Referendum over nieuwe wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak informatie te geven aan de kiezer over de wet waar het referendum over gaat. De commissie zal deze informatie publiceren op de website.

Als een kiezer bij referenda in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland gestemd worden.
Zie Wet raadgevend referendum art. 60

De kiezer kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt de kiezer zowel zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Heeft de kiezer al een stempas in huis, dan moet hij deze bij het verzoek mee sturen.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12.00 uur gedaan worden. De kiezer moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar hij 44 dagen voor de stemming als kiezer staat geregistreerd. De kiezer moet dan zijn stempas meenemen.
Zie Wet raadgevend referendum art. 60 en Kieswet art. K 3 en art. K 6.

Het actief kiesrecht is het recht om te stemmen. Iedereen die mag stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen is ook kiesgerechtigd bij referenda. Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Wettelijke basis kiesrecht
Het algemeen kiesrecht is als grondrecht in de Grondwet opgenomen. Zie Grondwet art. 4. Verder kent de Grondwet nog enkele basisbepalingen omtrent het kiesrecht.

Registratie van kiesgerechtigdheid

Gemeenten registreren de kiesgerechtigdheid van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit gebeurt automatisch. Zie Wet raadgevend referendum art. 20. Inwoners hoeven dus niet zelf bij het college van burgemeester en wethouders van hun gemeente toestemming te vragen om aan het referendum deel te mogen nemen. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is deze registratie niet openbaar. Wel kan iedereen informatie krijgen over zijn eigen registratie als kiezer.

Nederlanders in het buitenland

Nederlanders in het buitenland moeten voor elk referendum opnieuw een schriftelijk verzoek indienen om als kiezer in het buitenland geregistreerd te worden. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag. Zie Wet raadgevend referendum art. 21.

Kiezers die zijn ingeschreven bij een gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba, maar op 21 maart 2018 tijdelijk in het buitenland verblijven, kunnen via een volmacht of per brief stemmen voor het raadgevend referendum.

Door een recente wijziging in de Kieswet dienen burgers nu zelf een M 3-formulier in bij de gemeente Den Haag.

De registratietermijn loopt tot en met 21 februari 2018.