Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Nieuwegein maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

  1. Op het Stadshuis bij de afdeling Stadswinkel van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) als kiezer is geregisteerd.
  3. Hij, die zich bereid heeft verklaars als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (5 februari) als kiezer zijn geregistreerd.
  4. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn stem uit te brengen.
  5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.
  1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
  2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
  3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
  4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling Stadswinkel/verkiezingen van de gemeente.