Als een partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de gemeenteraadverkiezingen, dan dient men deze te laten registreren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet te staan.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke groepering kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenaamde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer boven de lijst van de partij op de kandidatenlijst en het stembiljet - en geen naam.

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer dan wel provinciale staten hebben 'doorwerking'. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Overigens kunnen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is echter geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Ook moet blijken dat de landelijke groepering geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Het register van aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad. De aanduidingen geregistreerd op provinciaal niveau worden bijgehouden door de centrale stembureaus van de verschillende provincies. De aanduidingen geregistreerd op gemeentelijk niveau worden bijgehouden door de centrale stembureaus van de verschillende gemeenten.

Politieke groeperingen (partijen) die onder een bepaalde naam ('aanduiding') willen deelnemen aan (alleen) gemeenteraadsverkiezingen, moeten deze vooraf laten registreren bij het gemeentelijk centraal stembureau. Het centraal stembureau toetst of dit verzoek kan worden ingewilligd. De doelstellingen of activiteiten van de groepering worden niet getoetst. Alleen groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een naam ('aanduiding') registreren.

Bij het registratieverzoek dienen te worden gevoegd:

  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamers van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  • een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde.

Tevens moet een waarborgsom worden betaald. Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd.

Voor de ontvankelijkheid van het registratieverzoek is het belangrijk dat deze is ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Zie ook:
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/partijnamen

 

 

Bij wie

Wilt u de aanduiding/naam van uw politieke groepering/partij voor de komende gemeenteraadverkiezingen in de gemeente Nieuwegein laten registreren dan kunt het registratieverzoek met de daarbij benodigde documenten indienen bij het centraal stembureau van de gemeente Nieuwegein.

Dit ter attentie van de burgemeester tevens voorzitter centraal stembureau

de heer F.T.J.M. Backhuijs,

Postbus 1,

3430 AA Nieuwegein.

Het registratieverzoek “aanduiding politieke partij” moet uiterlijk 42 dagen voor de dag voor de kandidaatstelling zijn ingeleverd. Registratieverzoeken welke later worden ingediend blijven voor bedoelde verkiezingen buiten behandeling. De laatste dag van registratie is woensdag 27 december 2017.

Als er na het lezen van deze informatie en de informatie van de Kiesraad via https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/partijnamen nog vragen zijn kunt u deze via de mail sturen naar verkiezingen@nieuwegein.nl. Op uw vraag/vragen zal zo spoedig mogelijk antwoord worden gegeven.

Toelichting gebruik OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) door Politieke partijen, zie informatie op de website van de Kiesraad 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-partijen

Voor de Politieke Partijen worden instructiebijeenkomsten gebruik OSV georganiseerd. Het aanmeldformulierkunt u hier vinden.  

 

 

 

 

De gemeente Nieuwegein  is bij de vorige verkiezing overgegaan op verkiezingsborden welke door het bedrijf Bordbusters kant en klaar worden geplaatst. Voor de gemeenteraadsverkiezing 2018 kunt u uw verkiezingsposter bij dit bedrijf aanleveren. Bijgevoegd vindt u de aanleverspecificaties.