Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Nieuwegein maakt bekend dat het bij het aanstaande raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), een kiezer toegestaan is zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

  1. Het formulier voor het verzoekschrift om in een willekeur stembureau in Nederland aan de stemming te mogen deelnemen kunt u hier downloaden of kosteloos afhalen in het Stadshuis bij de afdeling Stadswinkel van de gemeente Nieuwegein.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 20 maart, 12.00 uur de stempas te overleggen bij de Stadswinkel, loket burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.