Snippergroen

Inwoners van Nieuwegein mogen delen van het openbaar groen dat aan hun eigen perceel grenst kopen of huren van de gemeente.

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om een stukje "snippergroen" te kopen of te huren. Snippergroen is een stukje gemeentelijke grond dat als het ware is overgebleven bij de inrichting van een wijk en dat geen duidelijke functie (meer) heeft voor de openbare ruimte. In Nieuwegein is flink wat groen te vinden dat hiervoor in aanmerking komt. Daarom wil de gemeente met haar inwoners heldere afspraken maken over de vorm van uitgifte en het gebruik van snippergroen. De belangrijkste voorwaarde is dat de groenstroken in principe worden gebruikt om de tuin uit te breiden.

Door een stukje snippergroen te kopen of te huren, kan een tuin flink uitgebreid worden. De mogelijkheden tot het gebruik van de woning en tuin worden er mee vergroot. Niet alleen levert dit meer woongenot op, ook de waarde van uw woning kan daarmee worden verhoogd. Daarnaast helpt u de gemeente hiermee te besparen op het onderhoud van het openbare groen en krijgt zij door koop of huur van snippergroen inkomsten. Deze inkomsten kan zij weer aanwenden voor nuttige zaken, waar ook u weer profijt van zal hebben. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Het snippergroen kan aangekocht worden om te gebruiken als tuin of om een huis te vergroten. Het bestemmingsplan schetst de randvoorwaarden voor het gebruik.

De prijs voor aankoop van snippergroen bedraagt € 107,60 per m² * (exclusief kosten koper). Deze bijkomende kosten betreffen notariskosten, overdrachtsbelasting (2%), kadastraal recht.

Bij bebouwing binnen 5 jaar na aankoop vindt er een bijbetaling plaats van € 269,00 per m² (over het bebouwde oppervlakte) exclusief kosten koper.

*Let op: Aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond is van invloed op de prijs. In deze situatie wordt er zowel bij koop als bij huur, voor wat betreft het gedeelte waarin kabels en leidingen liggen, een gehalveerd tarief gehanteerd.

Bij de verkoop van grond bekijkt de gemeente waar de nieuwe eigenaar de grond voor wil gebruiken (bijvoorbeeld als tuin of om zijn huis te vergroten). Het gebruik van de grond is bepalend voor de prijs die de gemeente in rekening brengt. Het bestemmingsplan schetst de randvoorwaarden voor het gebruik. Als de nieuwe eigenaar iets met de grond wil doen dat niet past binnen het bestemmingsplan, kan hij of zij de gemeente verzoeken het bestemmingsplan aan te passen. Een besluit tot verkoop betekent nog geen garantie dat ook het bestemmingsplan daadwerkelijk aangepast zal worden. Op grond die de gemeente verhuurt, mag in ieder geval niet worden gebouwd.

Let op: Wanneer er in het gekochte kabels en leidingen van nutsbedrijven aanwezig zijn, is dat van invloed op de prijs. In deze situaties wordt er voor wat betreft het gedeelte waarin de kabels en leidingen liggen, een gehalveerd tarief gehanteerd. De prijs is hier lager omdat er vaak beperkingen of gedoogverplichtingen worden opgelegd door de eigenaar van de kabels en leidingen. De nieuwe eigenaar kan in de toekomst bijvoorbeeld te maken krijgen met graafwerkzaamheden op zijn gekochte grond. Ook mag hij op (delen van) de grond geen opstallen, diep wortelende planten of bomen plaatsen.

Een andere mogelijkheid om snippergroen van de gemeente in gebruik te nemen is huur. Wanneer u uw woning huurt, is huur de enige optie om snippergroen van de gemeente te kunnen gebruiken. Bij huur kan snippergroen echter niet bebouwd worden. De gemeente rekent hierbij met een jaarlijks tarief van € 8,60 per m². * Voor nieuwe huurovereenkomsten geldt een minimum tarief van € 107,60 per jaar.

*Let op: Aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond is van invloed op de prijs. In deze situatie wordt er zowel bij koop als bij huur, voor wat betreft het gedeelte waarin kabels en leidingen liggen, een gehalveerd tarief gehanteerd.

In hele uitzonderlijke situaties wordt er door gemeente snippergroen in gebruik gegeven. Dit is grond die nog wel een functie heeft voor de gemeente, maar waar onder beperkende voorwaarden geen bezwaren bestaan dat het wordt gebruikt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om stroken grond, waaronder bijvoorbeeld een grote riool- of gasleiding loopt. De gebruiker zal de gemeente of het nutsbedrijf te allen tijde in de gelegenheid moeten stellen om toegang tot de leiding te verkrijgen. De grond kan dan slechts als gazon bij de tuin betrokken worden. Hiervoor vraagt de gemeente geen huur. Met de gebruiker wordt een overeenkomst gesloten, waarbij een onkostenvergoeding van
€ 105,60 per jaar in rekening wordt gebracht.

De tarieven van huur, koop als ook de onkostenvergoeding voor bruikleen zullen jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van de CPI index.

In het document de procedure in stappen kunt u alle relevantie informatie lezen hoe de aanvraag tot koop of huur bij de gemeente in zijn werk gaat.

De hele procedure kan ongeveer drie maanden in beslag nemen. Dit zal korter zijn als de gemeente zelf al snel tot de conclusie komt dat de aanvraag niet kan worden gehonoreerd.

De belangrijkste criteria waaraan de gemeente een verzoek tot uitgifte toetst zijn:

  • Het uitzicht voor de ene woning mag niet verslechteren als gevolg van de verkoop of verhuur van de strook grond bij een andere woning.
  • Het groen, als buffer tussen de openbare ruimte en de privégrond, mag niet (volledig) worden weggehaald.
  • Het groen dat een functie heeft in relatie tot het parkeren, moet openbaar blijven.
  • Het uitzicht voor het verkeer moet goed blijven.
  • De groenstructuur van de stad, wijk, buurt of straat moet gehandhaafd blijven; dus de belangrijkste groengebieden of groenstroken mogen niet worden aangetast.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande geïnteresseerd zijn om snippergroen van de gemeente te kopen of te huren, dan kunt u een e-mail sturen naar: gemeente@nieuwegein.nl. Zet in de mail uw naam, adres, telefoonnummer, of u wilt kopen of huren en stuur een duidelijke tekening mee om welk stukje snippergroen het gaat.