Boetes en sancties

Voorkomen is beter dan genezen! Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van regels en wetten. Dat voorkomt nare situaties zoals boetes. Neem bij vragen contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen. Wanneer u namelijk de regels overtreedt, loopt u het risico op een boete of dwangmaatregel. Een dwangmaatregel noemen we ook wel sanctie. Meestal krijgt u eerst een waarschuwing. Bij ernstige overtredingen leggen wij direct een sanctie op. U krijgt dan niet eerst een waarschuwing.

U moet daarbij denken aan:

 • Een overtreding die leidt of kan leiden tot een zeer gevaarlijke of hinderlijke situatie.
 • Een overtreding die vergelijkbaar is met een overtreding waarvoor u al eerder een boete of sanctie kreeg.
 • Wanneer u zonder vereiste bouw- of sloopvergunning, werkzaamheden verricht.
 • Als het milieu direct wordt verontreinigd, bijvoorbeeld olie die lekt in de bodem of in het water.

Het doel van strafrecht is gedrag bestraffen. Bij strafrechtelijk optreden maakt een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) of de politie een proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dit proces-verbaal. Dit kan leiden tot een boete. Daarnaast kan de beoordeling van het Openbaar Ministerie ook leiden tot een dagvaarding. Dat betekent dat de zaak wordt voorgelegd aan de rechter.

Daarnaast kan de officier van Justitie een voorlopige maatregel treffen. Dat betekent dat u bepaalde werkzaamheden niet langer mag uitvoeren. In ernstige gevallen legt de rechter (een deel van) uw bedrijf stil.

Vanaf 1 april 2010 kan het Openbaar Ministerie straffen opleggen zonder tussenkomst van de rechter. Dit noemen we bestuurlijke strafbeschikking (boete). Dit geldt voor kleine overlastfeiten zoals het verkeerd aanbieden van afval en overlast door hondenpoep. De bestuurlijke strafbeschikking krijgt u van een BOA namens het Openbaar Ministerie. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de boete. U kunt bezwaar maken tegen deze bestuurlijke strafbeschikking bij het Openbaar Ministerie.

Het doel van bestuursrecht is de overtreder aan te zetten om zelf de overtreding te beƫindigen. Wij kunnen de volgende sancties opleggen:

 1. last onder dwangsom
  De gemeente geeft de overtreder de opdracht (last) om de overtreding ongedaan te maken. Doet de overtreder dat niet binnen de gegeven termijn, dan moet de overtreder een geldbedrag aan de gemeente betalen. De hoogte van die bedragen wordt zo vastgesteld, dat het voordeliger is de regels alsnog na te leven. De hoogte van de dwangsom staat wel in verhouding tot de kosten die de overtreder zou moeten maken. Brengt het opleggen van een of meer dwangsommen de overtreder niet tot ander gedrag, dan gaan wij over tot het toepassen van bestuursdwang of het intrekken van de vergunning.
 2. Last onder bestuursdwang
  De gemeente geeft de overtreder de opdracht (last) om de overtreding ongedaan te maken. Doet de overtreder dat niet binnen de gestelde termijn, dan maakt de gemeente zelf een einde aan de overtreding(en). Daartoe treffen wij zelf de nodige maatregelen. Bijvoorbeeld door bepaalde machines te verzegelen, de bouw stil te leggen, een bedrijf af te sluiten van de riolering of een bedrijf geheel of gedeeltelijk te sluiten. De kosten die wij hiervoor maken, verhalen wij achteraf op de overtreder.
 3. Intrekken van de vergunning
  De gemeente kan de vergunning intrekken. Als wij bijvoorbeeld een milieuvergunning intrekken van een bedrijf, beschikt het bedrijf niet langer over wettelijk verplichte voorschriften voor het uitvoeren van de bedrijfsmatige activiteiten. Dit betekent dat het bedrijf met de activiteiten moet stoppen. Dit is een papieren sanctie waarbij de gemeente de verworven rechten van de overtreder afneemt.

De gemeente legt de sanctie aan u op via een schriftelijke beschikking. In deze beschikking staat een termijn, die u nogmaals in de gelegenheid stelt om zelf de nodige maatregelen te treffen. Doet u dat niet, dan passen wij de sanctie daadwerkelijk toe. Hieronder leest u meer over de sancties. U kunt bezwaar maken tegen de beschikking. In de beschikking zelf leest u hoe u dat doet en binnen welke termijn.

De gemeente kan dus sancties opleggen als een burger of bedrijf milieuregels overtreedt. Het is belangrijk om het niet op sancties aan te laten komen. Zorg er daarom voor dat u de regels goed naleeft. Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen! Als de regels voor u niet duidelijk zijn, neem dan contact op met de gemeente. U kunt ons bellen via telefoonnummer: 14 030.