Urgentieverklaring woning

Met urgentie kunnen woningzoekenden met voorrang reageren op het regionale woningaanbod. Op grond van de Regionale Huisvestingsverordening BRU kunnen burgemeester en wethouders een in het register ingeschreven woningzoekende urgent verklaren. De legeskosten voor een urgentieverklaring in de Gemeente Nieuwegein bedragen € 95,00. De legeskosten worden in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag, in overleg met u, daadwerkelijk in behandeling wordt genomen.

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U staat geregistreerd als woningzoekende bij Woningnet.
 • U staat minimaal 1 jaar ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de Gemeente Nieuwegein.
 • U beschikt(e) over zelfstandige woonruimte.
 • U bent niet in staat zelf binnen zes maanden voor passende huisvesting te zorgen.
 • Het inkomen is niet hoger dan € 51.198,00
  Met een inkomen tussen de € 40.024,00 en € 51.198,00 kunt u alleen reageren op de woningen die in de midden huur worden aangeboden. Dit is slechts een klein deel van de woningvoorraad.

Een urgentie op grond van een sociale indicatie kan aangevraagd worden naar aanleiding van:

 • Een relatie-beëindiging waar minderjarige kinderen bij zijn betrokken en daardoor dakloos worden.
  Als geen van de ouders en/of verzorgers op enigerlei wijze in de woningbehoefte kan of had kunnen voorzien.
 • Het niet kunnen betalen van de woonlasten in verband met financiële problemen, naar aanleiding waarvan een woonkostentoeslag van de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) is toegekend met daaraan gekoppeld een verhuisplicht. De financiële problemen mogen niet direct het gevolg zijn van een relatiebeëindiging.
 • Degene die urgentie aanvraagt moet de zorg hebben over een of meer minderjarige kinderen.
 • Het buiten eigen schuld of toedoen moeten verlaten van woonruimte als gevolg van een gerechtelijk (niet zijnde echtscheiding) vonnis.
 • Een calamiteit zoals brand of overstroming.

U vraagt urgentie op grond van een medische indicatie aan, indien er fysieke en/of psychische problemen zijn gerelateerd aan de woonsituatie. Op grond van de Regionale Huisvestingsverordening BRU 2015 vraagt de gemeente, bij een verzoek om op medische gronden met voorrang te verhuizen, een medische keuring aan.

Er kan een urgentie verleend worden aan mantelzorgverleners of mantelzorgontvangers. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Burgemeester en wethouders bepalen de zorgvraag en dat de zorgvraag kan worden beantwoord met mantelzorg
 • Aanvrager dient ingeschreven te staan als woningzoekende
 • Aanvrager heeft in de huidige woonsituatie geen huurschulden en heeft geen overlast veroorzaakt
 • De reisafstand tussen mantelzorg en mantelzorgontvanger is meer dan 5 kilometer en wordt na verhuizing minder dan 5 kilometer, gemeten volgens de korst mogelijke route
 • Er is sprake van langdurige zorg, dat wil zeggen dat de mantelzorg voor minimaal acht uur per week is, verdeeld over minimaal vier dagen per week en naar verwachting nog enkel jaren wordt verstrekt
 • Per mantelzorgsituatie wordt eenmalig een urgentie afgegeven
 • De urgentie wordt uitsluitend vertrekt bij een positief advies van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen instantie uit de huidige woongemeente van de mantelzorgontvanger en burgemeester en wethouders kunnen een afwegingskader opstellen voor de beoordeling.

Met urgentie kunnen woningzoekenden met voorrang reageren op het regionale woningaanbod. 

Urgent woningzoekenden met een sociale, medische, mantelzorg indicatie kunnen met hun status “urgent” uitsluitend reageren op het regionale aanbod van flatwoningen vanaf de 1e verdieping. Op grond van de Regionale Huisvestingsverordening BRU kunnen burgemeester en wethouders een in het register ingeschreven woningzoekende urgent verklaren. 

U kunt op één indicatiegrond urgentie aanvragen. Wij verzoeken u het onderstaand formulier in te vullen.

Aanvraagformulier urgentie woning (pdf-bestand, 244 kb) in te vullen.

U kunt dit formulier opsturen naar:

Ruimtelijk Domein
Afdeling Wonen
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Zodra wij dit formulier hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact met u op.


Let op!!!

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporaties of gemeenten. De aanvraag van de urgenties die via de tussenpartijen wordt ingeleverd, komt uiteindelijk ook bij de woningcorporaties of gemeente terecht. Deze worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle urgentie aanvragen. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdwinst op. Het zorgt wel voor extra kosten. U betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een urgentie aanvraag. Wij adviseren u dan ook om een urgentie aanvraag zelf in te dienen bij de gemeente.

 • Kamerbewoning of inwoning.
 • Overlast van buren of burenruzies.
 • Gebrek aan woonruimte, bijvoorbeeld kamertekort na gezinsuitbreiding.
 • Grote woon-werk afstand.
 • Gebrekkige woonruimte en huurgeschillen.

In paragraaf 2.5 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Nieuwegein zijn de precieze voorwaarden voor urgentieverlening terug te vinden.