Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 vinden er Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Allereerst moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn en mag hij niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Meer specifiek geldt dat de kiezer (volgens de Basisregistratie Personen) op de dag van kandidaatstelling ( 5 februari 2018) in de gemeente woont waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Dit geldt ook voor niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen in bepaalde gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Hierbij worden 3 groepen onderscheiden:       

  • EU-burgers       
  • niet-EU-burgers die in dienst zijn van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst)        
  • niet-EU-burgers, die niet in dienst zijn van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst)

In alle gevallen geldt als vereiste dat men 18 jaar of ouder is en niet is uitgesloten van kiesrecht.  

1. Kiesrecht voor EU-burgers (niet-Nederlanders)

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen hebben onder dezelfde voorwaarden als Nederlanders (actief kiesrecht en passief kiesrecht) voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Hierbij is van belang dat:

  • men op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) officieel – volgens de Basisregistratie Personen – in Nederland woont  
  • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is

2. Niet-Nederlandse inwoners, die geen EU-onderdaan zijn

Niet-Nederlanders die geen EU-burger zijn, mogen stemmen voor de gemeenteraad onder de volgende voorwaarden: 

  • men heeft op de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018) een geldige verblijfstitel op grond van de Vreemdelingenwet 2000 art. 8 onder a, b, c, d, e of I. 
  • men verblijft op de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018) een onafgebroken periode van 5 jaar legaal in Nederland en beschikte gedurende die tijd over een verblijfsdocument als hiervoor bedoeld of een document op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.

Voor niet-Nederlanders die in dienst zijn van een internationale organisatie of andere staat geldt een bijzonder regime.

3. Niet-Nederlander, in dienst van een internationale organisatie of in dienst van een andere staat

Niet-EU-burgers in dienst van een internationale organisatie of van een andere staat hebben in een enkel geval (actief en passief) stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt voor werknemers van internationale volkenrechtelijke organisaties die in Nederland zijn op grond van een verdrag tussen Nederland en de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Militairen - in dienst bij een NAVO-onderdeel - die in Nederland zijn gelegerd vallen buiten deze groep. Dit kiesrecht voor de gemeenteraad komt niet toe aan niet-Nederlanders - en hun inwonende niet-Nederlandse gezinsleden - die als stafleden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Nederland werkzaam zijn.

Als een Nederlandse kiezer in het buitenland verblijft, kan hij alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing als hij (nog) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Als een kiezer die in Nederland woont, vanwege een kort verblijf in het buitenland niet zelf in de gelegenheid is om zijn stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezing, dan kan hij iemand machtigen om voor hem te stemmen bij volmacht. Als een kiezer met de Nederlandse nationaliteit zijn werkelijke woonplaats heeft in het buitenland en niet meer in Nederland staat ingeschreven in de BRP, dan heeft hij geen stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

 

Heeft u in Nederland gewoond? En heeft u uw verhuizing naar het buitenland doorgegeven aan de gemeente waar u als laatste woonde? Dan bent u niet meer ingeschreven in Nederland. Weet u niet meer of u uw verhuizing heeft doorgegeven? Neem dan contact op met de gemeente in Nederland waar u als laatste woonde, voordat u naar het buitenland verhuisde. Of kijk het zelf na op de website MijnOverheid.nl met uw DigiD.

Voor vragen kunt u terecht bij:

U kunt de kandidatenlijsten inzien tijdens de openingstijden bij de receptiebalie van de stadswinkel in het Stadshuis. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur en woensdag tot 20:00 uur.  

Ter inzagelegging kandidatenlijsten

 

 

De stempassen worden vanaf dinsdag 27 februari 2018 verzonden.

De kandidatenlijsten worden vanaf donderdag 8 maart 2018 verzonden.