Snippergroen

Inwoners van Nieuwegein kunnen onder bepaalde voorwaarden perceeltjes openbaar groen dat aan hun eigen perceel grenst kopen of huren van de gemeente.

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om een stukje ‘ snippergroen ‘ te kopen of te huren. Snippergroen is een stukje gemeentelijke grond dat als het ware is overgebleven bij de inrichting van een wijk en dat geen duidelijke functie (meer) heeft voor de openbare ruimte.

De visie van de gemeente ten aanzien van uitgifte van snippergroen is enigszins gewijzigd. De gemeente is zuiniger geworden op haar openbare groen en terughoudender ten aanzien van de uitgifte hiervan. Een verzoek tot aankoop dan wel huur wordt niet zonder meer gehonoreerd. Uitgifte van gemeentegrond is een gunst, geen recht.

Ook in het kader van klimaatverandering wil de gemeente veel groen behouden in de wijken om het regenwater op een natuurlijke wijze in de bodem te laten afvloeien. De gevraagde grond mag uitsluitend worden gebruikt voor het uitbreiden van de tuin waarmee de gemeente zoveel als mogelijk wil voorkomen dat groen wordt vervangen door verharding.

Het snippergroen kan aangekocht worden om te gebruiken als tuin. De prijs voor aankoop van snippergroen bedraagt € 110,40 per vierkante meter. Mocht u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen en verkrijgen en vervolgens gaan bouwen binnen 5 jaar na aankoop van snippergroen dan vindt er een bijbetaling plaats van € 276,00 per bebouwde vierkante meter.

Let op: Wanneer er in het gekochte kabels en leidingen van nutsbedrijven aanwezig zijn, rekent de gemeente voor dat gedeelte de helft van de snippergroenprijs, € 55,20. De prijs is hier lager omdat er vaak beperkingen of gedoogverplichtingen worden opgelegd door de eigenaar van de kabels en leidingen. De nieuwe eigenaar kan in de toekomst bijvoorbeeld te maken krijgen met graafwerkzaamheden op zijn gekochte grond. Ook mag hij op (delen van) de grond geen opstallen, diep wortelende planten of bomen plaatsen.

Een andere mogelijkheid om snippergroen van de gemeente in gebruik te nemen is huur. Wanneer u uw woning huurt, is huur de enige optie om snippergroen van de gemeente te kunnen gebruiken. Bij huur kan snippergroen nooit bebouwd worden. Bij einde van de huur dient de grond ontruimd en in de oorspronkelijke staat (erfafscheiding teruggeplaatst naar de kadastrale grens) opgeleverd te worden. De gemeente rekent hierbij met een jaarlijks tarief van € 8,80 per vierkante meter. Voor nieuwe huurovereenkomsten geldt een minimum tarief van € 110,40 per jaar.

Let op: Wanneer er in het gehuurde kabels en leidingen van nutsbedrijven aanwezig zijn, betaalt u voor dat gedeelte het halve tarief. De prijs is hier lager omdat er een gedoogplicht ten aanzien van deze kabels en leidingen op deze grond zit. De huurder kan in de toekomst bijvoorbeeld te maken krijgen met graafwerkzaamheden op zijn gehuurde grond. Ook mag de huurder op (delen van) de grond geen opstallen, diep wortelende planten of bomen plaatsen.

In hele uitzonderlijke situaties wordt er door gemeente snippergroen in gebruik gegeven. Dit is grond die nog wel een functie heeft voor de gemeente, maar waar onder beperkende voorwaarden gebruik van mag worden gemaakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om stroken grond, waaronder bijvoorbeeld een grote riool- of gasleiding loopt. De gebruiker zal de gemeente of het nutsbedrijf te allen tijde in de gelegenheid moeten stellen om toegang tot de leiding te verkrijgen. De grond kan dan slechts als gazon bij de tuin betrokken worden. Hiervoor vraagt de gemeente geen huur. Met de gebruiker wordt een overeenkomst gesloten, waarbij een onkostenvergoeding van € 110,40 per jaar in rekening wordt gebracht.

De tarieven van huur, koop als ook de onkostenvergoeding voor bruikleen zullen jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van de CPI index.

In het document de procedure in stappen kunt u alle relevantie informatie lezen hoe de aanvraag tot koop of huur bij de gemeente in zijn werk gaat.

De hele procedure kan ongeveer drie maanden in beslag nemen. Dit zal korter zijn als de gemeente zelf al snel tot de conclusie komt dat de aanvraag niet kan worden gehonoreerd.

De belangrijkste criteria waaraan de gemeente een verzoek tot uitgifte toetst zijn:

  • Het uitzicht voor de ene woning mag niet verslechteren als gevolg van de verkoop of verhuur van de strook grond bij een andere woning.
  • Het groen, als buffer tussen de openbare ruimte en de privégrond, mag niet (volledig) worden weggehaald.
  • Het groen dat een functie heeft in relatie tot het parkeren, moet openbaar blijven.
  • Het uitzicht voor het verkeer moet goed blijven.
  • De groenstructuur van de stad, wijk, buurt of straat moet gehandhaafd blijven; dus de belangrijkste groengebieden of groenstroken mogen niet worden aangetast.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande geïnteresseerd zijn om snippergroen van de gemeente te kopen of te huren, dan kunt u een e-mail sturen naar: gemeente@nieuwegein.nl. Zet in de mail uw naam, adres, telefoonnummer, of u wilt kopen of huren en stuur een duidelijke tekening mee om welk stukje snippergroen het gaat.