Warmtebuffer

Informatie:

U kunt geen zienswijze meer indienen. Dit was mogelijk t/m 23 maart 2022.

Omschrijving: het plaatsen van een warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hek. 
Kenmerk: 895074

U vindt het ontwerpbesluit en alle bijlagen onder documenten. De stukken zijn ook in te zien bij de receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis.

Omschrijving

De gemeente heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een door Eneco op 17 juni 2021 aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk bij het warmteoverdrachtstation (WOS) Zuilenstein op de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. De buffer is cilindervormig en heeft een hoogte en diameter van circa 18 meter. De buffer speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van het warmtenet.

Het plan voor de warmtebuffer is strijdig met Beheersverordening Zuilenstein-Huis de Geer (5 maart 2018). De strijdigheden zijn dusdanig dat een uitgebreide procedure (projectomgevingsvergunning) nodig is om toch medewerking te kunnen verlenen aan de realisatie van de warmtebuffer. De ruimtelijke onderbouwing die Eneco heeft opgesteld is een zorgvuldige inventarisatie en afweging van belangen, gericht op de aard en functie van het project, de mate van impact, de relatie met geldende planologische kader, het gemeentelijk-, rijks- en provinciaal beleid, de ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten, milieuaspecten en de economische en maatschappelijke aanvaardbaarheid. Het stuk en de daaraan ten grondslag liggende rapporten zijn door interne en externe deskundigen en ketenpartners beoordeeld en eventuele op- en aanmerkingen zijn verwerkt. Naast de ruimtelijke aspecten, dient een aangevraagd bouwplan te voldoen aan welstandseisen en bouwtechnische eisen. De beoordeling op die aspecten is akkoord. Hiertoe is advies uitgebracht door ter zake deskundigen.

Op basis van de aanvraag en alle daarbij behorende stukken heeft de gemeente een ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning opgesteld dat 6 weken ter inzage ligt als onderdeel van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Aan de vergunningsaanvraag is een uitvoerig voortraject voorafgegaan met onder andere participatiesessies en een raadsbesluit op 4 maart 2021. Alle relevante stukken zijn als bijlagen bij het ontwerpbesluit opgenomen.