Alcoholwetvergunning

Start u een horecabedrijf of neemt u een bestaand café, restaurant of slijterij over? Of wilt u alcohol gaan verkopen in de kantine van een (sport)vereniging? Dan heeft u een vergunning nodig.

Wanneer heb ik een (nieuwe) vergunning nodig?

 • Als u een horecabedrijf start of alcohol schenkt in een kantine van een vereniging of stichting.
 • Als u een horecabedrijf overneemt.
 • Bij vertrek of in dienst treden van leidinggevende(n).
 • Bij uitbreiding van het horecabedrijf of bij bouwtechnische aanpassingen.
 • Als de rechtsvorm van de onderneming verandert.
 • Als de bestuurders van de rechtspersoon veranderen (wijziging van directie of bestuur).

Wanneer krijg ik een vergunning?

Eisen aan ondernemers en leidinggevenden

 • De leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud zijn.
 • Voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag.
 • Sociaal en maatschappelijk van onbesproken gedrag zijn.
 • Niet onder curatele staan.
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
 • Niet uit het ouderlijke gezag of de voogdij zijn ontzet.

Aanvraag en intake

Neem voor het aanvragen van de alcoholwetvergunning contact op met de gemeente. U krijgt dan een oriënterend gesprek op het stadshuis. U krijgt informatie over de procedure en de wettelijke spelregels. Ook hoort u wanneer u een beslissing kunt verwachten. Dit bespaart u en de gemeente veel tijd. U weet meteen waar u aan toe bent. Ook als blijkt dat er geen vergunning mogelijk is.

Heeft u een vergunning nodig? Dan maken we een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek moet u een aantal gegevens laten zien. We kunnen aan de hand daarvan al beoordelen of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Meenemen

 • Laat elke leidinggevende (let op, dit kan ook de ondernemer zijn) een Verklaring Leidinggevende invullen en ondertekenen. Deze eis geldt ook voor paracommerciële inrichtingen.
 • Een geldig legitimatiebewijs van leidinggevenden inclusief ondernemers en bestuurders.
 • Een arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst.
 • Een bewijs van de rechthebbende op het pand (huur-, koop- of pachtcontract, kadastraal uittreksel).
 • Een origineel van het bestuursreglement, vastgesteld door het bestuur en, wanneer van toepassing, een lijst met barvrijwilligers. Van iedere vrijwilliger een afschrift van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik of van de Verklaring Sociale Hygiëne (geldt alleen voor paracommerciële instellingen).
 • Oprichtingsakte van de BV, NV, V.o.f. etc.
 • De statuten van de stichting of vereniging.
 • Een duidelijke tekening (schaal 1:100) van de inrichting waarop de maten, oppervlakte, indeling en functie van de ruimten staan aangegeven en de ligging en de oppervlakte van eventueel aanwezige terras(sen).
 • Technische gegevens van de aanwezige mechanische luchtverversingsinstallatie.

Heeft u al een vergunning en komt er een andere leidinggevende? Dan hoeft u niet een nieuwe vergunning aan te vragen. U kunt dit via een wijzigingsformulier (pdf, 37 KB) (dit bestand is niet digitaal invulbaar, u moet het downloaden en invullen) aan ons doorgeven. Voor de wijziging van leidinggevende betaalt u een vergoeding.

Is er sprake van een wijziging in de rechtsvorm van uw onderneming of een uitbreiding van uw onderneming? Dan moet u misschien een nieuwe vergunning aanvragen. U kunt dan het beste eerst even contact opnemen met Team Vergunningen van de Stadswinkel op telefoonnummer 14 030.

Commercieel en paracommercieel

De Alcoholwet maakt onderscheid in een vergunning voor een commercieel horecabedrijf zoals een café, restaurant en slijterij en een paracommercieel horecabedrijf.

Onder een paracommercieel horecabedrijf vallen instellingen zoals verenigingen en stichtingen. Zij richten zich op recreatieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn sportkantines, jongerencentra en buurthuizen. Voor een slijterij gelden weer andere eisen.

Voor een paracommerciële instellingen (vereniging of stichting) stelt u bij het aanvragen van een vergunning een bestuursreglement op. Daarin heeft u in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen:

 • Waarborgen dat het schenken van zwakalcoholhoudende drank op een verantwoorde manier gebeurt (vanuit sociale hygiëne).
 • Waarborgen dat het schenken van zwakalcoholhoudende drank wordt gedaan door mensen die daarvoor zijn gekwalificeerd. De normen voor kwalificatie staan in het reglement.
 • Op welke dagen en welke tijdstippen u bedrijfsmatig of tegen betaling zwakalcoholhoudende drank schenkt. Deze dagen en tijdstippen zijn zichtbaar aangegeven in de horecagelegenheid. Er staat aangegeven hoe u toeziet op de naleving van het reglement.

Sociale hygiëne

Alle leidinggevenden (ook de ondernemers) moeten voldoende kennis hebben van en inzicht hebben in sociale hygiëne. Alle leidinggevenden (ook de ondernemers) dienen dan ook te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Hoe u deze verklaring kunt krijgen vindt u op de website van SVH.

Voor paracommerciële instellingen geldt een uitzondering: maar 2 leidinggevenden hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig. Deze leidinggevenden hoeven geen lid van de vereniging te zijn. Zorg voor een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik in de instelling. Deze instructie gaat over hoe u verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie bevordert.

Leidinggevenden verplicht aanwezig

Zorg dat er altijd een leidinggevende in het horecabedrijf aanwezig is. Deze leidinggevende moet voldoen aan de eisen van sociale hygiëne en vermeld staan in de alcoholwetvergunning. Heeft uw horecabedrijf ruime openingstijden? Dan staan er dus meerdere leidinggevenden in de alcoholwetvergunning. Voldoet u niet aan de aanwezigheidsplicht, dan kunt u uw vergunning kwijtraken.

Tijdens de uren dat u alcohol schenkt moet er een leidinggevende aanwezig zijn die ook in de vergunning wordt genoemd. Dit kan ook een vrijwilliger zijn die bardienst draait. Deze vrijwilliger hoeft geen Verklaring Sociale Hygiëne te hebben, maar moet wel een cursus instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd.

Leeftijdsgrenzen

In uw horecabedrijf is zichtbaar en goed te lezen welke leeftijdsgrenzen gelden. U mag geen alcohol schenken aan personen jonger dan 18 jaar.

Handhaving

U bent in overtreding als u alcoholhoudende drank in uw zaak heeft en/of schenkt zolang de vergunningaanvraag nog in behandeling is. Of wanneer de inrichting zoveel is veranderd dat zij niet meer in overeenstemming is met de vergunning. Dan moet u een gewijzigde vergunning aanvragen.

Kosten

De afhandeling van een alcoholwetvergunning duurt maximaal 8 weken. Neem een verleende vergunning binnen 6 maanden in gebruik. Voor de afhandeling van deze vergunning betaalt u (leges)kosten.

 • Alcoholwetvergunning (art. 3): € 852,30
 • Gewijzigde vergunning (art. 30 en 30A): € 212,90
 • Ontheffing art. 4, lid 5 en art. 35: € 106,50

Horeca- en milieuwetgeving

Meer informatie over de milieuwetgeving kunt u lezen op Bedrijven en milieuwetgeving.