Beleidskader omgevingsrecht

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Op basis van deze wet verleent de gemeente omgevingsvergunningen en voert hierop toezicht uit. Zo nodig treedt de gemeente handhavend op.

In het bij de Wabo behorende Besluit omgevingsrecht zijn kwaliteitseisen voor de handhaving vastgelegd. De belangrijkste daarvan is dat de gemeente dient te beschikken over een vastgesteld handhavingsbeleid.

De gemeente Nieuwegein heeft daarom een Beleidskader voor de komende vier jaar opgesteld, bestaande uit een Beleidsnota en een Uitvoeringsnota voor de jaren 2015-2018. Daarin is vastgelegd wat we de komende jaren doen op de diverse gebieden van het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht en handhaving van met name bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, brandveilig gebruik en slopen) en hoe we dat doen. Jaarlijks wordt dit vervolgens concreet uitgewerkt in een Jaarprogramma.

De gemeente heeft enige beleidsvrijheid om deze taken in te vullen. Van belang daarbij is dat de gemeente zich richt op zaken die vanuit het oogpunt van risico's onze aandacht en tijd verdienen. Aan het Beleidskader ligt dan ook een analyse ten grondslag van die risico's. Op basis daarvan zijn prioriteiten benoemd, met daaraan gekoppeld de te bereiken doelen in de komende vier jaar en in te zetten instrumenten.

De gemeenteraad heeft op 30 april 2015 visie, uitgangspunten en ambities vastgesteld, zoals opgenomen in de Beleidsnota omgevingsrecht 2015-2018. Het college heeft op 12 mei 2015 de Uitvoeringsnota omgevingsrecht 2015-2018 vastgesteld, waarmee wordt voldaan aan de voornoemde kwaliteitseisen.