe woningen komen op de bouwlocatie. Hoeveel plekken dit zijn, hangt af van de parkeernorm voor deze huizen. Het Koersdocument parkeren 2020 -2025 is hiervoor leidend. Voor de Fokkesteeg is de norm minimaal 1,25 parkeerplek per woning met minder dan 100 m2 vloeroppervlakte. Bij 16 woningen komen dan dus minimaal 20 parkeerplekken op de bouwlocatie. Dit zijn parkeerplekken voor de bewoners én hun bezoekers. Als de woningen wat meer vloeroppervlakte krijgen, geldt een hogere parkeernorm.

Er verdwijnen in elk geval geen parkeerplekken. Het zal door het plan ook niet drukker worden met geparkeerde auto's.

Planvorming en bouw

Dat er woningen gaan komen aan de Deventerschans, is jaren geleden al bepaald door de gemeenteraad. In oktober 2021 is dit nog eens bevestigd door de gemeenteraad, bij het aannemen van de startnotitie. De startnotitie gaf het startsein om een nieuw bestemmingsplan te maken.

De mening van omwonenden is belangrijk. We hebben de afgelopen jaren hun wensen verzameld en er zoveel mogelijk naar geluisterd. Zo hebben we besloten om minder woningen te bouwen, die ook lager zijn.

We blijven steeds met omwonenden in contact. Heeft u ideeën of voorkeuren, laat het ons gerust weten via deventerschans@nieuwegein.nl.

Nee, niet helemaal. Bij een bouwproject gaat de gemeente door een aantal fasen. Dit geeft ruimte om de plannen met bijvoorbeeld omwonenden af te stemmen, zodat zoveel mogelijk mensen tevreden zijn. De inhoud van een (voorontwerp)bestemmingsplan kan niet zomaar worden veranderd. Een ontwikkelaar moet zich hieraan houden. Daarnaast geeft de gemeente ook andere kaders mee. Bijvoorbeeld voor de beeldkwaliteit: hoe de bouwlocatie er straks ongeveer uit moet zien.

Dat doen we met een aantal stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande structuur van de wijk. We willen ook zoveel mogelijk groen houden. De bouwblokken worden in de noord-zuidrichting geplaatst en de groenzone aan de zijkant blijft bestaan.

Bouwen levert altijd overlast op. Zeker midden in een woonwijk. Samen met de ontwikkelaar willen we eraan werken dat de bouwperiode zo prettig mogelijk verloopt. Tijdens de bouw worden daarom maatregelen genomen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De ontwikkelaar maakt hiervoor een BLVC-plan. Hierin staat hoe de aannemer omgaat met Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Zo zullen ze bijvoorbeeld nadenken over de beste verkeersroute voor het bouwverkeer, waar de bouwvakkers parkeren en waar de bouwketen komen te staan. Heeft u hier ideeën over? Laat het gerust weten via deventerschans@nieuwegein.nl.

Bij het selecteren van een ontwikkelaar worden de plannen ook beoordeeld op omgevingsmanagement en uitvoering.

Bouwwerkzaamheden hebben altijd een risico, ook al wordt bouwen binnen de stad tegenwoordig zeer geavanceerd aangepakt. Er wordt daarom zorgvuldig een nulmeting gedaan in de directe omgeving. Dat betekent dat alle bestaande huizen en straten worden bekeken. Er worden foto’s gemaakt van de situatie voor de bouw. Als er schade is ontstaan door bijvoorbeeld bouwverkeer of heipalen slaan, dan is dat voor die tijd vastgelegd met de nulmeting. De precieze schade is dan goed te bepalen.

Degene die de schade heeft veroorzaakt, moet dat oplossen. Wij nemen dat ook op in contracten. Dat geldt ook voor het eventueel verzakken van woningen door het onttrekken van grondwater, als dit aan de orde is.

Boren in plaats van heien is altijd een optie. De manier van heien is afhankelijk van de grond: hoe die is opgebouwd en wat daarbij het beste past. Heien is over het algemeen goedkoper. Er wordt door de ontwikkelaar van tevoren onderzoek gedaan naar de beste optie.