Impressie woningbouw aan de Doorslagzone

Doorslagzone

Informatie:

U kunt tegen dit besluit geen bezwaar meer aantekenen.

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden maken woningbouwplannen mogelijk in het gebied voor het Stadshuis en theater De KOM aan het Doorslag-kanaal. In totaal komen hier 452 woningen in 4 duurzame gebouwen, waaronder koopwoningen en vrije sector-, midden- en sociale huurwoningen voor starters en senioren.

Bestemmingsplan en besluiten

U kunt de stukken digitaal inzien:

Beroep indienen

Alle besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als 1 besluit samen met het bestemmingsplan Doorslagzone. Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van 6 weken, die start op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift worden gericht aan:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

Let op: Op dit besluit is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing, daarom dient het beroepsschrift de beroepsgronden te bevatten. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Voorlopige voorzieningen

Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Door diegene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.