Omgevingsvergunning

Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand verbouwen, een boom kappen of een inrit aanleggen? U heeft dan misschien een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen doet u alleen een schriftelijke melding. U kunt zelf controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Waarvoor nodig

Omgevingsvergunning of melding?

U kunt zelf eenvoudig checken of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dat doet u via de vergunningcheck op Omgevingsloket Online.Vul hier de informatie over uw activiteit in. Het Omgevingsloket vertelt u welke vergunning(en) en/of melding(en) u vooraf moet regelen. Het kan ook zijn dat uw activiteiten vergunningsvrij zijn. Dat volgt dan uit de check. Over vergunningsvrij bouwen bestaan ook handige folders van de Rijksoverheid.

Aanvragen

U vraagt uw omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket Online. U voert daar enkele gegevens in van uw geplande activiteiten en stelt daarmee een aanvraag- of meldingsformulier samen. Het formulier en de bijlagen die daarbij horen, kunt u vervolgens direct digitaal indienen. 

Als particulier gebruikt u DigiD. Als bedrijf gebruikt u eHerkenning. U kunt op Omgevingsloket Online ook uw lopende aanvragen of meldingen raadplegen. Als bedrijf heeft u hiervoor wel eHerkenning met een hoger betrouwbaarheidsniveau nodig (niveau 2).

Principeaanvraag

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw project? Dien dan eerst een principeaanvraag in op basis van een schetsplan. Meer hierover leest u bij principeaanvraag (vooroverleg)

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt een bericht als wij uw aanvraag of melding hebben ontvangen. In dat bericht staat ook informatie over de procedure en de termijnen. Als u niet voldoende gegevens indient, krijgt u een bericht waarin wij vertellen welke gegevens nog missen. U krijgt dan de kans om gegevens aan te vullen.

Berichten via jeleefomgeving.nl

In het kader van uw aanvraag is het mogelijk dat u berichten van ons ontvangt via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag of melding te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven. De e-mailnotificaties die u hierover ontvangt van jeleefomgeving.nl zijn echter niet opgemaakt in de huisstijl van de gemeente Nieuwegein en bevatten ook niet ons logo. Mogelijk twijfelt u daarom aan de betrouwbaarheid van het bericht. Als de afzender van het bericht jeleefomgeving.nl is, kunt u het bericht gerust openen.

U kunt het bericht op de volgende manier openen:

  • Klik op de button in de e-mail;
  • U ziet nu een pagina waarop u een code moet invullen. U ontvangt ondertussen een e-mail met daarin een eenmalige code;
  • Vul de code uit de e-mail in;
  • U bent nu veilig ingelogd in de berichtenbox en kunt berichten lezen en beantwoorden.

Wilt u de berichtenbox bekijken maar heeft u geen e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl? Ga naar jeleefomgeving.nl, klik op ‘Naar uw berichtenbox’, vul uw e-mailadres in en volg dezelfde stappen zoals hierboven staan beschreven.

Heeft u een vraag over jeleefomgeving.nl? Neem dan contact met ons op.

Voorbeeld van een e-mail die je ontvangt via jeleefomgeving.nl

Procedure, termijnen en rechtsmiddelen

Een melding voor bijvoorbeeld asbestverwijdering of brandveilig gebruik moet u ruim van tevoren doen, zodat u bijtijds van ons hoort of uw melding akkoord is. De termijn hiervoor varieert van 5 dagen tot 4 weken.

Een aanvraag voor een vergunning wordt afgehandeld binnen 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure). Wij kunnen deze termijn 1 keer met 6 weken verlengen als wij daar een goede reden voor hebben.

Als uw aanvraag betrekking heeft op ingrijpend afwijken van het bestemmingsplan, brandveilig gebruik, gebruik met milieueffecten of het wijzigen van een monument, geldt de uitgebreide procedure. Bij alle andere aanvragen geldt de reguliere procedure.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. Dit maken we openbaar bekend. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken bezwaar maken. De gemeente neemt een besluit op het bezwaar. Tegen dat besluit kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Rechtbank Utrecht. Tegen de uitspraak van de Rechtbank Utrecht staat hoger beroep open bij de Raad van State.

U krijgt al de mogelijkheid om te reageren voordat de gemeente een besluit neemt. Wij maken eerst een ontwerpbesluit en leggen dat 6 weken ter inzage. Dit maken we openbaar bekend. Tijdens de periode van 6 weken kan iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. Wij nemen uw zienswijze dan mee bij ons definitieve besluit. U kunt geen bezwaar maken tegen het definitieve besluit, maar direct beroep indienen bij de Rechtbank Utrecht, eventueel gevolgd door een hoger beroep bij de Raad van State.

Houd rekening met de directe omgeving waar u werkzaamheden uitvoert. Denk aan de bewoners of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen zo vroeg mogelijk informeert over werkzaamheden waar zij misschien overlast van krijgen en bereikbaar bent voor vragen. Lees meer op de pagina Participatie.

Openbare bekendmakingen

Wij publiceren alle aanvragen voor een omgevingsvergunning op Officielebekendmakingen.nl. Dat geldt ook voor alle (ontwerp)besluiten. Soms publiceren wij ook alle stukken die bij de aanvraag horen (zoals tekeningen en rapporten), maar meestal is de publicatie alleen een omschrijving van de aanvraag of het besluit.

Wilt u de bijbehorende stukken inzien, dan stuurt u een e-mail naar omgevingsloket@nieuwegein.nl. Vermeld in uw e-mail het kenmerk en het adres van de aanvraag dat bij de bekendmaking staat. Vermeld ook uw telefoonnummer in de e-mail. U ontvangt de stukken vervolgens per e-mail.

Kosten

Voor vergunningaanvragen betaalt u leges. In de Legesverordening vindt u de hoogte van de leges. U krijgt een factuur nadat wij een besluit genomen hebben.

Wanneer moet ik toestemming vragen aan het Waterschap?

Woont u aan een sloot of waterkering? Gaat u (grond)water onttrekken of lozen op een watergang? Dan heeft u misschien ook een watervergunning van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nodig. U vraagt een watervergunning aan via Omgevingsloket Online. U kunt een watervergunning ook bij het waterschap aanvragen. Bel voor informatie met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het waterschap: 030-634 58 33.

Hoe kan de gemeente mij ondersteunen?

Het is voor u én voor ons belangrijk dat uw vergunningaanvraag of melding juist en volledig is. Het Omgevingsloket Nieuwegein helpt u graag bij het:

  • Beantwoorden van algemene vragen over uw geplande activiteiten.
  • Digitaal aanvragen van een vergunning of indienen van een melding.
  • Doorlopen van de vergunningcheck.
  • Invullen van het aanvraagformulier.

Hulp nodig? Bel, mail of kom langs. Wilt u langskomen? Maak dan van tevoren even een afspraak. Dan weet u zeker dat een medewerker van het Omgevingsloket Nieuwegein beschikbaar is. Neem uw DigiD en informatie over uw activiteit (tekeningen, foto's) mee naar de afspraak. Uiteraard behandelen wij uw aanvraag vertrouwelijk.